Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides. [2021/6528]

(DOGV núm. 9105 de 11.06.2021) Ref. Base de dades 2021/6528


En l'Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Aquesta resolució s'ha redactat en el context de la pandèmia provocada per la Covid-19. La pandèmia ens ha fet més conscients de les desigualtats entre països, de la interdependència global i de la necessitat, més que mai, de reforçar els llaços de solidaritat i de cooperació internacional entre els pobles.

La pandèmia ha posat també de manifest que, per a afrontar aquesta crisi global, no n'hi ha prou amb reforçar els sistemes de salut, sinó que també es fa imprescindible enfortir els instruments d'informació, sensibilització i educació ciutadana, consolidar sistemes eficaços de protecció social, garantir la seguretat alimentària i l'accés a l'aigua potable de totes les persones, reforçar la transparència i la capacitat de resposta de les institucions públiques i de les organitzacions de la societat civil, així com garantir els drets de les persones i pobles més vulnerables i, especialment, de les persones migrants i refugiades.Aquests desafiaments suposen una exigència per a la cooperació valenciana, que va més enllà de l'ajuda humanitària d'emergència, per a facilitar, a través dels projectes i programes de cooperació internacional i de les actuacions de cooperació tècnica, una resposta eficaç que ajude els països més fràgils a afrontar aquesta crisi a mitjà i llarg termini, compartint coneixements, recursos i mitjans, que contribuïsquen a enfortir la resiliència de les persones i comunitats més vulnerables.De conformitat amb el que es disposa pel Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com pel Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, resolc:Primer. Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al Pressupost de la Generalitat Valenciana de l'exercici 2021, per al finançament de despeses corrents i d'inversió, de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, destinades a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (d'ara en avant, ONGD).Segon. Bases reguladores de la convocatòria

1. Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes en l'Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (DOGV 9095, 28.05.2021), d'ara en avant, Ordre de bases.2. En allò no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, general de subvencions (d'ara en avant, LGS) i la seua normativa de desenvolupament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Així mateix caldrà ajustar-se al que es disposa en la legislació autonòmica en matèria de cooperació al desenvolupament.

Tercer. Finançament

1. Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a les següents línies de subvenció, en el Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2021:

a) Línia S6556000 «Subvencions a ONGD per a accions de desenvolupament», dotada amb un import de 16.000.000 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4.

b) Línia S2324000 «Subvencions a ONGD per a la realització d'accions de cooperació internacional al desenvolupament», dotada amb un import de 6.000.000 euros, en el capítol VII, per al finançament de despeses de capital, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.13410.7.

c) Línia S8302000 «Subvencions indemnització a la Generalitat per la restitució de fons públics indegudament disposats», dotada amb un import de 1.000 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.13410.4.

2. Els imports esmentats podran ser incrementats a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'LGS.

Quart. Actuacions subvencionables

1. Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria consistiran en projectes i programes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, en alguna de les següents modalitats:

a) Modalitat A: programes integrals de caràcter plurianual en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

b) Modalitat B: projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits

c) Modalitat C: projectes de cooperació tècnica

d) Modalitat D: Actuacions específiques

2. Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:

a) Hauran d'arrenglerar-se clarament amb un o diversos objectius estratègics del Pla de Cooperació Valenciana vigent, en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria, amb les polítiques nacionals o regionals del país de destinació en l'àmbit sectorial propi en què es desenvolupe la intervenció i amb els objectius de desenvolupament sostenible (d'ara en avant, ODS) atenent, si escau, a les prioritats en les polítiques nacionals d'implementació de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible del país de destinació.

b) Pel que respecta a les prioritats geogràfiques els programes o projectes presentats hauran de ser executats en un o més dels països o territoris contemplats com a prioritaris en el Pla director vigent, sempre que pertanguen a la mateixa àrea geogràfica, excepte en el cas dels projectes de cooperació tècnica de la modalitat C que estaran limitats a un únic país d'actuació i de les intervencions específiques de la modalitat D, que podran desenvolupar-se en contextos d'alta vulnerabilitat no restringits exclusivament als països establits com a prioritaris a l'esmentat pla. En el cas d'actuacions dirigides a la població refugiada palestina, els programes o projectes podran dur-se a terme en els territoris palestins i també en els països fronterers i d'acolliment.c) Els programes o projectes hauran d'obtenir la puntuació mínima de 65 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'Ordre de bases.

d) Han de ser viables tècnicament i pressupostàriament. A l'efecte d'aquesta convocatòria, no es considerarà que un programa és viable tècnicament i pressupostàriament, si l'entitat avaluadora dels projectes o programes, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària, fa constar que en el seu pressupost validat hi ha una minoració de la quantia a subvencionar, sol·licitada inicialment, en més d'un 20 % i que aquesta minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte o programa.

3. Modalitat A: Programes integrals de caràcter plurianual en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides, que es defineixen com un sistema de planificació orientat a articular un conjunt organitzat i coherent de serveis i processos de desenvolupament, expressats a través de diversos projectes vinculats entre si i de similar naturalesa, que poden ser executats de manera seqüencial o paral·lela. El programa articularà els recursos necessaris per a obtenir un impacte significatiu en les persones i en el seu context, i haurà d'establir les garanties de continuïtat d'aquests canvis més enllà del període d'execució. Així mateix, podrà aconseguir més d'un àmbit sectorial per a l'assoliment de l'objectiu general, si bé haurà d'haver-hi unitat quant a la població meta.

Els programes presentats per aquesta modalitat a la present convocatòria hauran de complir els requisits següents:

a) Les sol·licituds de subvenció per a un programa, obligatòriament, hauran de ser per un import mínim de 600.000 euros. L'import màxim de la subvenció a percebre per programa serà de 900.000 euros.b) Les sol·licituds de subvenció per a un programa, obligatòriament, hauran de ser per un termini mínim d'execució de 25 mesos. El termini màxim d'execució dels programes serà de 36 mesos.

c) Les sol·licituds de subvenció per a un programa hauran d'incloure obligatòriament en la formulació del programa, activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana, dins del termini d'execució, establit en l'apartat anterior, per un import màxim de 40.000 euros.4. Modalitat B: Projectes en matèria de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides, que es definisquen com a actuacions que articulen un conjunt d'activitats relacionades i coordinades entre si que, a través d'una adequada planificació de recursos humans, materials, financers i tècnics, generen les capacitats necessàries per a aconseguir uns resultats objectivament verificables, d'acord amb l'objectiu de desenvolupament específic expressat en la seua conceptualització, i estableixen les garanties de sostenibilitat dels beneficis una vegada finalitzada la intervenció. La població meta del programa estarà formada per col·lectius amb característiques comunes quant a necessitats, capacitats i oportunitats. Els projectes hauran d'aconseguir un únic àmbit sectorial.

