Ficha docv

Ficha docv

Sol·licitud d'autorització d'abocament a la mar d'aigües pluvials de la xarxa de drenatge de la urbanització Golf Sant Gregori, en el terme municipal de Borriana (VERMAR 276). [2021/7319]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7319
La Urbanització Golf Sant Gregori, SAU, amb CIF A96132725, i domicili en carrer de Joaquín Febrer Carbó, núm. 15, baix, 12006 de Castelló de la Plana, sol·licita a aquesta Direcció General, autorització d'abocament a la mar.

Segons l'article 14 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Direcció General de l'Aigua exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics; projectes d'infraestructures hidràuliques en la Comunitat Valenciana, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, planificació i gestió de les conques internes de la Comunitat Valenciana, reutilització i estalvi de l'aigua, control i protecció de la qualitat de l'aigua i autorització d'abocaments.

Cosa que es fa pública, en virtut de què disposa l'article 152.8 del RD 876/2014, de 10 d'octubre pel qual s'aprova del Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, perquè en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la data d'exhibició d'aquest ofici en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Borriana, puguen presentar-se per les corporacions i particulars interessats les al·legacions que estimen convenients. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació presentada a l'Ajuntament de Borriana o en el Servei de Planificació de Recursos Hidràulics i Qualitat de les Aigües de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, carrer de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre 1, 6a planta, de València, on estarà exposada els dies laborables en horari de 09.00 a 14.00 hores. També es podrà consultar el projecte en la següent direcció URL:

http://www.agroambient.gva.es/es/web/agua/participacion-publicaValència, 29 de juny de 2021.– El director general de l'Aigua: Manuel Aldeguer Sánchez.

Mapa web