Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'aprova el pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Pego. [2021/7314]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007264/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: prevenció de riscosLa Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 55.3 que les entitats locals amb terrenys forestals al seu territori redactaran obligatòriament plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF), que tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d'incendis forestals de cada demarcació.El Reglament de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, del Govern Valencià, de 16 de maig, estableix en l'article 140 els continguts mínims que haurà de contindre un pla local de prevenció. Aquests continguts es despleguen mitjançant l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).

L'article 141 del Decret 98/1995 estableix que l'òrgan competent per a aprovar-lo és la conselleria competent en medi ambient, a proposta de la direcció general corresponent.

El Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, assigna les competències de prevenció d'incendis forestals a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i, dins d'aquesta, a la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals.

El Pla local de prevenció d'incendis forestals del municipi de Pego (Alacant) va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària de data 18 de maig de 2021.

D'acord amb tot això, vist que el Pla compleix el que es disposa en la legislació vigent en la matèria, i a proposta del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, resolc:Primer. Aprovació del Pla

Aprovar el Pla local de prevenció d'incendis de Pego (Alacant) com a directriu tècnica en la matèria en l'àmbit del municipi.

El Pla s'estructura en memòria, cartografia i annexos, i compleix els requisits mínims establits en l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).

Segon. Caràcter subsidiari

Les disposicions contingudes en el Pla local de prevenció d'incendis forestals de Pego constitueixen la directriu tècnica en aquesta matèria en l'àmbit del municipi, sense perjudici del seu caràcter subsidiari en l'aplicació a les que s'estableixen en la normativa general de prevenció d'incendis forestals i en la Resolució de 2 de juliol de 2013, del conseller de Governació i Justícia, per la qual s'aprova el Pla de prevenció d'incendis forestals de la demarcació forestal d'Altea (DOGV 7063, 09.07.2013).Tercer. Vigència del pla

Amb caràcter general el Pla té una vigència de quinze anys amb revisions parcials cada cinc anys. En finalitzar el període de vigència estipulat es realitzarà una revisió total del pla local de prevenció.Quart. Informe anual obligatori

Amb la finalitat de garantir la vigència i utilitat del pla, amb caràcter anual, i abans del 31 de març de cada any, el municipi haurà de remetre un informe anual sobre l'estat de desenvolupament del pla local de prevenció d'incendis forestals a la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals, en el qual es reflectiran les mesures desenvolupades, el cost i les possibles incidències, les estadístiques de cremes agrícoles o una altra informació que es considere d'interés. Aquesta informació es remetrà en format digital, acompanyada de cartografia digital justificativa, pels procediments electrònics que la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals determine.Cinqué. Pla local de cremes

L'abast d'aquesta resolució no afecta el pla local de cremes, l'aprovació del qual correspon a la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província on se situa el municipi. Tot això d'acord amb l'article 150 del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i amb l'article cinqué de l'Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals.Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, davant del jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o un recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 18 de juny de 2021.– La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Mireia Mollà Herrera.

Mapa web