Els projectes presentats per aquesta modalitat a la convocatòria esmentada hauran de complir els requisits següents:

a) L'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 400.000 euros, si es presenta de manera individual, o de 600.000 euros, si es presenta en agrupació amb una altra o altres entitats.

b) Les sol·licituds de subvenció per a un projecte, obligatòriament, han de ser per un termini mínim d'execució de 12 mesos. El termini màxim d'execució dels projectes és de 24 mesos.

c) Les sol·licituds de subvenció podran incloure en la formulació del projecte i en el pressupost presentat, activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana, dins del termini d'execució, establit en l'apartat anterior, per un import màxim de 20.000 euros.5. Modalitat C: Projectes de cooperació tècnica, que es defineixen com a actuacions dirigides principalment a la capacitació de la població meta, a través de l'articulació d'un conjunt d'activitats de formació, acompanyament tècnic, intercanvi d'experiència i transferència de coneixement, aplicat al desenvolupament d'aprenentatges en un àmbit concret de la gestió de serveis o processos. Les actuacions de cooperació tècnica contemplaran l'establiment d'aliances o partenariats, de caràcter tècnic, professional o institucional i d'interés públic o social.Els projectes presentats per aquesta modalitat a la convocatòria esmentada hauran de complir els requisits següents:

a) L'actuació serà liderada per l'ONGD promotora del projecte, i haurà de comptar amb una o més entitats beneficiàries de la capacitació al país d'intervenció. Igualment, es podran establir associacions amb altres entitats de caràcter tècnic, institucional o d'investigació i formació, bé de la Comunitat Valenciana o bé del país de destinació, que aporten recursos especialitzats en l'àmbit d'actuació sectorial del projecte.b) Els projectes hauran de limitar-se a un únic sector d'intervenció i identificar concretament l'àmbit de capacitació tècnica en el qual s'emmarquen els resultats i les activitats.

c) Les activitats podran realitzar-se al país d'intervenció i a la Comunitat Valenciana, i es procurarà fomentar l'intercanvi bilateral d'experiències i la transferència de coneixement.

d) L'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 150.000 euros.

e) Les sol·licituds de subvenció per a un projecte hauran de ser obligatòriament per un termini mínim d'execució de 6 mesos. El termini màxim d'execució dels projectes és de 12 mesos.

6. Modalitat D: Intervencions específiques dirigides al desenvolupament d'actuacions orientades a abordar problemes conjunturals o generalistes. Les intervencions específiques que es duguen a terme en tercers països hauran de desenvolupar-se en contextos d'alta vulnerabilitat i podran no estar restringides, exclusivament, a les àrees geogràfiques establides com a prioritàries en el Pla director de la Cooperació Valenciana.

Els projectes presentats per aquesta modalitat a la convocatòria esmentada hauran de complir els requisits següents:

a) L'import màxim de la subvenció a percebre per projecte serà de 70.000 euros si es presenta de manera individual, o de 80.000 euros, si es presenta en agrupació amb una altra o altres entitats.

d) Les sol·licituds de subvenció per a un projecte, obligatòriament, han de ser per un termini màxim d'execució de 12 mesos.

7. No s'estableix un nombre màxim de projectes dels quals una entitat podrà ser beneficiaria, però, en qualsevol cas, una entitat no podrà ser beneficiària de subvencions en el total de la convocatòria per un percentatge superior a l'establit en l'apartat quatre, del resolc cinqué d'aquesta resolució. Si una mateixa entitat presenta més d'un projecte, el seu contingut o la zona d'execució ha de ser substancialment diferent. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.8. La quantia total de fons de la convocatòria serà distribuïda entre les quatre modalitats de manera que per a la modalitat A es destina un percentatge del 33 %, per a la modalitat B un percentatge del 60 %, per a la modalitat C un percentatge del 4 % i per a la modalitat D un percentatge del 3 % dels fons.

9. En el cas que una vegada valorades i adjudicades les subvencions per als projectes i programes, objecte d'aquesta convocatòria, no s'esgote la quantia disponible en qualsevol de les modalitats, es podrà incrementar el romanent entre la resta de les modalitats de manera que els romanents s'aplicaran totalment en primer lloc a la modalitat B, en segon lloc, a la modalitat C, en tercer lloc, a la modalitat D i en quart lloc a la modalitat A.

10. Per a fer la distribució de fons es distribuiran els imports per modalitat d'acord amb els apartats 8 i 9, si és procedent, i es minoraran imports tenint en compte el que disposa l'apartat 2.d d'aquest resolc, tot això aplicant les regles de desempat, fixades al resolc tretzé, en el cas d'igualtat a punts entre sol·licituds; i s'estableixen els projectes i programes que es financen pel total del pressupost validat.11. Si hi ha romanents de fons per a finançar parcialment els projectes o programes següents, la comissió de valoració distribuirà els fons restants tenint en compte els següents criteris:

– Puntuació dels projectes o programes.

– Percentatge de cofinançament del projecte o programa.

– Viabilitat tècnica i pressupostària de projecte o programa, validat per informe de l'entitat avaluadora.

– Reserva de fons per modalitat.Cinqué. Entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són les ONGD, individualment, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, que complisquen els següents requisits:

a) Els exigits en l'article 11 de l'LGS.

b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.

c) Estar inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2020.

d) Tindre domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

e) Comptar amb base social (persones associades, voluntariat o assimilable) de l'ONGD a la Comunitat Valenciana: s'ha de poder acreditar un nombre mínim de 10 persones entre totes aquestes categories, que tinguen residència a la Comunitat Valenciana.

f) L'entitat ha d'haver desenvolupat 10 activitats en l'àmbit de la difusió, dels ODS, sensibilització o educació per a la ciutadania global a la Comunitat Valenciana durant els 3 anys anteriors a la present convocatòria. S'entén per activitat: una formació, un taller, una exposició, una xarrada o activitats anàlogues. Es consideren activitats diferenciades la mateixa actuació desenvolupada en diferents zones.g) Acreditar experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys quatre projectes o programes executats, de cooperació internacional al desenvolupament en tercers països, o de cooperació tècnica, finançats per administracions públiques o per entitats privades, excepte per al cas de les sol·licituds relatives a la modalitat D) en els quals no caldrà acreditar experiència anterior.

