Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'estudi de detall de l'illa 9 del sector Ciutat Jardí El Serrallo. [2021/7220]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007294/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: L'AlcúdiaDe conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, i la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (articles 49.2, 51, 57 i concordants), en compliment de l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2021, i havent-se dictat una resolució d'informe ambiental i territorial estratègic favorable pel Decret número 1090/2021, de 6 de juny, de l'Alcaldia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9115, de 28 de juny de 2021, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'última publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari escrit d'informació general, l'estudi de detall de l'illa 9 del sector Ciutat Jardí El Serrallo de l'Alcúdia, promogut per ISTOBAL, SA.En el termini esmentat es podran presentar les al·legacions que s'estimen pertinents.

La documentació sotmesa a informació pública i la de tot l'expedient estarà disponible en l'Ajuntament de l'Alcúdia (carrer del Pintor Vergara, 28, de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 hores. Aquesta documentació també es podrà consultar en la pàgina web:

https://www.lalcudia.com/web/.

Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement.L'Alcúdia, 28 de juny de 2021.– L'alcalde: Andreu Salom Porta.

Mapa web