Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a campament de turisme en el terme municipal de l'Alfàs del Pi. [2021/7203]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007289/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanismeHavent-se admés a tràmit, d'acord amb el que es preveu en la Llei 5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, l'expedient DIC– 21/0135, promogut per Such Devine, SL, per a campament de turisme, situat en polígon 6, parcel·la 132, del terme municipal de l'Alfàs del Pi, per mitjà del present edicte se sotmet a informació pública el projecte de l'actuació, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat a de l'article 206.4 del citat text legal, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dins del qual pot ser examinat en la pàgina web https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=es_es#/tramita/25094/25458, així com en el Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant, situat en l'avinguda d'Aguilera, número 1, cinquena planta d'aquesta capital.Alacant, 22 de juny de 2021.– El cap del Servei Territorial d'Urbanisme: Miguel Nicolas Halabi Antón.

Mapa web