En el cas que s'aporten com a experiència projectes o programes finançats únicament per entitats privades, el finançament de cada projecte o programa per part d'aquesta mena d'entitats ha de ser almenys de 10.000 euros. S'exclouen els projectes o programes finançats únicament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.h) Les entitats que presenten sol·licitud de subvenció a programes de la modalitat A han d'acreditar, siga individualment o en agrupació, una experiència en execució de projectes o programes, la quantia de finançament dels quals pública o privada siga per un import total mínim d'un milió d'euros. Aquests projectes o programes han d'haver finalitzat la seua execució després del 31 de desembre de 2007. En cas de no complir aquest requisit, el programa quedarà exclòs de la convocatòria.2. Quan una sol·licitud es presente per una agrupació d'ONGD, totes les ONGD que la integren tindran la consideració d'entitats beneficiàries, i hauran de complir els requisits exigits per aquesta convocatòria. En el cas dels requisits de les lletres g) i h), de l'apartat anterior, es prendrà com a referència la suma de projectes o programes d'experiència i la suma dels imports subvencionats, de totes les entitats que participen en l'agrupació.

3. No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2, de l'LGS.

4. Així mateix, una entitat no podrà ser beneficiària de subvenció, individualment o en agrupació amb una altra o altres ONGD, de subvencions que suposen més del 7 % del total dels imports previstos en aquesta convocatòria. A les entitats beneficiàries en agrupació, a l'efecte d'aquest apartat, se'ls computarà l'import que s'hagen compromés a executar del projecte o programa. En el cas que, a una entitat, una vegada realitzada la valoració dels projectes o programes, li corresponga percebre imports superiors als que s'estableix en aquest apartat, se li minoraran, o en el seu cas s'exclouran totalment les subvencions a percebre per aquesta entitat pels imports que siguen superiors, en el següent ordre:

a) En primer lloc, per a no perjudicar drets de tercers, es reduiran imports del projecte o programa, presentat de manera individual per aquesta entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, individuals, per ordre superior de puntuació. En cas que haja de decidir entre projectes i programes d'igual puntuació, es reduirà l'import del programa.b) En cas que, una vegada aplicada la regla anterior, una entitat encara perceba imports superiors als que s'estableixen en aquest apartat, es reduiran les subvencions del projecte o programa, presentat en agrupació en el qual participa aquesta entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, en agrupació, per ordre superior de puntuació. En cas que s'haja de decidir entre projectes o programes d'igual puntuació es reduirà l'import del programa.

c) En el cas que la minoració a efectuar, en un projecte o programa, siga per un import superior al 20 % del pressupost presentat en la sol·licitud, no s'aplicarà la minoració, descrita en els apartats a) i b) anteriors i s'exclourà el projecte o programa per superar el límit màxim de subvenció establit en aquest apartat.

Sisé. Despeses subvencionables

1. Seran subvencionables les despeses recollides en l'article 24 de l'Ordre de bases, excepte els establits en els apartats a).1). I, L i M en les condicions i percentatges recollits en aquesta norma, amb les especialitats següents:

a) En els projectes presentats a la modalitat C, en la partida de «Viatges, allotjaments i dietes», recollida en l'article 23.1.a.1.I, de l'Ordre de bases, les despeses finançables en aquesta partida no podran superar la quantia del 25 % de la subvenció concedida. En la resta de les modalitats el percentatge màxim de finançament és del 15 % de la subvenció concedida.

b) En la partida d'« Activitats de sensibilització vinculades a la intervenció de cooperació internacional per al desenvolupament», recollida en l'article 23.1.a.1. O, de l'Ordre de bases, en cada projecte o programa es podran finançar despeses amb un límit màxim de 20.000,00 euros per projecte i de 40.000,00 euros per programa.

c) La suma dels costos indirectes imputats a la subvenció no podran superar els límits establits en l'article 24.b de l'Ordre de bases, amb un import màxim a subvencionar en aquesta partida de 80.000,00 euros. La partida de costos indirectes inclourà els costos d'aquesta naturalesa que requerisca el projecte o programa, incloses les despeses indirectes del soci o sòcia local.

2. Per a determinar el pressupost validat en la proposta de resolució de la convocatòria, s'estableixen els supòsits següents en els quals es minoraran les despeses pressupostades en la valoració de les sol·licituds:

a) Els que no estiguen recollits com a subvencionables en l'article 24 de l'Ordre de bases.

b) Els expressament exclosos en l'article 23.2 de l'Ordre de bases.c) Els que resulten innecessaris o superflus per a l'execució de les activitats proposades en el projecte o programa.

d) Les despeses que es consideren sobredimensionats o excessius es minoraran parcialment per la quantitat que es considere excessiva.

e) Les despeses de personal que excedisquen el 60 %.

f) Les despeses que estiguen situats en una partida errònia, no es minoraran, llevat que una vegada reubicades s'incórrega en el supòsit de l'apartat següent.

g) Les despeses que excedisquen els límits establits en una partida determinada, una vegada minorats els imports pels supòsits anteriors, es minoraran en la quantia que excedisca aquests límits.

h) Les aportacions en espècie no admeses. En aquest cas es minorarà la subvenció proporcionalment en la part en la qual s'incomplisca el que s'estableix en el número 3 d'aquest resolc, llevat que l'entitat haja presentat declaració responsable que assumeix el cofinançament no admés.

3. Per a determinar el percentatge de finançament vàlid del programa o projecte, es tindran en compte els següents criteris:

a) Pel que respecta a les aportacions en espècie, d'acord amb el que estableix l'apartat 7 de l'article 4 de l'Ordre de bases, s'admetran com a aportacions en espècie les valoritzacions dels béns i serveis següents:– Materials, terrenys, locals i equips que hagen de ser transferits definitivament al final de l'execució a la població beneficiària de la subvenció.

– Mà d'obra i serveis directament vinculats a l'execució de les activitats presentades.

