Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2021/6530]

(DOGV núm. 9105 de 11.06.2021) Ref. Base de dades 2021/6530
En l'Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

De conformitat amb el que es preveu en el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i també en el Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, resolc:Primer. Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2021, destinades al finançament de despeses corrents de:

1. Projectes i programes d'educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Accions de sensibilització en matèria de promoció i defensa dels drets humans mitjançant la participació de defensors i defensores de drets humans al seu país d'origen, a executar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.Segon. Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l'Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV 9095, 28.05.2021), d'ara en avant, ordre de bases.

En allò no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS) i la seua normativa de desenvolupament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix, caldrà ajustar-se al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.Tercer. Finançament

1. Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà:

a) En les actuacions recollides en l'apartat 1.a del resolc següent, amb càrrec a la línia de subvenció S2323000 «Educació i sensibilització per a la ciutadania global», dotada amb un import de 3.000.000,00 d'euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2021.

b) En les actuacions recollides en l'apartat 1.b del resolc següent, amb càrrec a la línia de subvenció S8318000 «Subvencions a ONGD per a accions de sensibilització sobre activistes en drets humans», dotada amb un import de 120.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4, en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2021.2. Aquests imports es podran incrementar a conseqüència d'una generació, ampliació o incorporació de crèdit, que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'LGS.

Quart. Actuacions subvencionables

1. Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria consistiran en:

a) Projectes i programes en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que hauran de tindre com a finalitat fomentar una ciutadania valenciana crítica, participativa, activa i compromesa amb la construcció d'una societat global solidària, justa i equitativa, mitjançant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en alguna de les modalitats següents:

– Modalitat A: projectes i programes d'educació per a la ciutadania global que es desenvolupen en i des de les institucions i centres educatius públics o sostinguts amb fons públics, dirigits a promoure en l'alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, i també amb el desenvolupament humà inclusiu, equitatiu i sostenible.

– Modalitat B: projectes i programes d'educació per a la ciutadania global que es duguen a terme fora del sistema educatiu formal, amb una intencionalitat educativa i una planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge, dirigits a facilitar aprenentatges que promoguen coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com a l'apropiació dels valors i objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible entre grups particulars de la població valenciana. Les actuacions podran dirigir-se a grups i col·lectius específics de la societat civil valenciana i/o realitzar-se en aliança entre una ONGD i un o diversos municipis o altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de reforçar les capacitats per a l'alineació de les polítiques públiques locals amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

– Modalitat C: projectes que contribuïsquen a la sensibilització de la societat valenciana en el seu conjunt, o de determinats sectors d'aquesta en particular, en el compromís ciutadà solidari per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

b) Accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, que s'han de concretar en projectes la finalitat dels quals siga contribuir a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar, davant la ciutadania valenciana, la situació d'amenaça que pateixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans i les persones que les integren, així com les seues reivindicacions en la matèria, mitjançant la realització d'activitats en municipis de la Comunitat Valenciana, i promocionar la pau i els drets humans a través de la presentació d'experiències i relats en primera persona de defensors i defensores de drets humans.D'acord amb l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH), als efectes d'aquesta convocatòria s'entén per defensors i defensores de drets humans aquelles persones vinculades a organitzacions o moviments socials als seus països d'origen que treballen en la defensa dels drets polítics, civils, econòmics, socials, culturals i ambientals, i que contribueixen a l'eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i al foment del gaudi efectiu d'aquests, ja siguen de caràcter individual o col·lectiu.2. Els projectes i programes presentats a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits següents:

a) Adaptar-se als eixos, estratègies i objectius prioritaris establits en el Pla director vigent de la Cooperació Valenciana.

b) Adaptar-se a la consecució d'algun o alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i identificar clarament les metes dels ODS que persegueix.

c) Obtindre la puntuació mínima de 65 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en els articles 17 i 19 de l'ordre de bases.d) Ha de ser viable tècnicament i pressupostàriament. Als efectes d'aquesta convocatòria, no es considerarà que un projecte o programa és viable tècnicament i pressupostàriament si l'entitat avaluadora, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària, fa constar que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100 i que aquesta minoració de despeses pot afectar de manera determinant els objectius i resultats del projecte o programa.

e) Les actuacions presentades en la modalitat de l'apartat 1.b d'aquest resolc, a més, s'han d'executar a la Comunitat Valenciana i preveure la participació directa de persones que siguen defensores de drets humans al seu país d'origen. Aquestes actuacions podran incloure en la formulació del projecte i en el pressupost presentat, despeses derivades de suport psicosocial i de processos judicials en defensa de persones defensores de drets humans, segons es recull en l'apartat 1.a.1.N de l'article 23 de l'ordre de bases.

