Ficha docv

Ficha docv

Convocatòria i bases del concurs oposició per a cobrir 3 places de monitor ocupacional especialitzat, una plaça per torn lliure i dos per torn de promoció interna. [2021/7216]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007241/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Diputació Provincial d'Alacant
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, subgrup C1. Titulació de batxiller o tècnic de formació professionalEn el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 106 de data 7 de juny de 2021, es publiquen les bases íntegres de les proves selectives, aprovades i convocades per Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 12 de maig de 2021, en virtut de les competències delegades per resolució del president número 2946, de 24 de juliol de 2019 (BOP 145, 01.08.2019), per a cobrir, pel procediment de concurs oposició, 3 places de monitor ocupacional especialitzat, vacants en la plantilla d'aquesta Diputació Provincial, dins de les places reservades a funcionaris de carrera, i incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2017, 1 plaça pel torn lliure en el marc del procés d'estabilització, i 2 pel torn de promoció interna, així com creació de borsa de treball.

Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe comesos especials, dotades amb els emoluments corresponents al subgrup de classificació «C1» de l'article 76 del Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i altre que corresponguen de conformitat amb la normativa vigent.

La resolució aprovatòria de la llista d'aspirants admesos i exclosos es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. En aquest butlletí s'anunciarà, així mateix, el dia, hora i lloc de celebració del primer exercici de la Fase d'Oposició i els successius anuncis de la present convocatòria es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació.El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l'anunci-extracte en el Boletín Oficial del Estado.

Cosa que es fa pública en aquest diari oficial, per a general coneixement i dels interessats.Alacant, 10 de juny de 2021.– El cap de servei: Francisco J. Tornel Saura. La diputada d'Aministració General i Hisenda: María Gómez García. La secretària general: Amparo Koninkx Frasquet.

Mapa web