Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular dels cursos primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022. [2021/6044]

(DOGV núm. 9096 de 31.05.2021) Ref. Base de dades 005250/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentÍndexPreàmbul

Primer. Objecte

Segon. Àmbit d'aplicació

Tercer. Finalitat i objectius

Quart. Organització curricular del primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria

Cinqué. Organització curricular del segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria

Sisé. Programacions didàctiques

Seté. Avaluació i promoció

Huité. Coordinació del professorat

Nové. Organització dels centres per a la inclusió

Desé. L'acció tutorial

Onzé. Assessorament i suport

Dotzé. Formació, recursos i reconeixement per al professoratPREÀMBULLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, determina en l'article 24.4, en relació amb l'organització dels cursos de primer a tercer d'Educació Secundària Obligatòria, que, per tal d'afavorir la transició entre l'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria, en l'organització d'aquesta última les administracions educatives procuraran que l'alumnat de primer i segon cursen un màxim d'una matèria més que el nombre d'àrees que componen el darrer cicle d'Educació Primària. A més, en l'article 24.7, indica que els centres educatius podran establir organitzacions didàctiques que impliquen impartir conjuntament diferents matèries d'un mateix àmbit, d'acord amb el seu projecte educatiu.El Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, concreta en els articles 16 i 17 que correspon a les administracions educatives regular les mesures d'atenció a la diversitat, organitzatives i curriculars, incloent-hi les mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que permeten als centres, en l'exercici de la seua autonomia, una organització flexible dels ensenyaments, i preveuen, entre aquestes mesures, la integració de matèries en àmbits amb la finalitat de facilitar la transició de l'alumnat entre l'Educació Primària i el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria.El Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i l'ordenació acadèmica de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 136/2015, de 4 de setembre, i el Decret 51/2018, de 27 d'abril, considera en l'article 22, de mesures d'atenció a la diversitat, i en l'article 31, referit a la transició de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, que els centres podran incorporar en els seus plans de transició, entre altres mesures, la integració de matèries en àmbits de coneixement en el primer curs de l'etapa.L'Ordre 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària fins a l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, concreta en l'article 8 les formes organitzatives específiques en el pla de transició, tot indicant que els centres docents d'Educació Secundària Obligatòria, en el marc de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, podran integrar matèries en àmbits, amb l'objectiu, entre altres, de disminuir el nombre de professores i de professors que intervé en un mateix grup. Aquesta integració de matèries en àmbits haurà de respectar els objectius, continguts i criteris d'avaluació de totes les matèries que s'hi integren, així com l'horari assignat al conjunt de les matèries, i tindrà efectes en l'organització dels ensenyaments, però no en tindrà en les decisions associades a la promoció. Quant al professorat encarregat d'impartir els àmbits en què s'integren distintes matèries, haurà de ser professorat pertanyent als departaments didàctics de les matèries que configuren els àmbits i, preferentment, amb destinació definitiva en el centre.

El Reial Decret llei 31/2020, de 29 de setembre, adopta mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

La Resolució de 29 març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021, davant de la situació ocasionada per la Covid-19, en el punt quart, apartat III, 8, referit a l'organització del curs 2021-2022 en l'Educació Secundària Obligatòria, estableix que, durant l'esmentat curs, es mantindrà l'organització curricular per àmbits de coneixement en tots els grups del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria de tots els centres educatius, d'acord amb la nova regulació que s'elabore, establint les directrius generals per a l'organització curricular dels cursos primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022, i que els centres que així ho consideren podran optar per aquesta organització curricular en el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria, d'acord amb les directrius generals que s'establisquen.L'organització del currículum per àmbits combina l'aprenentatge competencial i significatiu del treball globalitzat amb el respecte per les diferents aproximacions al coneixement que tenen les diferents especialitats. Treballar de manera interdisciplinària i globalitzada afavoreix l'aprenentatge competencial de tot l'alumnat. A més, facilita la transició de l'alumnat procedent de sisé de Primària. Treballar per àmbits permet atendre i enriquir tot l'alumnat, tant aquell amb més dificultats d'aprenentatge com aquell amb una major capacitat i motivació per aprendre.Una organització globalitzada i interdisciplinària suposa canvis en la manera d'entendre el procés d'ensenyament, en l'organització dels espais, horaris i agrupament de l'alumnat, en l'organització dels horaris del professorat, en la coordinació del professorat, en la gestió de l'aula, en la metodologia de treball i en l'ús de les llengües vehiculars.De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019), i d'acord amb la normativa indicada, resolc:Primer. Objecte

Aquesta resolució té per objecte establir les directrius generals per a l'organització curricular dels cursos primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022, d'acord amb el que s'estableix en el punt quart, apartat III, 8, de la Resolució de 29 març, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021, davant de la situació ocasionada per la Covid-19.