– L'ús de locals i terrenys de titularitat pública, convenientment acreditada i valorada que no es transferisquen a la població beneficiària de la subvenció.

– L'ús d'equips de l'entitat sol·licitant o del soci local, convenientment acreditats i valorats, que no es transferisquen a la població beneficiària de la subvenció.

b) Pel que respecta a les aportacions financeres públiques o privades procedents de subvencions o d'un altre tipus hauran de complir-se els requisits que assenyala l'article 5 de l'Ordre de bases, acreditant que té per objecte el mateix projecte per al qual se sol·licita subvenció, sense perjudici que ja s'haja iniciat l'execució de la part cofinançada del projecte, i sempre que no haja finalitzat aquesta al moment de presentar la sol·licitud d'aquesta convocatòria.

4. La quantia màxima subvencionable del salari o preu/hora corresponent al personal professional de la Comunitat Valenciana i el personal tècnic, no podrà excedir els 3.000 euros bruts al mes, inclosos els costos socials totals corresponents a les cotitzacions a la Seguretat Social i als relatius a l'IRPF. Els costos salarials del personal local adscrit al projecte hauran de ser equiparables al salari mitjà, segons la categoria professional, del país on es realitze la intervenció.

Seté. Presentació de les sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.2. Cada entitat podrà presentar un màxim de tres sol·licituds de manera individual i quatre en agrupació amb altres ONGD. Les entitats que presenten sol·licitud a la modalitat A) no podran presentar sol·licitud a la modalitat D).

3. La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació del que es disposa en l'Ordre de bases i en aquesta resolució de convocatòria.

4. Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPAC), presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis a la web http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir mitjançant la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els enllaços http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es. La presentació de la sol·licitud de manera diferent de la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.

5. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat:

a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant.

b) Certificat digital de la persona física, que consta inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.

c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera establida en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que exerceix la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acredita documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de Cooperació de la Comunitat Valenciana.

6. En el cas de sol·licituds presentades per una agrupació d'ONGD, la sol·licitud serà presentada per l'entitat sol·licitant designada com a líder, en representació de les entitats que componen l'agrupació.7. La presentació de la sol·licitud telemàtica inclourà les declaracions responsables que estableixen les lletres b, c, d, e, f i g, de l'apartat 1, de l'article 36 de l'Ordre de bases.

8. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la LPAC, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant, o, si és procedent, entitats en agrupació, perquè la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament (d'ara en avant, òrgan gestor) obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, establida en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de l'LGS, així com l'acreditació del compliment de la resta d'obligacions derivades de l'obtenció de subvencions, i en aquest cas les entitats no hauran d'aportar els certificats corresponents. En cas que l'entitat sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari telemàtic de sol·licitud, i quedarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

9. Els models de formularis i d'annexos es troben en la URL de la sol·licitud esmentada, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les adreces http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es.Huité. Documentació preceptiva

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació preceptiva següent:

1. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflectisca les partides pressupostàries de despeses compreses en el projecte i que haurà de presentar-se obligatòriament en el model oficial de l'apartat 9, del resolc seté.

2. Annexos a la memòria econòmica, on es relacionaran, en el seu cas, les factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos i els immobles vinculats al projecte. Així mateix, al costat d'aquest document s'aportarà l'acreditació documental de:

a) El cofinançament del projecte o programa, quan siga necessari, incloses les aportacions en espècie, adjuntant la declaració responsable de la persona física o jurídica que aporta els béns o serveis. Es descriurà i quantificarà l'aportació indicant nombre d'unitats, hores de treball, preu unitari quan corresponga, a més de la valorització total. En el cas de béns, s'adjuntaran aquells documents que permeten determinar el seu valor i la forma d'adquisició, valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada.b) L'aportació financera dels projectes i programes, en els casos en què procedisca, adjuntant declaració responsable de l'entitat, acreditativa dels fons aportats com a cofinançament, en la qual es faça constar, si escau, que si no s'acredita cofinançament suficient o l'òrgan instructor no accepta el cofinançament proposat, serà l'entitat la que assumirà aquest cofinançament.

c) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a emprar, o altres documents probatoris, quan es tracte de despeses superiors a 6.000 euros, encara que siguen diferents conceptes de despesa, d'un mateix proveïdor, però de naturalesa homogènia. Aquests documents hauran de preveure detalladament els treballs a realitzar, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures.

L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents, que avalen els imports reflectits en el pressupost, als efectes que garantisquen l'adequació a la despesa.

d) Documentació acreditativa de la titularitat i règim de propietat dels immobles vinculats al projecte, així com del seu valor.

e) En el cas que el projecte comprenga la construcció d'habitatges o infraestructures, s'hauran d'aportar els permisos d'obra o documents que acrediten la conformitat de les autoritats locals.

3. Annex de personal vinculat al projecte, en el qual es descriurà el personal de què disposaran l'entitat sol·licitant, si és el cas, les entitats en agrupació, i els socis locals, vinculat a l'execució del projecte.4. Annex de relació de projectes, en el qual s'han de detallar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant, si és el cas, de les entitats en agrupació, i dels socis locals.5. Memòria de l'entitat sol·licitant, i si escau, també de les entitats que formen l'agrupació, en la qual conste que compleix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. En el cas que no siga exigible encara legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, haurà de presentar-se la de l'exercici anterior.

En aquesta memòria es podrà incloure, si és procedent, documentació acreditativa de:

a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria.

b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior a la convocatòria, inclosos el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica de l'any anterior, o bé els últims auditats, tot això subscrit per persona autoritzada segons els estatuts.

6. Informe on figuren les activitats desenvolupades en els últims tres anys en la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la difusió, dels ODS, i de sensibilització o educació per a la ciutadania global

7. Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant, i en el seu cas de les entitats que formen l'agrupació, on constarà:

a) La composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació o delegacions a la Comunitat Valenciana.

b) Relació d'almenys 10 persones associades, voluntàries o assimilables, de l'ONGD amb residència a la Comunitat Valenciana.

8. Certificats expedits per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència, per les entitats sol·licitants (i, si escau, les entitats en agrupació), i on conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, duració, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquests certificats dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, relacionats en l'annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.9. Estatuts i inscripció dels socis o sòcies locals davant l'administració competent que acredite la seua capacitat jurídica i d'obrar al país d'execució del projecte, en el cas de tractar-se d'una entitat privada. En el cas de tractar-se d'una entitat pública, podrà acreditar documentalment les seues competències territorials i materials mitjançant l'aportació de la seua norma constitutiva o altres documents probatoris.

