Ficha docv

Ficha docv

Oferta d'ocupació pública per a 2021. [2021/7302]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007238/2021


 • Anàlisi jurídica

  Texto
  texto texto
  Data d'entrada en vigor: 22.07.2021
  Aquesta disposició està afectada per:
    Corregida per:
 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup B. Títol de tècnic superior de Formació Professional, Grup C, subgrup C1. Titulació de batxiller o tècnic de formació professional
    Descriptors toponímics: TorreblancaEn sessió de Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2021, es va aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Torreblanca per a l'exercici 2021, prèvia negociació amb la representació dels empleats, mitjançant acord que es transcriu a continuació:

«Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2021 i a la vista dels expedients tramitats, va procedir a l'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021, el qual va quedar elevat a definitiu i va ser objecte de publicació definitiva en el BOP de Castelló núm. 12 de data 18.01.2021.

Considerant que l'article 128 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, assenyala que les corporacions locals aprovaran dins del termini d'un mes, des de l'aprovació del pressupost, l'oferta ocupació pública 2019 per a l'any corresponent.Vist l'informe emés per la responsable de personal, acreditant les places que han de ser objecte d'oferta d'ocupació.

Vist que s'ha emés informe per la Intervenció municipal, acreditant la dotació pressupostària de totes les places a oferir.

Vist l'acord de la Mesa de Negociació de data 22 de juny de 2021, i l'informe-proposta de secretaria.Per tot això es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:Primer

Aprovar l'oferta ocupació pública 2021 en la qual s'inclou la següent relació de places i les condicions generals per a la seua provisió dins de les disposicions legals aplicables:Resum vacants Núm. Lloc Procediment Situació actual

PERSONAL FUNCIONARI

Oficial policia 13 Lliure Vacant

Agent de policia 2 15 Lliure Vacant

Agent de policia 3 16 Lliure Vacant

TOTAL VACANTS 3

Segon

Comunicar als membres representants de la mesa de negociació de l'Ajuntament de Torreblanca el contingut d'aquest acord, als efectes oportuns.Tercer

Publicar l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Torreblanca 2021 en el Butlletí Oficial de la Província, així com un extracte en el DOGV, segons el que s'estableix legalment.Torreblanca, 28 de juny de 2021.– L'alcaldessa: María Josefa Tena Martínez.

Mapa web