Segon. Àmbit d'aplicació

Serà aplicable en tots els centres docents sostinguts amb fons públics degudament autoritzats que impartisquen els ensenyaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Tercer. Finalitat i objectius

La finalitat fonamental que es pretén amb aquesta organització curricular és, d'una banda, facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent del sisé curs de l'Educació Primària al primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria, i d'una altra, possibilitar que aquells centres que així ho determinen, d'acord amb la seua autonomia organitzativa, puguen mantenir l'organització curricular per àmbits desenvolupada en el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria durant el curs 2020-2021 també en el segon curs d'aquesta etapa durant el curs 2021-2022.

Aquesta organització curricular ha de contribuir, des de la mateixa estructura del currículum i des de la metodologia de treball, a la consecució dels objectius següents:

a) Consolidar i reforçar els aprenentatges essencials per a un adequat desenvolupament de les competències clau de l'Educació Secundària Obligatòria.

b) Motivar l'alumnat cap als aprenentatges actius a través de metodologies innovadores, tant l'alumnat amb majors dificultats d'aprenentatge com l'alumnat amb major capacitat i motivació per a aprendre.c) Promoure estratègies que faciliten la coordinació i el treball conjunt dels equips docents que imparteixen classe a un mateix grup d'alumnes.

d) Promoure la codocència del professorat de diferents departaments didàctics, amb la col·laboració del departament d'orientació, en especial de les i dels mestres especialistes en pedagogia terapèutica i en audició i llenguatge, per a afavorir l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

Quart. Organització curricular del primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria

1. L'organització curricular de primer de l'Educació Secundària Obligatòria serà una proposta flexible d'agrupació de matèries per àmbits de coneixement. Aquesta proposta es concretarà per part dels centres en funció de les seues característiques i de les necessitats de l'alumnat procedent del sisé curs de l'Educació Primària.

2. Aquesta organització curricular permetrà diverses possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, amb les condicions que s'indiquen a continuació:

a) En els casos que s'agrupen dues matèries en un àmbit, s'assignaran aquestes hores a un dels dos departaments didàctics implicats, procurant una distribució equilibrada dels diferents grups de primer curs entre els dos departaments.

b) En els casos que s'agrupen tres o més matèries en un àmbit de coneixement, els centres podran adjudicar aquest àmbit als dos departaments didàctics implicats que el centre considere més adequats.c) Els casos a i b es podran desenvolupar en règim de codocència, amb la participació simultània de més d'un professor o d'una professora en la mateixa aula.

d) La suma dels àmbits que cada centre haja decidit organitzar més el nombre de matèries no agrupades no podrà ser superior a 8.

3. Si algun centre considera adequat introduir una matèria optativa en un àmbit, aquesta matèria s'impartirà al conjunt de l'alumnat d'aquest grup.

4. L'estructura curricular que s'adopte s'aplicarà en tots els grups de primer d'Educació Secundària Obligatòria del centre.

5. Les hores setmanals dedicades a cada àmbit seran, amb caràcter general, la suma de les hores establides en el currículum oficial a les diferents matèries que el componen.

6. A l'hora de distribuir les matèries per àmbits d'aprenentatge, cal atendre el que estableix el projecte lingüístic de centre autoritzat del Programa d'educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) pel que fa a metodologia i llengua vehicular.Cinqué. Organització curricular del segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria

1. L'organització curricular del segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, si així ho determinen els centres en l'àmbit de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, podrà ser una proposta flexible d'agrupació de matèries per àmbits de coneixement. Aquesta proposta es concretarà per part dels centres en funció de les seues característiques i de l'avaluació del treball realitzat durant el curs anterior.

2. Aquesta organització curricular permetrà diferents possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, amb les condicions que s'indiquen a continuació:

a) En els casos que s'agrupen dues matèries en un àmbit, s'assignaran aquestes hores a un dels dos departaments didàctics implicats, procurant una distribució equilibrada dels diferents grups de segon curs entre els dos departaments.

b) En els casos que s'agrupen tres o més matèries en un àmbit de coneixement, els centres podran adjudicar aquest àmbit als dos departaments didàctics implicats que el centre considere més adequats.

c) Els casos a i b es podran desenvolupar en règim de codocència, amb la participació simultània de més d'un professor o d'una professora en la mateixa aula.

d) Els centres podran constituir els àmbits que consideren necessaris sense haver d'aplicar cap limitació respecte al nombre de les matèries incloses i a les matèries no agrupades en els àmbits.

