Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2021, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats «Premis al coneixement en PRL». [2021/6504]

(DOGV núm. 9104 de 10.06.2021) Ref. Base de dades 005753/2021


La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi del qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana.Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació a la Comunitat Valenciana, van apostar per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions.

La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs final de màster o de grau universitari realitzats pels alumnes i dirigits per professors del màster en prevenció de riscos laborals o de grau universitari, incentivant d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals i graduats universitaris, amb antelació a l'acompliment de les seues funcions i reconeixent la labor dels directors dels millors treballs.D'aquesta manera, l'INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors Treballs Final de màster o de grau universitari o d'especialitat en PRL, promovent la seua difusió i premiant als seus autors i directors a través d'un reconeixement públic.

En conseqüència i en virtut de les facultats conferides per la Llei 2/2004, de la seua creació, resolc:Article 1. Objecte

Convocar per a l'any 2021 els reconeixements als millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats «Premis al coneixement en PRL».Article 2. Reconeixement

El reconeixement consistirà en el lliurament públic d'un guardó als autors dels millors treballs final de màster o de grau universitari o d'especialitat en prevenció de riscos laborals, per a cadascuna de les especialitats específiques de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball, gestió de la prevenció i sectors econòmics.

D'altra banda, tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seua participació en la present edició.Article 3. Bases

En l'annex i a la present resolució s'estableixen les bases per a la presentació dels treballs final de màster o de grau universitari o d'especialitat en PRL.Article 4. Reconeixement dels treballs premiats

A fi de promocionar i difondre els millors treballs final de màster o de grau universitari o d'especialitat en PRL, els treballs guardonats es podran publicar gratuïtament pel centre de documentació i publicacions de l'INVASSAT, realitzant-se'n difusió a través de la pàgina web de l'INVASSAT i de les xarxes socials d'aquest organisme, excepte oposició expressa de l'autor, segons es recull en l'apartat 11 de la base cinquena de l'annex I.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Autorització

S'autoritza la direcció de l'INVASSAT perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i aplicació d'aquesta resolució.Segona. Vigència

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Recursos

Segons estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició; o bé, caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant qui ostente la presidència de l'INVASSAT, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació.València, 22 d'abril de 2021.– El president de l'INVASSAT: Rafael Climent González.ANNEX I

BasesPrimera. Objecte

Constitueix l'objecte de les presents bases, regular el procediment de reconeixement dels millors treballs final de màster o de grau universitari o d'especialitat en PRL (d'ara endavant TFMGUE) de la Comunitat Valenciana, defensats durant l'any 2021 per a cadascuna de les especialitats específiques de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball, gestió de la prevenció i sectors econòmics.Segona. Participants

Hi podrà participar tot l'alumnat matriculat en els màsters de prevenció de riscos laborals o en graus universitaris de les universitats de la Comunitat Valenciana, i que hagen defensat els seus treballs final de màster o de grau durant l'any 2021. Per al cas de medicina del treball, on diu treball final de màster s'ha d'entendre treball fi d'especialitat.

Tercera. Guardons i diplomes acreditatius

Es reconeixeran els millors TFMGUE mitjançant el lliurament d'un guardó als seus autors, per a cadascun dels millors treballs que versen sobre:

– Seguretat en el treball

– Higiene industrial

– Ergonomia i psicosociologia aplicada

– Medicina del treball

– Gestió de la prevenció

– Sector econòmic.

Els millors TFMGUE reconeguts podran ser publicats pel Centre de Documentació i Publicacions de l'INVASSAT, a través del web de l'INVASSAT i de les seues xarxes socials, excepte oposició expressa de l'autor, segons es recull en l'apartat 11 de la base cinquena d'aquest annex.

A cada participant se li entregarà un diploma acreditatiu d'haver participat en la present convocatòria.Quarta. Participació i documentació

Participació:

Podran concórrer a la present convocatòria tots els estudiants que hagen superat amb èxit la defensa dels seus Treballs en les convocatòries de l'any 2021, mitjançant la presentació i defensa del seu corresponent TFMGUE del màster en prevenció de riscos laborals o de grau universitari o la seua especialitat en Medicina del Treball que hagen cursat en alguna de les universitats de la Comunitat Valenciana.

Documentació:

La sol·licitud de participació en la convocatòria (annex II) s'acompanyarà de la documentació següent:

1. Abstract del TFMGUE que es presenta en format digital, en el qual s'indique:

– Universitat on s'ha impartit el màster en PRL, o el grau universitari o especialitat en medicina del treball.

– Document oficial acreditatiu de la nota que ha obtingut el TFMGUE que es presenta.

– Àmbit sobre el qual tracta el TFMGUE (seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, medicina del treball, gestió de la prevenció o sectorial).

– Títol del TFMGUE.

– Resum de l'abast i contingut del TFMGUE.

