Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es renova autorització sanitària per a les activitats de reproducció humana assistida (banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen, diagnòstic genètic preimplantacional, fecundació in vitro, inseminació artificial, laboratori de semen per a capacitació espermàtica, recuperació d'oòcits) al centre IVF Spain Alacant, de la ciutat d'Alacant. [2021/7207]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007260/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: establiment hospitalariAlmudena Moreno Edesa va presentar sol·licitud de renovació d'autorització sanitària per a les activitats de reproducció humana assistida (banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen, diagnòstic genètic preimplantacional, fecundació in vitro, inseminació artificial, laboratori de semen per a capacitació espermàtica, recuperació d'oòcits) per al centre IVF Spain Alacant, amb data 29 de gener de 2020.

Fonaments jurídics

1. Reial decret 413/1996, d'1 de març, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i funcionals precisos per a l'autorització i homologació dels centres i serveis sanitaris relacionats amb les tècniques de reproducció humana assistida.

2. Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida.

3. Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules.

4. Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.

5. Reial Decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

6. Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.Vist l'expedient instruït a aquest efecte, els preceptes legals esmentats i els altres de pertinent aplicació, resolc:Renovar al centre IVF Spain Alacant, per un període de 4 anys l'autorització sanitària per a les activitats de reproducció humana assistida: banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen, diagnòstic genètic preimplantacional, fecundació in vitro, inseminació artificial, laboratori de semen per a capacitació espermàtica, recuperació d'oòcits.Qualsevol modificació substancial en les condicions o requisits que van motivar la concessió de l'autorització haurà de ser notificada a aquesta direcció general, i podrà donar lloc a la seua revisió o, fins i tot, a la revocació de l'autorització si les modificacions suposen una alteració substancial de les circumstàncies que van justificar la concessió. A l'efecte de l'activitat que s'autoritza, el centre queda sotmés a la inspecció i el control d'aquesta conselleria.

Aquesta resolució es notifica a les persones interessades, amb l'advertiment que no esgota la via administrativa i que contra aquesta poden interposar recurs d'alçada, davant la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data de notificació.València, 17 de juny de 2021.– El director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària: Javier Santos Burgos Muñoz.

Mapa web