Ficha docv

Ficha docv

Convocatòria del procés selectiu de consolidació/estabilització d'ocupació temporal per a cobrir sis places d'auxiliar administratiu o administrativa. [2021/7295]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007235/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, Subgrup C2. Titulació de graduat en ESO
    Descriptors toponímics: L'ElianaEn el Butlletí Oficial de la Província de València número 117, de 21 de juny de 2021, s'han publicat íntegrament les bases específiques que han de regir els processos selectius de consolidació/estabilització d'ocupació temporal.

De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 1976 de data 28.06.2021 i amb el que es preveu en la base 1a.3 de les bases específiques, es procedeix a convocar les sis places d'auxiliar administratiu/va, el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria en el BOE.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les mateixes bases.

Cosa que es fa pública per al coneixement general.L'Eliana, 29 de juny de 2021.– L'alcalde: Salvador Torrent Català.

Mapa web