3. La quantitat d'actuacions de les quals podrà ser beneficiària de subvenció cada entitat serà:

a) En les actuacions presentades en les modalitats de l'apartat 1.a d'aquest resolc, serà com a màxim de tres projectes o programes, de manera individual, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada, sempre que el contingut d'aquests siga substancialment diferent.

En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en un nombre de projectes o programes superior al previst com a màxim en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per ells, serà/n exclòs/s el/els projecte/s o programa/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb els criteris seguits en l'apartat 4. a) i b) del resolc cinqué. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte o programa.

b) En les actuacions presentades en la modalitat de l'apartat 1.b d'aquest resolc, serà com a màxim d'un projecte, de manera individual, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada; sempre que el contingut d'ells siga substancialment diferent.

En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en més d'un projecte, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per ells, serà/n exclòs/s el/els projecte/s o programa/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb els criteris seguits en l'apartat 4. a) i b) del resolc cinqué. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.

4. L'import màxim de la subvenció i el període màxim d'execució de les actuacions seran:

a) En les actuacions presentades en les modalitats A i B de l'apartat 1.a d'aquest resolc, es podran finançar:

– Projectes amb un període d'execució màxim de 12 mesos i amb un import màxim de subvenció de 50.000 euros, llevat que els presente una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim serà de 60.000 euros.

– Programes amb un període d'execució d'entre 18 i 24 mesos, i amb un import màxim de subvenció de 100.000 euros, llevat que els presente una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim serà de 120.000 euros.

b) En les actuacions presentades en la modalitat C de l'apartat 1.a d'aquest resolc, es podran finançar projectes amb un període d'execució màxim de 12 mesos, i amb un import màxim de subvenció de 36.000 euros, llevat que les presente una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim serà de 45.000 euros.

c) En les actuacions presentades per l'apartat 1.b d'aquest resolc, es podran presentar projectes, amb un import màxim de la subvenció per projecte de 25.000 euros i un període màxim d'execució de les actuacions de 12 mesos.

5. En les actuacions presentades per l'apartat 1.a d'aquest resolc, la quantia destinada als projectes i programes d'educació per a la ciutadania global serà distribuïda entre les tres modalitats de la manera següent: per a la modalitat A, es destina un percentatge del 50 per 100 de la quantia prevista en l'apartat 1.a del resolc tercer; per a la modalitat B, es destina un percentatge del 40 per 100 d'aquesta quantia, i per a la modalitat C, es destina un percentatge del 10 per 100 de l'esmentada quantia.En el cas que una vegada valorades i adjudicades les subvencions per als projectes i programes de l'esmentat apartat 1.a, no s'esgotara la quantia disponible en qualsevol de les modalitats, es podrà distribuir el romanent entre les restants modalitats de la manera següent:Els romanents s'aplicaran totalment en primer lloc a la modalitat A, en segon lloc a la modalitat C i en tercer lloc a la modalitat B.Cinqué. Entitats beneficiàries

1. Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, en totes les actuacions recollides en el resolc anterior, les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (d'ara en avant, ONGD) individualment o en agrupació amb una altra o unes altres ONGD que complisquen els requisits següents:

a) Els exigits en l'article 11 de l'LGS.

b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.

c) Estar inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2020.

d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

e) Comptar amb base social (persones associades, voluntariat o assimilable) de l'ONGD a la Comunitat Valenciana: s'ha d'acreditar un nombre mínim de 10 persones entre totes aquestes categories, que tinguen residència a la Comunitat Valenciana.

