Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 729/2020. [2021/6639]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/6639
N.I.G.: 03122-41-1-2020-0003647. Procediment: judici verbal (250.2) [VRB] - 000729/2020-E.

En aquest procediment seguit a instàncies de Gomariz Sistemas de Elevación, contra Metálicas Redondo, SL, en liquidació, s'ha dictat la sentència que té la dispositiva que, literalment, és com segueix: «Estime íntegrament la demanda interposada per la procuradora dels tribunals, Icíar Zamora Hernáiz, en nom i representació de Gomariz Sistemas de Elevación, SL, contra Metálicas Redondo, SL; en conseqüència, condemne aquesta última al pagament de 1.422,23 euros. Aquesta quantitat produirà, en concepte d'interessos de demora i processals, l'interés legal dels diners des del dia de la interposició de la demanda fins a la data d'aquesta sentència, import que s'incrementarà en dos punts fins que se'n faça el pagament complet.

Tot això, amb la imposició expressa de costes a la part demandada.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que, en contra, no s'hi pot interposar cap recurs (article 455.1 LEC en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d'octubre).

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.Publicació. La sentència anterior va ser llegida i publicada pel jutge que la subscriu, en l'audiència pública del mateix dia de la seua data. En done fe.

I, atés que es desconeix el parador del demandat, Metálicas Redondo SL, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en deguda forma.Sant Vicent del Raspeig, 31 de maig de 2021.–El lletrat de l'Administració de justícia: Jorge Blanes Jover.

Mapa web