2. El TFMGUI íntegre que es presenta a reconeixement en format digital.

3. Document acreditatiu d'haver superat amb èxit la presentació i defensa del TFMGUE proposat a reconeixement, en qualsevol de les convocatòries dutes a terme a aquest efecte, durant l'any 2021, pel corresponent màster en PRL o grau universitari o especialitat en medicina del treball, expedit per la pertinent universitat, en el qual es reculla la qualificació obtinguda en el TFMGUE.

L'Abstract es redactarà amb tipologia de lletra Times New Roman, grandària 12 i interlineat d'1 espai i mig. La seua extensió màxima serà de 10 fulls escrits a una cara (una pàgina per full) o 5 fulls escrits a dues cares (dues pàgines per full).

Tant l'Abstract com el TFMGUE íntegre, es presentaran en format digital: únicament s'admetran els formats CD, DVD o memòria USB que continguen fidelment el TFMGUE defensat. El format d'arxiu serà pdf, doc, ods. No s'admetrà com a format digital l'enviament de documentació mitjançant correu electrònic.

Podrà ser motiu d'exclusió no presentar la documentació conforme als requisits previstos en la present resolució.Cinquena. Termini i lloc de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i fins al 31 de desembre de 2021.

2. Les sol·licituds es presentaran juntament amb la documentació requerida, per registre d'entrada, en qualsevol de les seus de l'INVASSAT d'Alacant (Fondó dels Frares 1, 03005), Castelló de la Plana (Ctra. València Barcelona, km. 68,400, 12004) o Burjassot (c/ València núm. 32, 46100); o podran presentar-se en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Sisena. Resolució dels reconeixements. Jurat

1. La competència per a resoldre la present convocatòria correspon a la Presidència de l'INVASSAT, prèvia proposta del jurat, una vegada examinats els treballes presentats.

2. El jurat estarà compost per huit membres i serà presidit per la persona que ostente la direcció de l'INVASSAT, o persona que delegue, i estarà compost a més per dos representants de les organitzacions empresarials, dos de les organitzacions sindicals integrades en el Consell General de l'INVASSAT, un representant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Comunitat Valenciana, la persona que ostente la subdirecció tècnica de l'INVASSAT, i una persona funcionària de l'INVASSAT amb rang mínim de cap de secció, que actuarà com a secretària, amb veu i vot.

3. La identitat de les persones que componen el jurat es farà pública en el web de l'INVASSAT, amb posterioritat a la publicació de la present convocatòria.

4. En la valoració dels TFMGUE presentats el jurat tindrà en compte els criteris següents:

– Estructura del treball, en la qual es valoraran aspectes formals com la coherència en l'ordre dels apartats, referències bibliogràfiques, consecució de l'objectiu del treball, claredat en l'exposició, capacitat de síntesi, etc.

– Metodologia utilitzada per al desenvolupament del treball. Es valorarà l'adequació entre la metodologia emprada i el tema abordat, així com l'aplicació de normativa obligatòria, directrius i metodologies emanades d'organismes cientificotècnics de reconegut prestigi.

– Aplicació pràctica. Potencial aplicació a situacions reals.

– Si escau, es valorarà el caràcter innovador.

El pes amb el qual contribuirà cadascun dels criteris adés esmentats a la valoració final del treball, serà:

– Estructura del treball: 25 %

– Metodologia científica emprada: 40 %

– Aplicació pràctica: 25 %

– Caràcter innovador o altres: 10 %.

5. El jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que puga presentar-se en el transcurs de les deliberacions i la seua decisió és inapel·lable, adoptant-se per majoria simple.

El jurat es reserva el dret a comprovar el contingut de la documentació justificativa aportada i requerir quanta informació addicional considere necessària.

6. El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels reconeixements mitjançant acord motivat.

7. El jurat podrà proposar compartir qualsevol dels reconeixements.8. El jurat elevarà proposta de resolució a la Presidència de l'INVASSAT.

9. La resolució de l'adjudicació dels reconeixements de la convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el web de l'INVASSAT www.invassat.gva.es.

10. Els reconeixements són de caràcter honorífic i no comporten dotació econòmica.

11. La documentació que s'aporte a la convocatòria es considerarà propietat dels candidats i llevat que l'autor faça reserva expressa, la concessió dels reconeixements suposa l'autorització a l'INVASSAT per a la publicació o difusió total o parcial.Setena. Acceptació de les bases

La participació per les persones interessades en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les presents bases.Huitena. Acceptació dels reconeixements

La concessió dels reconeixements, si és el cas, implica l'acceptació prèvia per part dels autors dels TFMGUE.Novena. Lliurament dels reconeixements

El lliurament dels reconeixements es podrà realitzar en un acte públic organitzat per l'INVASSAT, que es publicitarà amb prou antelació.

Mapa web