f) L'entitat ha d'haver desenvolupat 10 activitats en l'àmbit de la difusió dels ODS, sensibilització o educació per a la ciutadania global a la Comunitat Valenciana durant els tres anys anteriors al d'aquesta convocatòria. S'entén per activitat: una formació, un taller, una exposició, una xarrada o activitats anàlogues. Es consideren activitats diferenciades la mateixa actuació desenvolupada en diferents zones.g) Acreditar experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys tres projectes executats d'educació per a la ciutadania global a Espanya, finançats per administracions públiques o per entitats privades. En el cas que es tracte de projectes finançats solament per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquest tipus d'entitats ha de ser almenys de 1.000 euros. Se n'exclouen els projectes finançats solament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.

2. Quan una sol·licitud la presente una agrupació d'ONGD, totes les ONGD que la integren tindran la consideració d'entitats beneficiàries, i hauran de complir els requisits exigits per aquesta convocatòria, excepte el requisit de l'experiència mínima a què fa referència l'anterior apartat 1.g, que serà el corresponent a la suma d'experiència de tota l'agrupació.

3. No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de l'LGS.

4. En les actuacions recollides en l'apartat 1.a del resolc quart, una entitat no podrà ser beneficiària, individualment o en agrupació amb una altra o altres ONGD, de subvencions a projectes i programes que suposen més del 10 per 100 del total de l'import previst en la corresponent línia de subvenció. A les entitats beneficiàries en agrupació, als efectes d'aquest apartat, se'ls computarà l'import que s'hagen compromés a executar del projecte o programa. En el cas que a una entitat, una vegada realitzada la valoració dels projectes i programes, li corresponguera percebre imports superiors al que s'estableix en aquest apartat, se li minoraran o, si és el cas, s'exclouran totalment les subvencions a percebre per aquesta entitat pels imports que siguen superiors, en l'ordre següent:

a) En primer lloc, per a no perjudicar drets de tercers, es reduiran imports del projecte o programa, presentat de manera individual per aqueixa entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas que siga necessari realitzar més minoracions del següent o següents, individuals, per ordre de puntuació.

b) En cas que, una vegada aplicada la regla anterior, una entitat encara percebera imports superiors al que s'estableix en aquest apartat, es reduiran o exclouran les subvencions del projecte o programa presentat en agrupació en el qual participe aquesta entitat, que haja obtingut menor puntuació.

c) En el cas que la minoració a efectuar, en un projecte o programa, siga per un import superior al 20 per 100 del pressupost presentat en la sol·licitud, no s'aplicarà la minoració descrita en els apartats a) i b) anteriors i se n'exclourà el projecte o programa per superar el límit màxim de subvenció previst en aquest apartat.Sisé. Despeses subvencionables

1. Seran subvencionables les despeses corrents recollides en l'article 25 de l'ordre de bases, en les condicions i els percentatges indicats en aquesta norma, amb les excepcions següents:

a) Per a les actuacions presentades d'acord amb l'apartat 1.a del resolc quart d'aquesta convocatòria, no seran imputables a la subvenció les despeses relatives a viatges, allotjaments i dietes que es produïsquen fora de la Comunitat Valenciana. En relació amb aquest tipus de despeses, serà aplicable la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó del servei que resulte aplicable per a cada exercici econòmic al personal que presta serveis en la Generalitat Valenciana.

b) Per a les actuacions presentades segons l'apartat 1.b del resolc quart d'aquesta convocatòria:

– la partida de viatges, allotjaments i dietes no tindrà limitació de despesa, i es podran imputar les despeses de viatges, allotjaments i dietes de les persones activistes de drets humans des dels seus països d'origen a la Comunitat Valenciana, i també el seu retorn.

– Així mateix, en aquesta mena d'actuacions, es podran imputar despeses derivades de suport psicosocial i de processos judicials en defensa de persones defensores de drets humans, recollits en l'apartat 1.a.1.N de l'article 23 de l'ordre de bases, sense que puga superar-se el 20 per cent de la subvenció concedida.