10. Document en el qual conste la conformitat del soci o sòcia local en l'execució del projecte i que detalle els termes de col·laboració entre l'entitat sol·licitant i el soci o sòcia local, signat per les persones que exercisquen la representació legal de totes dues parts.

11. Projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels documents següents:

a) Projecte tècnic descriptiu, que haurà de contenir, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, la descripció de la població beneficiària, els objectius i resultats esperats, les activitats a realitzar i establir un calendari, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i instruments de seguiment i avaluació.

b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del marc lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica hi ha un model per a elaborar aquesta matriu.

12. En el cas de presentació de la sol·licitud per una agrupació d'entitats, hauran de presentar un acord subscrit entre les entitats que la componen, on conste, almenys, l'entitat responsable jurídicament davant la Generalitat Valenciana, que serà l'entitat líder i ostentarà la representació de l'agrupació, la identificació de la persona representant legal, així com la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'aquests, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, i haurà de fer-se esment expressament que cadascuna de les entitats assumeix la responsabilitat directa i solidària per la totalitat del projecte. Igualment constarà, expressament, el compromís de totes les entitats participants de mantenir la unió temporal fins al termini de prescripció establit en els articles 39 i 65 de l'LGS. Aquest document haurà d'estar signat digitalment per totes les entitats que formen l'agrupació. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica consta un model per a aportar aquest acord.13. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, perquè aquesta obtinga de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions davant la Seguretat Social i tributàries davant l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius de no estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions. En aquest supòsit, i en el cas que el projecte es presente per una agrupació d'ONGD, es presentaran els certificats de totes les entitats agrupades.

14. La inscripció de les entitats sol·licitants, i si és el cas, de les entitats agrupades, així com la seu, el domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que siga necessari, serà comprovada d'ofici amb les dades que consten en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades haurà de ser comunicada d'acord amb els articles 13 i 14 del Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.15. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 7, 8 i 9 d'aquest resolc, si ja es van haver presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament, convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

16. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si és el cas, a les entitats en agrupació, requerits en l'apartat 5 d'aquest resolc, si en el termini de presentació de sol·licituds van estar publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i l'adreça web de publicació.

17. Els annexos citats en els apartats 1 a 4 d'aquest resolc estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els enllaços: http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.

18. La no-aportació de la documentació prevista en els apartats 1 i 11 (annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense ser possible la seua aportació en tràmit posterior.

Nové. Documentació valorativa

1. L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud, la documentació valorativa següent:

a) Resolució d'inscripció del Pla d'igualtat de l'entitat sol·licitant (o d'alguna de les entitats agrupades) en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball (REGCON), o resolució de visat del Pla d'Igualtat emés pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra comunitat autònoma.

b) Estratègia de gènere i desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.

c) Pla de voluntariat de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.

d) Estratègia país/regió de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats en agrupació, en què s'emmarcarà el projecte presentat.

e) Informes d'avaluació final de projectes duts a terme per l'entitat sol·licitant o les entitats agrupades en els últims 5 anys.

f) Annexos a la matriu de planificació, que podrà incloure, entre altres, els documents següents: arbre de problemes, arbre d'objectius, matriu d'anàlisi d'alternatives i matriu d'anàlisi de riscos i propostes de mitigació.

g) Documents acreditatius de suports i avals d'altres entitats i/o institucions al projecte.

h) Acords de col·laboració o instruments de coordinació amb altres institucions, entitats o grups que treballen en l'àrea d'intervenció.i) Acreditació documental del diagnòstic participatiu.

j) Carta de la població beneficiària i autoritats locals on es reta compte de la seua acceptació i compromís de participació en les diferents etapes del projecte.

k) Mapes i informes d'ubicació del projecte, que permeten determinar amb detall la localització de la intervenció.

2. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si és procedent, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats a), b), c) i d), d'aquest resolc, si ja es van haver presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament, convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, amb indicació dels documents i el número d'expedient en què van ser presentats.

3. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si és el cas, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats b), c), d), i e), d'aquest resolc, si en el termini de presentació de sol·licituds van estar publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la web de publicació.Desé. Aportació de documentació en els tràmits posteriors de la convocatòria

Una vegada presentada la sol·licitud, amb la documentació annexa corresponent, l'aportació posterior de documentació, com en el tràmit d'esmena, al·legacions a la proposta de resolució o recursos contra la resolució, així com la presentació de documentació derivada de l'execució o justificació de la subvenció, es realitzarà de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació, en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.

També es podrà accedir al tràmit des de la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les adreces: http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es.Onzé. Mitjà de notificació o publicació dels diferents tràmits a emplenar en la convocatòria

1. La llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la seua sol·licitud o adjuntar els documents preceptius que no es van presentar amb la sol·licitud, del resolc huité, d'aquesta convocatòria, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les adreces http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, amb indicació que, si en el termini de 10 dies, no s'aporten correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia, en la qual es declararà el motiu d'exclusió.

2. La proposta de resolució serà publicada en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els enllaços http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, perquè les entitats interessades puguen presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.3. La resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix el resolc catorzé, d'aquesta convocatòria.Dotzé. Comissió de valoració

La comissió de valoració, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 3, de l'article 39 de l'Ordre de bases, estarà composta per:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, que la presidirà.

b) La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

c) La persona titular de la direcció del Servei de Gestió de Programes i Cooperació.

d) La persona titular de la direcció del Servei d'Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguiment.

e) Un funcionari o funcionària de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, amb nivell de cap de servei o cap de secció.

f) Un funcionari o funcionària de la direcció general competent en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, que ocuparà la secretaria amb veu, però sense vot.Tretzé. Criteris objectius de valoració

1. Els criteris objectius de valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria seran els següents:

a) Per a la modalitat A i B, els recollits en l'article 15 de l'Ordre de bases, amb la ponderació establida en l'annex I d'aquesta resolució de convocatòria.

b) Per a la modalitat C, els recollits en l'article 18 de l'Ordre de bases, amb la ponderació establida en l'annex II d'aquesta resolució de convocatòria.

c) Per a la modalitat D, els recollits en l'article 15 de l'Ordre de bases, amb la ponderació establida en l'annex III d'aquesta resolució de convocatòria

2. Totes les sol·licituds de subvencions s'ordenaran per la puntuació total obtinguda, independentment de la modalitat per la qual s'hagen presentat, a l'efecte de determinar l'ordre en el qual hagen de ser finançades.

