Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el judici Verbal número 1541/2020. [2021/6723]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/6723
Procediment: judici verbal 1541/2020.

Jesús Mario Abat Gallego, lletrat de l'Administració de justícia d'aquesta ciutat i del seu partit, faig saber que, en el judici a què s'ha fet referència, s'ha dictat sentència, de data 15/04/2021, que té l'encapçalament i la dispositiva que, literalment, són com segueix:

Sentència núm. 89/2021

Carolina del Carmen Castillo Martínez, magistrada jutgessa titular del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Castelló de la Plana i del seu partit, he vist les actuacions de judici verbal número 154/2020-C, promogudes per CP Carrer Museros, núm. 7, de Castelló de la Plana, representada per la procuradora dels tribunals Rosa Isabel Gallardo Doménech i defensada pel lletrat Pablo Gallardo Doménech/José A. Gallardo Agost, contra Ángel Javier Huedo Altava, defensat per la lletrada Natalia Nicolau Gozalbo i Rebeca Luque Cabello (en rebel·lia).

«Dispositiva

1r) Estime íntegrament la demanda interposada per CP Carrer Museros, núm. 7, de Castelló de la Plana.

2n) Condemne Ángel Javier Huedo Altava i Rebeca Luque Cabello a abonar a la part actora la quantitat de 686,99 euros (sis-cents huitanta-sis euros amb noranta-nou cèntims d'euro), més els interessos corresponents.

3r) Pertoca la imposició de les costes generades en la instància a la part demandada.

Aquesta és la meua sentència, de la qual cal expedir una testimoniança suficient per a unir-la a les actuacions que l'han motivada, que pronuncie, mane i signe.

Notifiqueu la resolució a les parts personades i advertiu-los que aquesta és ferma i que, en contra, no s'hi pot interposar cap recurs.Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la demandada Rebeca Luque Cabello, de conformitat amb el que disposa l'article 497 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, ordene la publicació d'aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a portar a efecte la diligència de notificació de la sentència esmentada.»

Castelló de la Plana, 29 d'abril de 2021.– El lletrat de l'Administració de justícia: Jesús Mario Abat Gallego.

Mapa web