2. Per a determinar el pressupost validat en la proposta de resolució de la convocatòria, s'estableixen els supòsits següents en els quals es minoraran les despeses pressupostades en la valoració de les sol·licituds:

a) Les que no estiguen recollits com a subvencionables en l'article 25 de l'ordre de bases, excepte en el cas de les despeses de suport psicosocial i processos judicials citats en l'apartat 1.b d'aquest resolc.

b) Les expressament excloses en l'article 23.2 de l'ordre de bases.c) Les que resulten innecessàries o supèrflues per a l'execució de les activitats proposades en el projecte o programa.

d) Les despeses que es consideren sobredimensionades o excessives es minoraran parcialment per la quantitat que es considere excessiva.

e) Les despeses que estiguen incloses en una partida errònia no es minoraran, llevat que, una vegada situades correctament, s'incórrega en el supòsit de l'apartat següent.

f) Les despeses que excedisquen els límits establits en una partida determinada, una vegada minorats els imports pels supòsits anteriors, es minoraran en la quantia que excedisca aquests límits.

g) Les aportacions en espècie o les aportacions financeres públiques o privades, no admeses. En aquest cas es minorarà la subvenció proporcionalment per la part en la qual s'incomplisca el que s'estableix en el número 3 d'aquest resolc, llevat que l'entitat haja presentat declaració responsable en què assumeix el cofinançament no admés.

3. Per a determinar el percentatge de finançament vàlid del programa o projecte, es tindran en compte els criteris següents:

a) Pel que fa a les aportacions en espècie, s'admetran exclusivament les valoracions del personal voluntari vinculat al projecte, sempre que es complisca allò regulat en la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat, amb un valor assignat que no excedisca de 6 euros hora/treball, així com l'ús de locals cedits per a la realització d'activitats vinculades al projecte o programa, exceptuant-ne les seus de l'entitat beneficiària o de les entitats en agrupació, si escau.

b) Pel que fa a les aportacions financeres públiques o privades procedents de subvencions o d'un altre tipus, hauran de complir-se els requisits que assenyala l'article 5 de l'ordre de bases, acreditant que tenen per objecte el mateix projecte per al qual se sol·licita subvenció, sense perjudici que ja s'haja iniciat l'execució de la part cofinançada del projecte i sempre que no haja finalitzat aquesta en el moment de presentar la sol·licitud d'aquesta convocatòria.

4. La quantia màxima subvencionable del salari o preu/hora corresponent als professionals de la Comunitat Valenciana i del personal tècnic no podrà excedir de 3.000 euros bruts al mes, inclosos els costos socials totals corresponents a les cotitzacions a la Seguretat Social i els relatius a l'IRPF.Seté. Presentació de les sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

2. La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació del que es disposa en l'ordre de bases i en aquesta resolució de convocatòria.

3. Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPAC), hauran de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en l'URL http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.

També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica, prevista en aquest apartat, determinarà l'exclusió de la convocatòria.

4. Per poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat, dels tipus següents:

a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment l'entitat sol·licitant.

b) Certificat digital de la persona física que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.

c) Excepcionalment, i en el cas que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que tinga la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana.

5. En el cas de sol·licituds presentades per una agrupació d'ONGD, la sol·licitud serà presentada per l'entitat sol·licitant designada com a líder, en representació de les entitats que componen l'agrupació.6. La presentació de la sol·licitud telemàtica inclourà les declaracions responsables que estableixen les lletres b, c, d, e, f i g, de l'apartat 1, de l'article 36 de l'ordre de bases.

7. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de l'LPAC, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant o, si escau, entitats en agrupació, perquè la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament (d'ara en avant, òrgan gestor) obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de l'LGS, així com l'acreditació del compliment de la resta d'obligacions derivades de l'obtenció de subvencions, i en aquest cas les entitats no hauran d'aportar-hi els corresponents certificats. En cas que l'entitat sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari telemàtic de sol·licitud i estarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.8. Els models de formularis i d'annexos es troben en l'URL de la sol·licitud esmentada, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.Huité. Documentació preceptiva

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació preceptiva següent:

1. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que haurà de reflectir les partides pressupostàries de despeses que podrà comprendre el projecte i que haurà de presentar-se obligatòriament en el model oficial de l'apartat 8 del resolc seté.