3. En el supòsit previst en l'apartat 6 de l'article 39 de l'Ordre de bases, per al cas que diverses sol·licituds tinguen la mateixa puntuació total i a causa de la falta de disponibilitat pressupostària, haja de desempatar-se per a poder distribuir els fons, si l'empat és entre sol·licituds de la mateixa modalitat, s'estableixen com a criteris de desempat els següents:

a) En primer lloc: major puntuació en el bloc III. Criteris relacionats amb la valoració de la qualitat del projecte.

b) En segon lloc: major puntuació en el bloc I, Criteris relacionats amb la capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant.c) En tercer lloc: major puntuació en el bloc II, Aspectes relacionats amb el soci o sòcia local o Criteris relacionats amb la valoració de la qualitat de les aliances de cooperació establides.

d) En quart lloc: ordre temporal en la presentació de sol·licituds, tenint en compte el dia i l'hora d'entrada en el registre telemàtic.Catorzé. Resolució

1. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en els enllaços http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es. En la publicació es farà constar almenys la relació de persones sol·licitants segons la baremació, la quantitat subvencionada, desglossada, si és el cas, per capítol pressupostari, i el títol del projecte juntament amb la puntuació obtinguda.

2. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut l'esmentat termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució, les peticions s'entendran desestimades per silenci administratiu.

3. Així mateix, en la resolució es fixaran el termini i els requisits d'acceptació de la subvenció i, si escau, de la reformulació dels projectes o programes. En defecte d'això, s'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst, o no es tinguen en compte els requisits dels articles 42 i 43 de l'Ordre de bases, així com si es produeix la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, i es reunirà de nou la Comissió de Valoració, d'acord amb el que estableix l'article 39 de l'Ordre de bases.4. Contra el que es disposa en la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa pels articles 123 i 124 de la LPAC, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà en la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Quinzé. Règim de lliurament de pagament

Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el lliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.Setzé. Justificació de les subvencions

1. La modalitat de justificació de les subvencions d'aquesta convocatòria serà, exclusivament, la de presentació de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, establida en el títol V de l'Ordre de bases, excepte el que s'estableix en l'apartat següent.

2. La justificació de les subvencions que siguen executades en tercers països les entitats beneficiàries dels quals siguen les agències que pertanguen al sistema de Nacions Unides i entitats que tinguen un acord subscrit amb aquestes que els reconega com el seu comité a Espanya, podrà realitzar-se a través del sistema d'auditoria interna, o altres procediments establits en els reglaments financers de les Nacions Unides, d'acord amb el Conveni sobre privilegis i immunitats de les Nacions Unides.

3. El termini de presentació de l'informe final serà de tres mesos, a comptar de la data de finalització de l'execució del projecte, sense possibilitat d'ampliació.Disseté. Difusió de l'origen de les subvencions, comunicació, i difusió del projecte i ús de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'edició dels materials

1. Els documents publicats com a acció o resultat d'alguna actuació finançada, a més de contenir el logotip o nom de la Generalitat Valenciana com a finançador, hauran d'incloure el següent paràgraf, traduït a les llengües en què es publique el document: «Aquesta publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de «NOM ENTITAT» i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Generalitat Valenciana».

2. Prèviament a l'edició o publicació dels materials impresos o dels instruments de comunicació i difusió vinculats a les activitats del projecte, qualsevol que siga el tipus de suport emprat, aquests hauran de remetre's prèviament, amb la suficient antelació, a l'òrgan gestor, qui els traslladarà, per a la seua autorització en l'ús de la imatge corporativa de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional, de Presidència de la Generalitat Valenciana. En la pàgina web de l'òrgan gestor estan disponibles les instruccions per a la realització de publicacions i actes de difusió i divulgació. Igualment, els manuals corporatius d'estil per a l'ús de logotips de la Generalitat Valenciana estan disponibles en la web http://www.presidencia.gva.es/manuales-corporativos.

3. Tots els documents impresos i els suports comunicatius de qualsevol classe elaborats per a la difusió del projecte, la socialització i la comunicació de resultats en la Comunitat Valenciana, hauran d'editar-se en les dues llengües oficials d'aquesta Comunitat.

4. Juntament amb l'informe final, s'haurà de remetre a l'òrgan gestor una relació de tots els materials de difusió editables i altres suports comunicatius (inclosos audiovisuals, imatges, etc.) produïts durant l'execució del projecte, i haurà d'adjuntar-se almenys un exemplar original i complet. L'òrgan gestor podrà disposar d'aquests materials per a la seua difusió gratuïta i amb esment exprés de l'entitat que els haja produïts.Dihuité. Pla de control

El Pla de control d'aquesta convocatòria es realitzarà mitjançant la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada, mitjançant un control administratiu dels projectes o programes, i sobre el terreny de tots els programes i una mostra aleatòria dels projectes concedits, d'acord amb el que s'estableix en els articles 56, 67 i 68 de l'Ordre de bases.

Contra el que es disposa en aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la LPAC, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 8 de juny de 2021.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.ANNEX I

Criteris per a l'avaluació ex ante de projectes

de cooperació per al desenvolupamentModalitat A Cooperació econòmicaBLOC I: CRITERIS RELACIONATS AMB LA CAPACITAT DE GESTIÓ I EXPERIÈNCIA DE L'ENTITAT SOL·LICITANT (fins a 20 punts)A1. Implantació Institucional i política organitzacional (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

A1.1. Grau d'implantació institucional a la Comunitat Valenciana. 1

A1.2. Antiguitat en el Registre d'Agents de Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 1,5

A1.3. Política Institucional de Gènere de l'entitat sol·licitant. 1,5

A1.4. Pla de promoció voluntariat de l'entitat sol·licitant. 1

A1.5. Pertinença a xarxes de coordinació. 1

A2. Valoració de l'experiència en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament (fins a 5 punts)Criteris Puntuació màxima

A2.1. Experiència general en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament. 3

A2.2. Experiència en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament al país d'intervenció. 2

