Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1179/2019. [2021/7283]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7283
N.I.G.: 03063-42-1-2019-0005754.

Procediment: judici verbal (250.2) [VRB] – 1179/2019 – V

Demandant: Andersen Tax Legal Iberia SLP.

Procurador: José Vicente Ferrer Ferrer.

Demandat: Pantheres Capital, SL.Jo, Alejandro Martínez García, lletrat de l'Administració de justícia, faig constar que en el procediment de judici verbal (250.2) [VRB] – 1179/2019, número 1179/2019, seguit a instàncies d'Andersen Tax Legal Iberia, SLP, contra Pantheres Capital, SL, s'ha dictat, en data 21 d'abril de 2021, la Sentència número 75/2021, que té la dispositiva com segueix:«Dispositiva

Estime la demanda interposada per Andersen Tax Legal Iberia, SLP, contra Pantheres Capital, SL, i condemne la demandada a abonar a l'actora 3.874,94 euros més interessos, així com al pagament de les costes causades.

Atés que la part demandada s'ha declarat en rebel·lia, aquesta sentència se li notificarà personalment; però si es troba en parador ignorat, la notificació es farà amb la publicació d'un extracte de la sentència per mitjà d'edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o en el BOE, a elecció de l'actora (art 497 LEC).

Així, aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.»Publicació. Jo, lletrat de l'Administració de justícia, en done fe.

D'acord amb la Instrucció 6/12, de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, queden les actuacions a l'oficina judicial a la disposició dels interessats.

El termini per a recórrer contra la resolució dictada en les actuacions és de 20 dies, comptador a partir de l'endemà de la notificació, per a la qual cosa l'interessat ha de depositar la quantitat de 50 euros en el compte de depòsits i consignacions d'aquest jutjat, excepte en el supòsit en què l'interessat tinga reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta.Que les dades personals que es posen a la disposició de les parts han de ser tractades amb confidencialitat i per a les finalitats de l'Administració de justícia en els termes previstos en la Llei orgànica de protecció de dades.

I, atés que es desconeix el parador de Pantheres Capital, SL, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en deguda forma.Dénia, 22 d'abril de 2021. – El lletrat de l'Administració de justícia: Alejandro Martínez García.

Mapa web