2. Annexos a la memòria econòmica, on s'hauran de detallara, si escau, les factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos. Així mateix, juntament amb aquests annexos, s'haurà d'aportar acreditació documental de:

a) El cofinançament del projecte o programa, quan calga, incloses les aportacions en espècie, adjuntant-hi declaració responsable de la persona física o jurídica que aporte els locals, juntament amb valoracions cadastrals, o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada. I per a acreditar el valor del treball del personal voluntari, s'haurà de presentar un acord d'incorporació signat, en el qual es descriurà el treball prestat i se'n quantificarà l'aportació, s'indicarà el nombre d'hores de treball, preu unitari, dates, lloc de les actuacions, i la valorització total.

b) L'aportació financera dels projectes i programes, adjuntant-hi, si escau, declaració responsable de l'entitat, acreditativa dels fons aportats com a cofinançament, que acredite que es compleixen les condicions de cofinançament de l'apartat 3.b del resolc sisé, i en què es faça constar, si escau, que si no s'acredita cofinançament suficient o no és acceptat per l'òrgan instructor el cofinançament proposat, serà l'entitat la que assumirà aquest cofinançament.

c) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a utilitzar, o altres documents probatoris, quan es tracte de despeses superiors a 6.000 euros, encara que siguen diferents conceptes de despesa, d'un mateix proveïdor, però de naturalesa homogènia. Aquests documents hauran d'incloure detalladament els treballs a realitzar, el nombre d'hores utilitzades, l'import dels treballs i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures.

L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan ho considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents que avalen els imports reflectits en el pressupost, per a comprovar la seua adequació a la despesa.

3. Annex de personal, en què s'ha de detallar el personal del qual disposarà l'entitat sol·licitant i, si escau, les entitats en agrupació, vinculat a l'execució del projecte.

4. Annex de relació de projectes, en què s'han d'indicar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant i, si escau, de les entitats en agrupació.

5. Memòria de l'entitat sol·licitant i, si escau, també de les entitats que formen l'agrupació, que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. En el cas que no fora exigible encara legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, haurà de presentar-se la de l'exercici anterior. En aquesta memòria es podrà incloure, si és procedent, documentació acreditativa de:

a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior al de la convocatòria.

b) L'estat comptable i els ingressos corresponents a l'exercici anterior al de la convocatòria, incloent-hi balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, i memòria econòmica de l'any anterior, o bé els últims auditats. Tot això, subscrit per una persona autoritzada segons els estatuts.

6. Informe on figuren les activitats desenvolupades a la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la difusió dels ODS i de sensibilització o educació per a la ciutadania global.

7. Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant i, si escau, les entitats que formen l'agrupació, on haurà de constar:

a) La composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana.b) La relació d'almenys 10 persones associades, voluntariat o assimilable, de l'ONGD, amb residència a la Comunitat Valenciana.

8. Certificats expedits per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència per les entitats sol·licitants (i, si escau, les entitats en agrupació), i on conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, duració, data d'inici i de finalització, i import de la subvenció concedida. No caldrà presentar aquests certificats dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, detallats en l'annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.9. Projecte detallat en què es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels documents següents:

a) Projecte tècnic descriptiu, que haurà de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, la descripció de la població beneficiària, els objectius i resultats esperats, les activitats a realitzar i la seua calendarització, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i els instruments de seguiment i avaluació.

b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del marc lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica consta un model per a elaborar aquesta matriu.

10. En el cas que presente la sol·licitud una agrupació d'entitats, hauran de presentar un acord subscrit entre les entitats que la componen, on conste, almenys, l'entitat responsable jurídicament davant la Generalitat Valenciana, que serà l'entitat líder i tindrà la representació de l'agrupació, la identificació del representant legal, així com la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i les obligacions de cada agent participant, l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'aquests, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, i s'haurà d'esmentar expressament que cadascuna de les entitats assumeix la responsabilitat directa i solidària per la totalitat del projecte. Igualment, haurà de constar, expressament, el compromís de totes les entitats participants de mantindre la unió temporal fins al termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de l'LGS. Aquest document haurà d'estar signat digitalment per totes les entitats que formen l'agrupació. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica consta un model per a aportar aquest acord.11. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions davant la Seguretat Social i tributàries davant l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries, hauran d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions. En aquest supòsit i en el cas que el projecte el presente una agrupació d'ONGD, s'hauran de presentar els certificats de totes les entitats agrupades.12. La inscripció de les entitats sol·licitants i, si escau, de les entitats agrupades, així com la seu, domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que fora necessari, serà comprovada d'ofici amb les dades que consten en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades haurà de ser comunicada d'acord amb els articles 13 i 14 del Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

13. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en l'apartat 7 d'aquest resolc, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant-hi els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

14. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en l'apartat 5 d'aquest resolc, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant-hi els documents i l'URL de publicació.

15. Els annexos esmentats en els apartats 1 a 4 d'aquest resolc estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL

http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.

16. La no-aportació de la documentació prevista en els apartats 1 i 9 (annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en què es concretarà l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense que siga possible la seua aportació en tràmit posterior.17. Per a les actuacions finançades d'acord amb l'apartat 1.b del resolc quart d'aquesta convocatòria, s'haurà d'aportar, a més, la documentació preceptiva següent:

a) Carta aval de l'entitat d'origen que proposa al defensor o defensora de drets humans que incloga, com a mínim, els continguts següents:– Nom de l'organització.

– Nom del defensor o defensora que presenten i avalen.

– Càrrec i responsabilitat del defensor o defensora en l'organització.– Lloc i data.

– Signatura de la persona responsable de l'organització.

– Segell de l'entitat.

b) Programa de les activitats de sensibilització i de la incidència del defensor o defensora a la Comunitat Valenciana.Nové. Documentació valorativa

1. L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud la documentació valorativa següent:

a) Resolució d'inscripció del pla d'igualtat de l'entitat sol·licitant (o d'alguna de les entitats agrupades) en el Registre de Convenis i Acords Col·lectius de Treball (REGCON) o resolució de visat del pla d'igualtat, emesa pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra comunitat autònoma.

b) Estratègia de gènere i desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.

c) Pla de voluntariat de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.

d) Estratègia d'educació per al desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats en agrupació.

e) Acords de col·laboració o instruments de coordinació amb altres institucions competents i altres entitats o grups que treballen en l'àrea d'intervenció.

f) Compromisos de participació que acrediten la voluntat de treballar conjuntament en l'execució del projecte i en els quals es reflectisquen les actuacions i els termes de col·laboració de cada part.

2. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats a), b), c) i d) d'aquest resolc nové, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant-hi els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

3. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats b), c) i d) d'aquest resolc nové, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant-hi els documents i l'URL de publicació.Desena. Aportació de documentació en els tràmits posteriors de la convocatòria

Una vegada presentada la sol·licitud, amb la documentació annexa corresponent, l'aportació posterior de documentació, com en el tràmit d'esmena, al·legacions a la proposta de resolució o recursos contra la resolució, així com la presentació de documentació derivada de l'execució o justificació de la subvenció, es realitzarà de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en el següent URL, http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.

També es podrà accedir al tràmit des de la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.Onzé. Mitjà de notificació o publicació dels diferents tràmits a omplir en la convocatòria

1. La llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar-hi els documents preceptius corregibles que no es van presentar amb la sol·licitud del resolc huité d'aquesta convocatòria, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, amb indicació que, si en el termini de 10 dies hàbils no s'aportaren correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, després de la resolució prèvia en la qual es declararà el motiu d'exclusió.

2. La proposta de resolució es publicarà al tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, a l'efecte que les entitats interessades puguen presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.