A3. Valoració de la capacitat de gestió (fins a 9 punts)Criteris Puntuació màxima

A3.1. Cofinançament del projecte. 3

A3.2. Transparència en la gestió comptable. 2

A3.3. Integració en plans i programes propis al país o regió d'actuació en la qual s'emmarca el projecte. 2

A3.4. Avaluacions de programes o projectes anteriors. 2BLOC II: CRITERIS RELACIONATS AMB LA VALORACIÓ DEL SOCI LOCAL (fins a 20 punts)B1. Participació i implicació en el desenvolupament del projecte i política organitzacional (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

B1.1. Participació del soci local en la identificació i formulació del projecte. 3

B1.2. Participació del soci local en el seguiment i avaluació de projecte. 3

B2. Experiència en el desenvolupament de projectes (fins a 7 punts)Criteris Puntuació màxima

B2.1. Experiència del soci local en el desenvolupament de projectes en l'àmbit d'intervenció. 4

B2.2. Experiència conjunta de l'entitat sol·licitant i del soci local, i continuïtat del partenariat. 3

B3. Capacitat de gestió, planificació i avaluació (fins a 7 punts)Criteris Puntuació màxima

B3.1. Implantació territorial i base social en l'àmbit del projecte. 4

B3.2. Capacitat de gestió i organització. 3BLOC III: CRITERIS RELACIONATS AMB LA VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE (fins a 60 punts)C1. Diagnòstic i justificació de la intervenció (fins a 12 punts)Criteris Puntuació màxima

C1.1. Diagnòstic del context d'intervenció. 3

C1.2. Justificació de la intervenció. 3

C1.3 Identificació de la població destinatària. 3

C1.4 Participació de la població beneficiària en el desenvolupament del projecte. 3

C2. Qualitat del disseny del projecte (fins a 10 punts)Criteris Puntuació màxima

C2.1. Lògica vertical de la planificació. 2

C2.2. Lògica horitzontal de la planificació. 2

C2.3. Pertinència i grau de descripció de les activitats. 3

C2.4. Instruments de monitoratge i avaluació del projecte. 3

C3. Pertinència al context i sostenibilitat (fins a 12 punts)Criteris Puntuació màxima

C3.1. Nivell de vinculació institucional amb l'àrea d'intervenció. 2

C3.2. Identificació dels actors vinculats a l'actuació. 2

C3.3. Coordinació en l'àmbit local amb altres institucions, entitats o grups en l'àrea d'intervenció. 2

C3.4. Participació de la població beneficiària en el desenvolupament del projecte. 2

C3.5 Anàlisi de sostenibilitat i protocol de transferència per al manteniment de resultats al final del projecte. 2

C3.6. Comunicació i socialització de resultats. 2

C4. Viabilitat tècnica i financera (fins a 14 punts)Criteris Puntuació màxima

C4.1. Concepte de despesa adequada. 4

C4.2. Detall del pressupost i definició de les despeses. 3

C4.3. Detall en la justificació de la despesa. 3

C4.4. Qualificació de l'equip tècnic vinculat al projecte. 2

C.4.5. Anàlisi de riscos i hipòtesis del projecte. 2

C5. Incorporació dels enfocaments transversals (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

C5.1. Incorporació de l'enfocament de Gènere basat en Drets Humans (EGBDH). 2

C5.2. Incorporació d'altres enfocaments transversals. 4

C6. Adequació del projecte a les prioritats de la Generalitat Valenciana (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

C6.1. Alineació del projecte amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 2

C6.2. Alineació del projecte amb el Pla director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament vigent. 2

C6.3. Presentació en agrupació d'entitats. 1

C6.4. Aliances en terreny amb més d'un soci local. 1ANNEX II

Criteris per a l'avaluació ex ante de projectes de cooperació per al desenvolupament modalitat C Cooperació TècnicaBLOC I: CRITERIS RELACIONATS AMB LA CAPACITAT DE GESTIÓ I EXPERIÈNCIA DE L'ENTITAT SOL·LICITANT (fins a 20 punts)A1. Implantació territorial i política organitzacional (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

A1.1. Grau d'implantació institucional en la Comunitat Valenciana. 1

A1.2. Antiguitat en el Registre d'Agents de Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 1,5

A1.3. Política Institucional de Gènere de l'entitat sol·licitant. 1,5

A1.4. Pla de promoció del voluntariat de l'entitat sol·licitant.

1

A1.5. Pertinença a xarxes de coordinació. 1

A2. Valoració de l'experiència en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Cooperació Tècnica (fins a 5 punts)Criteris Puntuació màxima

A2.1. Experiència general en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Cooperació Tècnica, 3

A2.2. Experiència en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Cooperació Tècnica al país d'intervenció. 2A3. Valoració de la capacitat de gestió (fins a 9 punts)Criteris Puntuació màxima

A3.1. Transparència en la gestió comptable. 2

A3.2. Integració en plans i programes propis al país o regió d'actuació. 2

A3.3. Avaluacions de programes anteriors. 2

A3.4. Cofinançament del projecte. 3BLOC II: CRITERIS RELACIONATS AMB LA VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LES ALIANCES DE COOPERACIÓ (fins a 20 punts)B1. Grau de participació i implicació de l'aliança amb les contraparts en la identificació i formulació del projecte (fins a 12 punts)Criteris Puntuació màxima

B1.1. Grau de participació i implicació de l'aliança/partenariat amb el/els soci/us local/és en la identificació i formulació del projecte. 6

B1.2. Adequació i coherència de l'aliança/partenariat amb els objectius i continguts del projecte. 6

B2. Pertinència i qualitat de l'intercanvi a la Comunitat Valenciana (fins a 8 punts)Criteris Puntuació màxima

B2.1. Pertinència i qualitat de l'intercanvi a la Comunitat Valenciana. 8BLOC III: CRITERIS RELACIONATS AMB LA VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE (fins a 60 punts)C1. Grau de concreció i detall en la contextualització, diagnòstic i justificació de l'actuació (fins a 8 punts)Criteris Puntuació màxima

C1.1. Diagnòstic del context d'intervenció. 4

C1.2. Justificació de la intervenció. 4

C2. Qualitat del disseny del projecte (fins a 12 punts)Criteris Puntuació màxima

C2.1. Nivell de concreció en la descripció de les activitats. 3

C2.2. Coherència entre els objectius, resultats i activitats del projecte. 3

C2.3. Nivell de claredat i concreció en la definició dels resultats i indicadors d'avaluació del projecte. 3

