Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 591/2020 [2021/7292]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7292
La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de València ha dictat, en el rotlle d'apel·lació núm. 591/2020, la resolució que té l'encapçalament i la dispositiva que són com segueix:Sentència núm. 297

València, 25 de juny de 2021

José Antonio Lahoz Rodrigo, magistrat ponent, he vist, en grau d'apel·lació, el judici verbal núm. 1217/2018, seguit davant del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de València, entre les parts següents: d'una banda, com a demandant apel·lant, Javier Gómez Ramos, representat pel procurador Rafael Francisco Alario Mont i dirigit pel lletrat Vicente Jorge Elum Macías; i, d'altra banda, com a demandada apel·lada, Osaro Oni, representada per la procuradora María Montalt del Toro, i dirigida per la lletrada Concepción Osorio Bosch; i, d'altra banda, com a demandada apel·lada, Ruth Osakue, que no ha comparegut en aquesta alçada.«Dispositiva

1r. Estime el recurs d'apel·lació interposat per Javier Gómez Ramos.

2n. Revoque la Sentència de 17 de febrer de 2020, del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de València, i, en lloc d'aquesta, se'n dicta una altra per la qual: “Estime la demanda presentada per Javier Gómez Ramos i condemne solidàriament Ruth Osakue i Osaro Oni al pagament de 3.145,70 euros, més els interessos des de la interposició de la demanda, amb imposició de les costes de la instància”.

3r. No pertoca fer un pronunciament especial quant a les costes d'aquesta instància.

4t. Decrete la devolució del depòsit constituït per a recórrer-hi.

I, quan pertoque, amb la testimoniança literal d'aquesta resolució, torneu les actuacions al jutjat de procedència, perquè conste el que s'ha resolt i als efectes subsegüents, i porteu-ne un altre certificat al rotlle que corresponga.

Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs.»I, perquè es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es notifique a la part que no ha comparegut, Ruth Osakue, en qualitat de demandada apel·lada.València, 29 de juny de 2021.– La lletrada de l'Administració de justícia: Inmaculada C. Ripollés Martínez.

Mapa web