3. La resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix el resolc catorzé d'aquesta convocatòria.Dotzé. Comissió de valoració

La comissió de valoració, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 39 de l'ordre de bases, estarà composta per:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, que presidirà la comissió.

b) La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

c) La persona titular de la direcció del Servei de Gestió de Programes i Cooperació.

d) La persona titular de la direcció del Servei d'Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguiment.

e) Un funcionari o funcionària de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, amb nivell de cap de secció.

f) Un funcionari o funcionària de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, que ocuparà la secretaria amb veu, però sense vot.Tretzé. Criteris objectius de valoració

1. Els criteris objectius de valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria seran, per a les modalitats A, B i C de l'apartat 1.a del resolc quart d'aquesta convocatòria, els recollits en l'article 17 de l'ordre de bases i, per als projectes de l'apartat 1.b d'aquest resolc els recollits en l'article 19 de l'esmentada ordre; tots aquests amb la ponderació establida en l'annex d'aquesta resolució de convocatòria.2. En el supòsit previst en l'apartat 6 de l'article 39 de l'ordre de bases, en el cas que diverses sol·licituds tingueren la mateixa puntuació total i a causa de la falta de disponibilitat pressupostària, haja de desempatar-se per a poder distribuir les subvencions, es considerarà primer la sol·licitud que haja obtingut més puntuació en el bloc II «Criteris relacionats amb la valoració de la qualitat del projecte»; si persisteix l'empat, la sol·licitud que haja obtingut més puntuació en el bloc I «Criteris relacionats amb la capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant», i si persisteix l'empat, la sol·licitud que s'haja presentat en primer lloc, tenint en compte el dia i l'hora d'entrada en el Registre Telemàtic.

Catorzé. Resolució

1. La resolució per la qual es concedeixen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els URL

http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.

En la publicació es farà constar, almenys, la relació de sol·licitants per ordre de baremació, la quantitat subvencionada i el títol del projecte, juntament amb la puntuació obtinguda.

2. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut l'esmentat termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució, les peticions s'entendran desestimades per silenci administratiu.

3. Així mateix, en la resolució s'hauran de fixar el termini i els requisits d'acceptació de la subvenció i, si escau, de la reformulació dels projectes. Si no és possible, s'estableix un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst o no es tinguen en compte els requisits dels articles 42 i 43 de l'ordre de bases, així com si es produeix la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, i s'haurà de reunir de nou la Comissió de Valoració d'acord amb el que estableix l'article 39 de l'ordre de bases.4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de l'LPAC, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Quinzé. Règim de lliurament de pagament

Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el lliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant una transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.Setzé. Justificació de les subvencions

1. La modalitat de justificació de les subvencions d'aquesta convocatòria serà la de presentació de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, prevista en el títol V de l'ordre de bases, per a aquelles subvencions l'import de les quals supere els 60.000 euros. En el cas de les subvencions per import inferior a 60.000 euros, la modalitat de justificació serà la de compte justificatiu simplificat, amb aportació dels justificants previstos en l'article 63 de l'ordre de bases.

2. El termini de presentació de l'informe final serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització de l'execució del projecte, sense possibilitat d'ampliació.Disseté. Difusió de l'origen de les subvencions, comunicació i difusió del projecte, i ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'edició dels materials

1. Els documents publicats com a acció o resultat d'alguna actuació finançada, a més de contindre el logotip o nom de la Generalitat Valenciana com a finançador, hauran d'incloure el paràgraf següent, traduït a les llengües en què es publique el document: «Aquesta publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de «Nom Entitat» i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Generalitat Valenciana».

2. Prèviament a l'edició o publicació dels materials impresos o dels instruments de comunicació i difusió vinculats a les activitats del projecte, qualsevol que siga el tipus de suport utilitzat, hauran de remetre's, amb la suficient antelació, a l'òrgan gestor, el qual els traslladarà, per a la seua autorització en l'ús de la imatge corporativa de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional de Presidència de la Generalitat Valenciana. En la pàgina web de l'òrgan gestor estan disponibles les instruccions per a la realització de publicacions i actes de difusió i divulgació. Igualment, els manuals corporatius d'estil per a l'ús de logotips de la Generalitat Valenciana estan disponibles en l'URL

http://www.presidencia.gva.es/manuales-corporativos.