C2.4. Coherència dels objectius i resultats amb els indicadors d'avaluació i les fonts de verificació. 3

C3. Pertinència al context i sostenibilitat (fins a 12 punts)Criteris Puntuació màxima

C3.1. Complementarietat de l'actuació amb els plans de desenvolupament local/regional del territori o lloc d'intervenció. 3

C3.2. Nivell de coherència i alineació del projecte amb la política nacional del país soci i amb projectes globals o estratègics vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible. 3

C3.3. Sostenibilitat dels resultats del projecte al final de la intervenció 3

C3.4. Instruments de comunicació i socialització dels resultats aconseguits. 3

C4. Viabilitat tècnica i financera (fins a 16 punts)Criteris Puntuació màxima

C4.1. Concepte de despesa adequada. 4

C4.2. Detall del pressupost i definició de les despeses. 4

C4.3. Detall en la justificació de la despesa. 4

C4.4. Qualitat dels instruments de seguiment i avaluació del projecte. 4

C5. Incorporació al projecte dels enfocaments transversals (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

C5.1. Incorporació de l'enfocament de gènere basat en Drets Humans (EGBDH). 2

C5.2. Incorporació d'altres enfocaments transversals. 4

C6. Adequació de l'actuació a les prioritats de la Generalitat Valenciana (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

C6.1. Alineació del projecte amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 2

C6.2. Alineació del projecte amb el Pla director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament vigent. 2

C6.3. Presentació en agrupació d'entitats. 1

C.6.4 Aliances amb més d'un soci local en terreny. 1

ANNEX III

Criteris per a l'avaluació ex ante de projectes

de cooperació per al desenvolupamentModalitat D Intervencions específiquesBLOC I: CRITERIS RELACIONATS AMB LA CAPACITAT DE GESTIÓ I EXPERIÈNCIA DE L'ENTITAT SOL·LICITANT (fins a 20 punts)A1. Implantació institucional i política organitzacional (fins a 13 punts)Criteris Puntuació màxima

A1.1. Grau d'implantació institucional a la Comunitat Valenciana. 5

A1.2. Antiguitat en el Registre d'Agents de Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 1

A1.3. Pla de promoció del voluntariat de l'entitat sol·licitant. 2

A1.4. Consolidació de la base social en la Comunitat Valenciana. 3

A1.5. Pertinença a xarxes de coordinació en la Comunitat Valenciana. 2

A2. Valoració de l'experiència en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament (fins a 4 punts)Criteris Puntuació màxima

A2.1. Experiència en el desenvolupament de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament al país d'intervenció. 2

A2.2. Experiència en el desenvolupament de projectes de Sensibilització i Educació per a la Ciutadania Global a la Comunitat Valenciana. 2

A3. Valoració de la capacitat de gestió (fins a 3 punts)Criteris Puntuació màxima

A3.1. Transparència en la gestió comptable. 1

A3.2. Cofinançament del projecte. 2BLOC II: CRITERIS RELACIONATS AMB LA VALORACIÓ DEL SOCI LOCAL (fins a 20 punts)B1. Participació i implicació en el desenvolupament del projecte i política organitzacional (fins a 8 punts)Criteris Puntuació màxima

B1.1. Participació del soci local en la identificació i formulació del projecte. 4

B1.2. Participació del soci local en el seguiment i avaluació del projecte. 4

B2. Experiència en el desenvolupament de projectes (fins a 5 punts)Criteris Puntuació màxima

B2.1. Experiència del soci local en el desenvolupament de projectes en l'àmbit sectorial i territorial d'intervenció. 3

B2.2. Experiència conjunta entre l'entitat sol·licitant i el soci local, i continuïtat del partenariat. 2

B.3 Capacitat de gestió, planificació i avaluació (fins a 7 punts)Criteris Puntuació màxima

B3.1. Implantació territorial i base social en l'àmbit del projecte.

4

B3.2. Capacitat de gestió i organització. 3BLOC III: CRITERIS RELACIONATS AMB LA VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE (fins a 60 punts)C1. Grau de concreció i detall en la contextualització, diagnòstic i justificació de l'actuació (fins a 7 punts)Criteris Puntuació màxima

C1.1. Diagnòstic del context d'intervenció. 4

C1.2. Justificació de la intervenció. 3

C2. Qualitat del disseny del projecte (fins a 9 punts)Criteris Puntuació màxima

C2.1. Coherència entre els objectius, resultats i activitats del projecte. 3

C2.2. Qualitat del disseny dels indicadors d'avaluació i de les fonts de verificació. 3

C2.3. Nivell de concreció en la descripció de les activitats. 3

C3. Pertinència al context i sostenibilitat (fins a 15 punts)Criteris Puntuació màxima

C3.1. Identificació dels actors vinculats al projecte. 3

C3.2. Coordinació en terreny amb altres institucions, entitats o grups en l'àrea d'intervenció. 3

C3.3. Participació de la població beneficiària en el desenvolupament del projecte. 3

C3.4. Instruments de socialització dels resultats aconseguits.

3

C3.5. Anàlisi de sostenibilitat per al manteniment dels resultats aconseguits al final de la intervenció. 3

C4. Viabilitat tècnica i financera de l'actuació (fins a 18 punts)Criteris Puntuació màxima

C4.1. Concepte de despesa adequada. 4

C4.2. Detall del pressupost i definició de les despeses. 4

C4.3. Detall en la justificació de la despesa. 4

C4.4. Qualitat dels instruments de seguiment i avaluació del projecte. 3

C4.5. Competència de l'equip tècnic. 3

C5. Incorporació al projecte dels enfocaments transversals (fins a 6 punts)Criteris Puntuació màxima

C5.1. Incorporació de l'enfocament de Gènere basat en Drets Humans (EGBDH). 2

C5.2. Incorporació d'altres enfocaments transversals. 4

C6. Adequació de l'actuació a les prioritats de la Generalitat Valenciana (fins a 5 punts)Criteris Puntuació màxima

C6.1. Alineació del projecte amb el Pla director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament vigent. 2

C6.2. Alineació del projecte amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 2

C6.3. Presentació en agrupació d'entitats. 1

Mapa web