Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'inici de l'expedient per a la revisió completa del Pla general d'ordenació urbana i de l'atorgament i l'admissió a tràmit de les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable. [2021/7316]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007293/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: CofrentesPel Ple d'aquesta corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 29.06.2021 es va acordar el següent:«5. Revisió completa del Pla general d'ordenació urbana de Cofrentes

Vista la proposta de l'alcaldia de data 22 de juny de 2021, sobre inici de revisió del PGOU i la suspensió de llicències, que literalment diu així:

El PGOU de Cofrentes va ser aprovat per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València el 16 d'abril de 2003 (BOP de 24 de juny i DOGV de 10 d'octubre del mateix any).

L'article 22.1 de la LOTUP, Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, estableix que:

«El pla general estructural contindrà uns objectius, llindars i indicadors de sostenibilitat territorial amb un horitzó temporal de vint anys i seran vinculants per a l'avaluació i seguiment del pla, sense perjudici que la vigència del pla siga indefinida. En absència de previsió específica per a l'àmbit del pla o per als sectors de desenvolupament, es considerarà que el nombre total d'habitants serà el resultant d'aplicar 2,5 habitants pel nombre d'habitatges».

L'entrada en vigor el dia 25 de juny de 2020 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, afecta de manera evident a la possibilitat d'implantació de determinades activitats en sòl no urbanitzable després de l'entrada en vigor del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, ja que sobre la base d'aquest Decret llei només es considera incompatible l'ús d'instal·lació fotovoltaica per a generació d'energia elèctrica quan estiga expressament prohibit en el planejament urbanístic municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar.Totes dues circumstàncies determinen que aquest ajuntament haja de procedir a la revisió completa del seu Pla general d'ordenació urbana, tant la seua ordenació estructural com detallada, així com dels documents vinculats a aquest, tenint en compte que des de l'entrada en vigor del vigent s'han promulgat dues lleis reguladores de l'urbanisme en la Comunitat Valenciana, a més d'un reglament, i s'han dut a terme importants modificacions de l'última d'aquestes lleis, per la qual cosa el nou PGOU haurà d'ajustar-se a la normativa en vigor. I, entre altres qüestions, es considera necessari revisar i regular els requisits per a la implantació de diverses activitats que puguen generar conflictes en la seua implantació en el sòl no urbanitzable del Pla general de Cofrentes. Per a això, de conformitat amb l'informe de Secretaria-Intervenció emés amb caràcter previ a aquesta proposta, existeix partida pressupostària de 130.000 euros, més l'IVA.

L'article 64 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), disposa:

«Article 64. Suspensió de l'atorgament de llicències

1. L'administració promotora del pla podrà acordar la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició, per a àmbits determinats, amb la finalitat de facilitar l'estudi o reforma de l'ordenació urbanística.

2. La suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini s'interromprà, amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de pla.

3. Després de l'exposició al públic d'un pla en tramitació, es reprendrà la suspensió, o s'iniciarà si no s'haguera adoptat amb anterioritat, fins que es complete el termini de dos anys màxim. En els àmbits delimitats de suspensió de llicències, només podran concedir-se llicències per a obres o actuacions compatibles amb l'antiga i la nova ordenació. Per a facilitar la compatibilitat, l'acord de suspensió de llicències podrà excusar el compliment d'aspectes accessoris de la nova ordenança, regulant-lo degudament.

4. L'eficàcia de l'acord de suspensió, o la represa d'aquesta, requereix la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, indicant els àmbits i tipus de llicències afectades per la suspensió o anunciant el seu abast per remissió al document exposat al públic.

5. La suspensió de llicències implicarà, també, la dels acords aprovatoris de nous programes d'actuació en la zona afectada. Els programes d'actuació ja aprovats i encara vigents abans de la suspensió de llicències no es veuran afectats, llevat que en acordar-la es faça constar expressament, sense perjudici de les indemnitzacions que procedisquen»

Així mateix, l'article 65 de la LOTUP estableix:

«Article 65. Situació posterior a la suspensió de llicències

1. La suspensió s'extingeix amb l'aprovació definitiva del planejament o pel transcurs del termini màxim de suspensió sense que s'haja aprovat definitivament el pla. La denegació de les sol·licituds de llicència presentades abans de la suspensió, que hagueren hagut d'atorgar-se de no mediar canvi d'ordenació, seran indemnitzables pel cost del projecte, retornant-se així mateix els tributs i càrregues que s'hagueren reportat.

2. La indemnització d'altres perjudicis irrogats per canvis de planejament procedeix en els casos previstos per la legislació de sòl.

3. Finalitzat el segon any de suspensió de llicències, aquesta no podrà reiterar-se sobre la mateixa zona amb igual finalitat en un termini de cinc anys. Quan fora estrictament necessari per a preservar la viabilitat de l'ordenació del pla en preparació, procedirà la suspensió del planejament i dictar normes transitòries d'urgència previstes en l'article 44.6 d'aquesta llei».

Quant a l'àmbit o àmbits de la suspensió, els articles citats de la LOTUP no estableixen la manera d'identificar l'àmbit ni d'establir un perímetre de suspensió, la qual cosa ens indica que ha de ser el mateix acord municipal de suspensió el que determine l'àmbit en funció de l'estudi o reforma de l'ordenació que es pretén escometre.En el present cas, s'estableix amb precisió l'àmbit de la suspensió que es pretén, que afecta a tot el sòl no urbanitzable.