3. Tots els materials didàctics, els documents impresos i els suports comunicatius de qualsevol tipus (inclosos audiovisuals, imatges, etc.) elaborats en el marc del projecte finançat hauran d'editar-se en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

4. Juntament amb l'informe final, s'haurà de remetre a l'òrgan gestor una relació de tots els materials de difusió editables i materials didàctics produïts durant l'execució, adjuntant-hi almenys un exemplar original i complet d'aquests. L'òrgan gestor podrà disposar d'aquests materials per a la seua difusió gratuïta i amb esment exprés de l'entitat que els haja produïts.Dihuité. Pla de control

El pla de control d'aquesta convocatòria es realitzarà mitjançant la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada, mitjançant un control administratiu dels projectes o programes, i sobre el terreny de tots els programes i una mostra aleatòria dels projectes concedits, d'acord amb el que s'estableix en els articles 56, 67 i 68 de l'ordre de bases.Contra el que es disposa en aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de l'LPAC, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 8 de juny de 2021.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.ANNEX

Criteris per a l'avaluació ex ante de projectes d'educació per a la ciutadania global i de sensibilització sobre activistes en drets humans

Bloc I: Criteris relacionats amb la capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant (fins a 20 punts)A1. Implantació institucional i política organitzacional (fins a 9 punts)Criteris Puntuació màxima

A1.1. Grau d'implantació institucional a la Comunitat Valenciana. 1

A1.2. Antiguitat en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 2

A1.3. Política institucional de gènere de l'entitat sol·licitant. 2

A1.4. Pla de voluntariat de l'entitat sol·licitant. 2

A1.5. Participació de persones voluntàries en el desenvolupament del projecte. 1

A1.6. Pertinença a xarxes de coordinació a la Comunitat Valenciana. 1

A2. Experiència en el desenvolupament de projectes (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

A2.1. Experiència general en el desenvolupament de projectes de sensibilització i educació per a la ciutadania global. 2

A2.2. Experiència en el desenvolupament de projectes de sensibilització i educació per a la ciutadania global realitzats a la Comunitat Valenciana. 4

A3. Capacitat de gestió, planificació i avaluació (fins a 5 punts)Criteris Puntuació màxima

A3.1. Transparència en la gestió comptable. 1

A3.2. Plans i programes propis d'educació per a la ciutadania global. 2

A3.3. Cofinançament del projecte. 2Bloc II: Criteris relacionats amb la valoració de la qualitat del projecte (fins a 80 punts)B1. Diagnòstic i justificació de la intervenció (fins a 14 punts)Criteris Puntuació màxima

B1.1. Diagnòstic del context d'intervenció. 4

B1.2. Justificació de la intervenció. 4

B1.3. Identificació de la població destinatària. 4

B1.4. Compromisos de participació de les entitats beneficiàries. 2

B2. Qualitat del disseny del projecte (fins a 20 punts)Criteris Puntuació màxima

B2.1. Lògica vertical de la planificació. 4

B2.2. Lògica horitzontal de la planificació. 4

B2.3. Definició del marc teòric i metodològic. 4

B2.4. Pertinència i grau de descripció de les activitats. 4

B2.5. Instruments de monitoratge i avaluació del projecte. 4

B3. Pertinència al context i sostenibilitat (fins a 16 punts)Criteris Puntuació màxima

B3.1. Coordinació amb altres agents locals. 4

B3.2. Contribució del projecte a la creació de xarxes. 4

B3.3. Instruments de comunicació i socialització de resultats. 4

B3.4. Grau de participació de la població beneficiària i d'altres col·lectius involucrats. 4

B4. Viabilitat tècnica i financera (fins a 16 punts)Criteris Puntuació màxima

B4.1. Concepte de despesa adequada. 4

B4.2. Detall del pressupost i definició de les despeses. 4

B4.3. Detall en la justificació de la despesa. 4

B4.4. Qualificació de l'equip tècnic. 4B5. Incorporació dels enfocaments transversals (fins a 8 punts)Criteris Puntuació màxima

B5.1. Incorporació de l'enfocament de gènere basat en drets humans (EGBDH). 3

B5.2. Incorporació d'altres enfocaments transversals. 5

B6. Adequació del projecte a les prioritats de la Generalitat Valenciana (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

B6.1. Alineació del projecte amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 4

B6.2. Presentació en agrupació d'entitats. 2

Mapa web