Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament durant els exercicis 2021 i 2022. [2021/6241]

(DOGV núm. 9105 de 11.06.2021) Ref. Base de dades 005788/2021
En el marc de la política de la Generalitat dirigida a la millora i especialització professional de joves titulats i titulades, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica contempla entre les seues actuacions la convocatòria de beques que els faciliten l'especialització, completant la seua formació mitjançant el coneixement pràctic de l'Administració pública a través de la realització de pràctiques professionals en les seues dependències.

Dins del marc normatiu establit pel Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, es va aprovar l'Ordre 1/2019, de 28 de novembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aprovaren les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de la Conselleria.Una de les actuacions previstes per a l'exercici 2021 que recull el Pla estratègic de subvencions 2020-2022 d'aquesta conselleria és la concessió de beques per a la formació de persones joves llicenciades o graduades per a la millora i l'especialització professional de les persones en possessió d'un màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament i/o un màster universitari oficial en Drets Humans, en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 5.f de la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de cooperació i desenvolupament sostenible, la Generalitat vol afavorir la formació i l'especialització professional en cooperació internacional al desenvolupament mitjançant l'oferiment, a persones en possessió d'un màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament i/o un màster universitari oficial en Drets Humans, d'un període de pràctiques en les seues dependències que els proporcione una visió pràctica i real de la cooperació descentralitzada, incrementant les capacitats de la cooperació valenciana.

Les beques a concedir en desplegament de la present resolució de convocatòria no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea en matèria d'ajudes públiques i, per tant, no requereixen notificació a la Comissió Europea perquè no reuneixen els requisits de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que, per raó de la qualitat de les persones beneficiàries i de l'objecte de les beques, la realització de pràctiques professionals, aquestes accions subvencionables no afecten la competència, ni els intercanvis comercials entre els estats membres, ni tampoc afavoreixen determinades empreses o produccions.

Amb la percepció d'aquestes beques no es dona cap avantatge econòmic, ni desenvolupament d'activitat econòmica en el mercat relacionada amb l'oferta de béns i serveis, que permeten la possibilitat de falsejament de la competència en aquests intercanvis, als efectes assenyalats en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

En virtut del que s'ha exposat, i de conformitat amb les competències conferides pel Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i pels articles 160.4.b i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de sis beques en matèria de cooperació al desenvolupament, per a completar la formació de joves amb titulació universitària mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica durant els exercicis 2021 i 2022, dirigides a la millora i l'especialització professional de les persones amb les següents titulacions oficials universitàries: màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament i/o màster universitari oficial en Drets Humans.

Segon. Bases reguladores de la convocatòria

La convocatòria s'ajustarà a les bases reguladores aprovades per l'Ordre 1/2019, de 28 de novembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de la Conselleria, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8692, de data 5 de desembre de 2019 (d'ara en avant, Ordre 1/2019).

Tercer. Finançament

Les beques previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.03.01.0000.134.10, línia de subvenció S6569000, «Beques formació en cooperació al desenvolupament», del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2021, i el seu equivalent per a l'exercici 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, segons el següent desglossament per anualitats:

Anualitat 2021: 25.000,00 euros.

Anualitat 2022: 60.000,00 euros.

Quantia total màxima: 85.000,00 euros.Quart. Nombre de beques i unitat de realització

1. Les beques a concedir seran sis i estaran destinades a la millora i l'especialització professional de les persones amb la següent titulació oficial universitària: màster universitari oficial en Cooperació Internacional al Desenvolupament i/o màster universitari oficial en Drets Humans.

2. Les pràctiques es realitzaran en la seu de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en la unitat administrativa amb funcions en matèria de cooperació al desenvolupament.

3. La direcció tècnica, la supervisió i la tutoria de les beques l'exercirà la persona designada formalment com a tutora per l'òrgan directiu competent per a resoldre la concessió, per raó de la matèria objecte de les beques. La designació recaurà obligatòriament entre el personal funcionari de carrera del grup A1 adscrit a la unitat administrativa descrita en l'apartat 2 d'aquest punt.Cinqué. Requisits de les persones beneficiàries

1. Les persones sol·licitants de les beques hauran de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents:

a) No ser major de 35 anys.

b) Estar en possessió d'una de les titulacions enunciades en el resolc quart de la present convocatòria, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

c) No haver sigut beneficiàries de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

d) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).e) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes recollits en l'apartat 2 de l'article 11 de l'Ordre 1/2019.