Quant a la mena de llicències i autoritzacions a suspendre, de conformitat amb la regulació establida, abasta no sols a les llicències regulades en l'article 213 de la LOTUP, sinó també la de la validesa de les declaracions responsables que habiliten actuacions segons l'article 214 de la LOTUP.

Considerant que es pretén una revisió completa del seu Pla general d'ordenació urbana, tant la seua ordenació estructural com detallada, així com dels documents vinculats a aquest, l'administració competent per a adoptar l'acord de suspensió és l'Ajuntament, i de conformitat amb l'article 22.2.c de la Llei de bases de règim local atribueix al Ple la competència per a l'aprovació inicial del planejament general i per a l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments previstos en la legislació urbanística. Sent, a més, que la suspensió és un acte vinculat a l'efecte d'una disposició de caràcter general, com és el Pla general, es considera que l'òrgan competent per a adoptar l'acord de suspensió és el Ple de l'Ajuntament.De conformitat amb l'article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a l'adopció d'acords en …Els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística. Per tant, el quòrum del Ple serà el de la majoria absoluta dels membres de la Corporació.Per tot això, es proposa:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació per a la revisió completa del Pla general d'ordenació urbana de Cofrentes, tant la seua ordenació estructural com detallada, així com dels documents vinculats a aquest.Segon. De conformitat amb el que es disposa en l'article 64.1 de la LOTUP, amb la finalitat de facilitar l'estudi per a revisió completa del seu Pla general d'ordenació urbana, tant la seua ordenació estructural com detallada, així com dels documents vinculats a aquest, suspendre l'atorgament i l'admissió a tràmit de les llicències d'edificació de l'article 213 de la LOTUP, i la validesa i efectes de les declaracions responsables que habiliten actuacions, de l'article 214 i de la mateixa LOTUPL'àmbit afectat per la suspensió el constitueix tot el sòl no urbanitzable.

Tercer. Establir la duració de la suspensió en el termini màxim establit en l'article 64 de la LOTUP, si bé podrà alçar-se totalment o parcialment o limitar-se la seua duració segons el contingut del document de planejament que finalment resulte sotmés a exposició pública. En aquest sentit, la suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini s'interromprà, amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de pla. Després de l'exposició al públic del pla en tramitació, es reprendrà la suspensió fins que es complete el termini de dos anys màxim.Quart. Remetre el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a la seua publicació, moment a partir del qual entrarà en vigor la suspensió. Així mateix, publicar l'acord en el tauler d'anuncis i en la web municipal, recollint expressament els àmbits i tipus de llicències afectades per la suspensió.

Cinqué. Autoritzar l'alcalde per a aprovar quantes disposicions siguen necessàries per a l'adequada execució d'aquest acord».

S'advertirà que contra aquest acord es podran interposar, alternativament, qualsevol dels següents recursos, si bé no poden interposar-se els dos: 1. Potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de publicació de l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des del mateix dia.El Ple de la Corporació per 7 vots a favor (Cs) i 2 vots en contra (PP), la qual cosa representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda:Primer

Iniciar l'expedient de contractació per a la revisió completa del Pla general d'ordenació urbana de Cofrentes, tant la seua ordenació estructural com detallada, així com dels documents vinculats a aquest.

Segon

De conformitat amb el que es disposa en l'article 64.1 de la LOTUP, amb la finalitat de facilitar l'estudi per a revisió completa del seu Pla general d'ordenació urbana, tant la seua ordenació estructural com detallada, així com dels documents vinculats a aquest, suspendre l'atorgament i l'admissió a tràmit de les llicències d'edificació de l'article 213 de la LOTUP, i la validesa i efectes de les declaracions responsables que habiliten actuacions, de l'article 214 i de la mateixa LOTUP.L'àmbit afectat per la suspensió el constitueix tot el sòl no urbanitzable.Tercer

Establir la duració de la suspensió en el termini màxim establit en l'article 64 de la LOTUP, si bé podrà alçar-se totalment o parcialment o limitar-se la seua duració segons el contingut del document de planejament que finalment resulte sotmés a exposició pública. En aquest sentit, la suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini s'interromprà, amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de pla. Després de l'exposició al públic del pla en tramitació, es reprendrà la suspensió fins que es complete el termini de dos anys màxim.Quart

Remetre el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a la seua publicació, moment a partir del qual entrarà en vigor la suspensió. Així mateix, publicar l'acord en el tauler d'anuncis i en la web municipal, recollint expressament els àmbits i tipus de llicències afectades per la suspensió.Cinqué

Autoritzar l'alcalde per a aprovar quantes disposicions siguen necessàries per a l'adequada execució d'aquest acord».S'advertirà que contra aquest acord es podran interposar, alternativament, qualsevol dels següents recursos, si bé no poden interposar-se els dos:

1. Potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de publicació de l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des del mateix dia.Cofrentes, 30 de juny de 2021.– L'alcalde: Salvador Onrubia Mora.

Mapa web