Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 518/2020. [2021/6715]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/6715
En aquest procediment seguit a instàncies de Banc de Sabadell, SA, contra Israel Sáez Rodríguez, s'ha dictat la sentència que té l'encapçalament i la part dispositiva que, literalment, són com segueix:

Jutjat de Primera Instància núm. 10 de València. Judici ordinari núm. 518/2020

Sentència núm. 123/2021

València, 4 de maig de 2021.

Juan Carlos Artero Mora, magistrat titular del Jutjat de Primera Instància núm. 10 de València, he vist les actuacions de judici ordinari, seguides en aquest jutjat amb el número 518/2020, promogudes per Banc de Sabadell, SA, representat pel procurador Enrique Sastre Botella i defensat pel lletrat Carlos Domingo Mozo, contra Israel Sáez Rodríguez, declarat en situació de rebel·lia, sobre venciment anticipat de contracte de préstec i reclamació de quantitat.«Dispositiva

1r) Estime la demanda interposada per Banc de Sabadell, SA, contra Israel Sáez Rodríguez; declare el dret de la part actora a donar per vençut anticipadament el contracte de préstec objecte del litigi i condemne el demandat al pagament de la quantitat de tretze mil cent quaranta-set euros amb quatre cèntims (13.147,04 euros), més els interessos corresponents.

2n) Condemne el demandat al pagament de les costes processals causades.

Notifiqueu la resolució a les parts i feu-los saber que aquesta no és ferma i que, en contra, s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació dins del termini de 20 dies, comptats des de la data de la notificació, mitjançant la presentació, davant d'aquest jutjat, d'un escrit en què s'exposen les al·legacions en què es base la impugnació, a més de citar la resolució apel·lada i els pronunciaments que impugna (art. 458 de la LEC, modificat per la Llei 37/2011, d'11 d'octubre).

El recurs no s'admetrà si, quan es prepare, la part no acredita que ha consignat, en l'entitat Banco Santander i en el compte de depòsits i consignacions obert a nom d'aquest jutjat, amb referència a aquest procediment, la quantitat de 50 euros, en concepte de depòsit per a recórrer-hi, conforme a la disposició addicional quinzena de l'LOPJ (introduïda per l'LO 1/2009, de 3 de novembre).Que el lletrat de l'Administració de justícia expedisca una testimoniança d'aquesta resolució per a unir-la a les actuacions que l'han motivada i que en porte l'original al llibre de sentències d'aquest jutjat.

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.»I, atés que es desconeix el parador del demandat, Israel Sáez Rodríguez, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en deguda forma.València, 27 de maig de 2021.–El lletrat de l'Administració de justícia: José Ramón González Ordóñez.

Mapa web