2. Les persones que en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, no podran optar a una nova beca, excepte en els casos següents:

a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior, sempre que es complisquen la resta dels requisits establits en la convocatòria.

b) Que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca que ja estan gaudint les persones sol·licitants, sempre que es complisquen la resta dels requisits establits en la convocatòria.Sisé. Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini, el lloc i la forma de presentació de les sol·licituds s'ajustaran al que es disposa en l'article 5 de l'Ordre 1/2019.

2. Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de manera completa, segons models normalitzats, en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Els dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

En emplenar aquests formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

3. La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut registrades en el registre electrònic de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).En el cas que alguna persona presente la sol·licitud de manera presencial, se la requerirà perquè ho esmene a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja realitzat l'esmena, sempre que no s'haja superat el termini límit de presentació descrit en l'apartat 2 d'aquest punt.

En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud per a un mateix tipus o classe de beca, es considerarà que l'última presentada reemplaça les anteriors sol·licituds, que seran arxivades.

Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, o manifestació, de la declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinaran la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

4. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i al currículum no s'adjuntarà cap documentació.

Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista/prova hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a la realització de l'entrevista/prova, o bé quan així els ho requerisca la comissió de valoració corresponent.

Si la documentació presentada no acredita els requisits indicats en la convocatòria o no és íntegrament aportada, es requerirà la persona interessada per via electrònica perquè, en el termini màxim de deu dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, advertint-la que, en cas de no fer-ho en el termini fixat, no seran tinguts en compte els mèrits a l'efecte de la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'ha d'entendre referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.Seté. Ordenació i instrucció

D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de l'Ordre 1/2019, l'ordenació i la instrucció del procediment per a la concessió de les beques convocades correspondrà a l'òrgan directiu competent per raó de la matèria objecte de les beques.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, seran examinades per l'òrgan instructor, que comprovarà els requisits de les persones sol·licitants, efectuant, si és el cas, els requeriments i les comprovacions que estime convenients.

L'òrgan instructor emetrà un informe en què conste el compliment dels requisits de les persones sol·licitants.Huité. Comissió avaluadora

De conformitat amb l'article 7 de l'Ordre 1/2019, la comissió avaluadora per a la present convocatòria estarà formada per:

a) Presidència:

Titular: la persona titular de la Sotsdirecció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Suplent: la persona titular del Servei d'Anàlisi, Estudi, Promoció i Seguiment.

b) Vocalies:

Titular: la persona titular del Servei de Gestió de Programes i Cooperació.

Suplent: la persona titular de la Secció Econòmica i Pressupostària.Titular: la persona titular del Servei d'Acció Humanitària, Protecció a Persones Defensores de Drets Humans i Gestió de Convenis.Suplent: la persona titular del Servei d'Implementació i Coordinació de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

c) Secretaria:

Titular: un tècnic o tècnica jurídics.

Suplent: un assessor o assessora tècnics.Nové. Valoració dels mèrits i barem

1. El règim per a la valoració dels mèrits serà l'establit en l'article 8 de l'Ordre 1/2019.

2. Dins dels quinze dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà amb la finalitat de valorar els mèrits presentats per les persones sol·licitants que complisquen els requisits establits per la convocatòria.

3. Els criteris que han de servir de base per a l'atorgament de les beques convocades mitjançant la present resolució són els descrits en l'article 11 de l'Ordre 1/2019.

4. La comissió avaluadora publicarà, en ordre decreixent, la llista provisional de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, i concedirà un termini de deu dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que s'adreçaran a la comissió avaluadora. Una vegada resoltes les al·legacions presentades, es procedirà a publicar la llista definitiva de puntuacions obtingudes en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es.

5. En desplegament del que es disposa en l'apartat 4 de l'article esmentat, quan es faça pública la llista definitiva de puntuacions obtingudes, les persones aspirants que obtinguen les quinze millors puntuacions, en els termes detallats en l'article 11 de la dita ordre, seran nomenades per a la realització d'una entrevista/prova, que podrà realitzar-se per videoconferència o mitjans similars. En el cas que no es presenten a l'entrevista totes les persones aspirants que hagen obtingut les quinze millors puntuacions, la comissió podrà cridar, per estricte ordre de puntuació, les persones aspirants següents fins a entrevistar les quinze millor puntuades.

