Ficha docv

Ficha docv

ACORD adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-real en la sessió de l'11 de maig de 2021, relatiu a l'aprovació definitiva de les bases específiques de la convocatòria per a la cobertura en propietat per promoció interna de places de tècnic o tècnica mitjans d'administració especial (TMAE) d'informàtica. [2021/7342]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007239/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A2. Titulació universitària de grau
    Descriptors toponímics: Vila-realEn el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 61, de data 22 de maig de 2021, s'han publicat íntegrament les bases específiques que han de regir la convocatòria realitzada per l'Ajuntament de Vila-real per a la cobertura en propietat per promoció interna de les següents places vacants, de nova creació en la plantilla pressupostària 2020:El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria es faran públics de conformitat amb les bases i, en tot cas, en la Seu Electrònica de l'Ajuntament (pàgina web www.vila-real.es).Vila-real, 25 de maig de 2021.– L'alcaldessa accidental: Silvia Gómez Rey.

Mapa web