Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 237/2020. [2021/7328]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7328
N.I.G.: 12040-42-1-2020-0001880.

Procediment: judici verbal (250.2) [VRB] – 000237/2020– H.

Demandant: Oil Albera, SL.

Procuradora: Carmen Valverde Martín.

Demandat: Ionut Claudiu Tache.

Eva María Mateu Peidró, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 2 de Castelló de la Plana, faig saber que, en aquest procediment, en data 18 de maig de 2021, s'ha dictat la sentència que té l'encapçalament i la dispositiva que, literalment, són com segueix:

Sentència número 000137/2021

Castelló de la Plana, 17 de juny de 2020

Silvia Basso de Alburquerque, magistrada jutgessa titular del Jutjat de Primera Instància número 2 de Castelló de la Plana, he vist les actuacions del judici verbal número 237/2020, seguides a instàncies d'Oil Albera, SL, representada per la procuradora Carmen Valverde Martín, contra Ionut Claudiu Tache, en rebel·lia processal, i he dictat aquesta sentència, d'acord amb els següents:«Dispositiva

Estime la demanda interposada per Oil Albera, SL, representada per la procuradora Carmen Valverde Martín, contra Ionut Claudiu Tache, en rebel·lia processal; en conseqüència:

1. Condemne Ionut Claudiu Tache a pagar a la part actora la suma de 3.662,80 euros (tres mil sis-cents seixanta-dos euros amb huitanta cèntims), més l'interés legal d'aquesta suma, incrementat en quatre punts d'acord amb la condició 3.3 del contracte, des de l'última liquidació, de data 3 de desembre de 2019.

2. Així mateix, condemne el demandat esmentat al pagament de les costes derivades d'aquest procediment.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que, en contra, s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació per a l'Audiència Provincial de Castelló de la Plana, que haurà de presentar-se davant d'aquest jutjat dins del termini de 20 dies, comptador a partir de la notificació.

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.»I, perquè així conste i valga d'edicte per a la notificació de la sentència al demandat, Ionut Claudiu Tache, expedisc aquest edicte.Castelló de la Plana, 19 de maig de 2021. – La lletrada de l'Administració de justícia: Eva María Mateu Peidró.

Mapa web