Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 17 de juny de 2021, de la directora general del Sector Públic i Patrimoni, d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Rosa María Mateo Medrano. [2021/7320]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007271/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
    Grup temàtic: 000Núm. d'expedient: ABI 287/2021.

Causant: Rosa María Mateo Medrano.

DNI: ****117**.

Lloc i data de la mort: Torrevieja (Alacant), 21 de març de 2010.Últim domicili: Torrevieja (Alacant).Antecedents de fet

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha tingut coneixement mitjançant escrit presentat per Antonio Melgar García, de la defunció, el 21 de març de 2010, de Rosa María Mateo Medrano, sense haver atorgat testament.

Acreditat el seu empadronament a l'Ajuntament de Torrevieja i com que no hi consta en principi l'existència de persones amb dret a heretar, és procedent iniciar el procediment administratiu dirigit a efectuar la declaració de la Generalitat com a hereua abintestada.Fonaments de dret

En compliment del previst en l'article 71.1.c de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; en l'article 43.3 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat; en la disposició transitòria única del Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat, i atenent el que estableixen els articles 20 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, correspon incoar l'expedient per a la declaració d'herència intestada a favor de la Generalitat.

Així, en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 9 del Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i basant-me en el que disposa l'article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acorde:Primer

Incoar el procediment de declaració de la Generalitat com a hereua abintestada de Rosa María Mateo Medrano, conforme al que es preveu en l'article 43 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat; el Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat, i en els articles 20 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.Segon

Realitzar els actes i les comprovacions que calguen per a determinar la procedència dels drets successoris de l'Administració de la Generalitat i incloure en l'expedient totes les dades que es puguen obtindre sobre la persona causant i els seus béns i drets.

A aquest efecte, si aquesta documentació no ha sigut remesa per l'òrgan judicial o per la persona titular de la notaria, se sol·licitarà de les autoritats i el personal funcionari públic, registres i la resta d'arxius públics, la informació sobre la persona causant i els béns i drets de la seua titularitat que calguen per a la millor instrucció de l'expedient.

Tercer

Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la pàgina web d'aquesta conselleria i, durant el termini d'un mes, en els taulers d'anuncis dels ajuntaments corresponents a l'últim domicili de la persona causant, al del lloc de la defunció i on radiquen la major part dels seus béns.Quart

Obrir el termini per a presentar al·legacions o qualsevol informació en relació amb els béns de la persona causant, o l'eventual existència de persones amb dret a heretar. Qualsevol persona podrà presentar aquestes al·legacions o aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment.València, 17 de juny de 2021.– La directora general del Sector Públic i Patrimoni: Isabel Castelló García.

Mapa web