Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'expedient de concessió d'ús privatiu de domini públic forestal per a l'ocupació temporal de terrenys de la forest d'utilitat pública AL051 serra de Santa Pola, situada al terme municipal de Santa Pola i pertanyent a l'Ajuntament de Santa Pola. [2021/7270]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7270
Es tramita en la Direcció Territorial d'Alacant, a sol·licitud de Radio Elche, SL, l'expedient OCM-A-006-2020, de concessió d'ús privatiu de domini públic forestal, per a l'ocupació de terrenys en la forest d'utilitat pública AL051 serra de Santa Pola, situada al terme municipal de Santa Pola i pertanyent a l'Ajuntament de Santa Pola.L'objecte de l'ocupació és la instal·lació d'una torre de telecomunicacions per a retransmetre el senyal de TDT.

Aquest expedient se sotmet a informació pública en compliment del que estableixen la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual cosa es fa públic per a general coneixement, i es fixa el termini d'un mes, a partir de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè els interessats puguen examinar l'expedient en les oficines de la Direcció Territorial, carrer Professor Manuel Sala, número 2, en horari de 09.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, així com presentar-hi al·legacions.Alacant, 25 de juny de 2021.– La directora territorial: M.ª Carmen Catalá Galván.

Mapa web