6. En aquesta fase, la comissió avaluadora determinarà la forma i el termini de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. La documentació acreditativa que s'haurà d'aportar serà la següent:

a) Còpia del DNI o document d'identitat de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. La comprovació directa de les dades d'identificació podrà ser realitzada per l'Administració sempre que la persona interessada haja expressat el seu consentiment. Es presumirà que la consulta o l'obtenció és autoritzada per la persona interessada llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa. En aquest cas, la persona sol·licitant quedarà obligada a presentar la còpia del document d'identitat.

b) Còpia del títol universitari de màster oficial en Cooperació Internacional al Desenvolupament i/o màster universitari oficial en Drets Humans.

c) Còpia del títol universitari corresponent a cada titulació, expedit o homologat a Espanya.

d) Certificat de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana oficial ponderada en un sistema de puntuació entre 5 i 10 punts.

e) Programa de les assignatures cursades que justifiquen l'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la beca.

f) Còpia dels certificats acreditatius dels coneixements de valencià i d'altres idiomes.

g) Còpia de qualsevol altre document que acredite la possessió de títols, màsters, cursos, mèrits docents, investigadors o professionals que es vulguen al·legar.

h) L'experiència professional i laboral s'acreditarà exclusivament amb la presentació d'un informe de vida laboral i d'una còpia de contractes o certificats d'empresa que reflectisquen l'activitat professional i laboral relacionada directament amb la beca.

i) Documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en el punt 2 de l'article 11 de l'Ordre 1/2019, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració.A fi d'agilitar al màxim la tramitació, la presentació d'aquests documents es realitzarà telemàticament.

7. La no presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria.

8. Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de deu dies hàbils, elaborarà una proposta motivada de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries i una borsa de reserva, constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que puguen produir-se durant el període de vigència d'aquelles. Així mateix, s'hi inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, amb les causes que hagen motivat la denegació.Deu. Òrgan competent per a resoldre

Segons el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre 1/2019, la facultat de dictar la resolució de concessió de les beques de pràctiques professionals, que correspon a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es delega en el centre directiu competent per raó de la matèria. En conseqüència, la facultat de resoldre correspondrà a l'òrgan directiu competent per raó de la matèria objecte de les beques.Onze. Concessió, termini de resolució i notificació

1. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de la convocatòria, segons el que s'estableix en l'article 10 de l'Ordre 1/2019.2. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, de les persones beneficiàries, de les quantitats concedides i de la seua finalitat.La publicació d'aquesta resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i la informació corresponent s'inserirà en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es.

3. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes establits per la normativa reguladora del procediment administratiu comú.Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat ni publicat la resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

4. Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra aquestes podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.Dotze. Quantia i duració de les beques

1. La quantia de les beques corresponents a la present convocatòria s'ha d'ajustar al que disposa l'article 12 de l'Ordre 1/2019.Sobre la quantia esmentada es practicaran les retencions oportunes, així com la cotització corresponent a la Seguretat Social, en els termes establits per la normativa tributària i la reguladora del règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Les quantitats abonades no tindran en cap cas el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

2. El període de duració de les beques serà de dotze mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat d'una nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient i que l'exercici de l'activitat que s'està efectuant així ho requerisca o aconselle.Tretze. Justificació i pagament de les beques

Als efectes del pagament i justificació de les beques, caldrà ajustar-se al que s'estableix en l'article 14 de l'Ordre 1/2019.Catorze. Règim d'incompatibilitats i obligacions de la persona beneficiària

Als efectes del règim d'incompatibilitats i de les obligacions de la persona beneficiària de la beca, caldrà ajustar-se al que es disposa en els articles 15 i 16 de l'Ordre 1/2019.Quinze. Facultats d'interpretació i incidències

1. En aplicació del que disposa l'article 19 de l'Ordre 1/2019, per delegació de la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la facultat d'interpretació dels dubtes, dels possibles conflictes, així com de les incidències que puguen plantejar en el període de gaudi de la beca els becaris i becàries en l'exercici de la seua funció o les unitats administratives que els tutelen, recauran en la persona titular de la direcció general amb competències en la matèria de cooperació internacional al desenvolupament.2. Així mateix, en cas de renúncia a la beca concedida, decidirà sobre la conveniència de cobrir les vacants sobre la base de les borses de reserva constituïdes a aquest efecte.Setze. Pla de control

Caldrà ajustar-se al que s'estableix en l'article 21 de l'Ordre 1/2019.Dèsset. Mitjans de publicació dels diferents tràmits

Les publicacions de relacions i llistes que determina el procés de selecció s'efectuaran en la seu electrònica o portal institucional en internet, https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.Díhuit. Efectes

La present resolució tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra el que es disposa en la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 2 de juny de 2021.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.

Mapa web