3. Si algun centre considera adequat introduir una matèria optativa en un àmbit, aquesta matèria s'impartirà al conjunt de l'alumnat del grup.

4. L'estructura curricular que s'adopte s'aplicarà en tots els grups de segon de l'Educació Secundària Obligatòria del centre.

5. Les hores setmanals dedicades a cada àmbit seran, amb caràcter general, la suma de les hores establides en el currículum oficial a les diferents matèries que el componen.

6. A l'hora de distribuir les matèries per àmbits d'aprenentatge, cal atendre el que estableix el projecte lingüístic de centre autoritzat del Programa d'educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) pel que fa a metodologia i llengua vehicular.Sisé. Programacions didàctiques

1. La programació didàctica de cada àmbit atendrà el currículum de les matèries que el formen i inclourà, almenys, aquests elements:

a) L'organització, seqüenciació i temporalització dels continguts de l'àmbit.

b) La contribució de l'àmbit a l'assoliment de les competències clau i dels objectius de l'Educació Secundària Obligatòria.

c) La seqüenciació i concreció dels criteris d'avaluació.

d) Els procediments i instruments d'avaluació i els criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

e) La metodologia, els materials curriculars i els recursos didàctics.f) Les mesures d'atenció a la diversitat.

g) Les activitats de reforç i de suport per a recuperar els aprenentatges no adquirits en el curs anterior.

h) Les activitats complementàries, d'acord amb el que s'estableix en la programació general anual del centre.

2. Les programacions didàctiques han d'incloure aspectes metodològics i d'organització propis que requereixen els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA), així com les noves funcions del professorat i de l'alumnat. Cal prioritzar els models col·laboratius de treball, els models de tutorització i dinamització que reforcen l'aprenentatge autònom de l'alumnat i l'acompanyament pautat en aquest procés.

3. En la programació de l'àmbit participaran els departaments de les matèries agrupades en aquest, que serà concretada per qui l'haja d'impartir en cada grup, siga un professor o una professora individual siga en règim de codocència.

4. En l'URL https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/va/recursos-ambits-eso/ s'inclouen orientacions per a accedir als recursos didàctics proporcionats pels CEFIRE o pels centres educatius per al desenvolupament dels àmbits, així com una relació de centres amb organització curricular per àmbits en segon d'ESO amb el detall de la seua organització curricular en l'esmentat curs.

5. També es pot trobar informació i orientacions sobre el treball per àmbits i sobre les programacions en àmbits en l'URL https://www.rebostdigital.gva.es/pd_i_ambits/ambits/Seté. Avaluació i promoció

1. L'avaluació dels àmbits s'ha de realitzar de manera globalitzada d'acord amb la consecució dels objectius del nivell dins de l'etapa i de l'adquisició de les competències clau; però la qualificació (el resultat acadèmic que apareix a l'expedient) de cadascuna de les matèries que integren els àmbits s'ha de consignar per separat.

2. En el treball globalitzat en un àmbit s'han d'incloure continguts i criteris d'avaluació relacionats amb la competència lingüística, tant si alguna matèria de llengua forma part de l'àmbit com si no, seguint les especificacions del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. En el currículum de cada matèria es troben continguts i criteris d'avaluació amb un caràcter marcadament comunicatiu. Per a programar aquests continguts i criteris d'avaluació, cal seguir les orientacions de l'enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC).

3. L'article 2 de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana, indica que l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria és contínua i formativa. Atés el caràcter continu de l'avaluació, aquesta té com a finalitat detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen, analitzar-ne les causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció educativa i adequar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat. Per la seua banda, el caràcter formatiu implica que l'avaluació és una eina idònia per a la millora tant dels processos d'ensenyament com dels processos d'aprenentatge. Així mateix, l'avaluació és integradora, col·laborativa i participativa, per la qual cosa els centres i els equips docents avaluadors han de garantir els mitjans i les estratègies adients perquè l'alumnat i les famílies s'integren, col·laboren i participen activament en els diferents processos lligats a l'avaluació.

Huité. Coordinació del professorat

1. L'organització del centre ha de facilitar la coordinació del professorat dels àmbits.

2. La coordinació del professorat d'un àmbit comprén la programació didàctica de l'àmbit, la planificació i disseny del projecte, tasca o unitats didàctiques, la gestió de l'aula, l'avaluació i l'acció tutorial.

Nové. Organització dels centres per a la inclusió

1. L'educació inclusiva és la que ofereix la millor resposta educativa a la diversitat de l'alumnat, posant especial èmfasi en les situacions de major vulnerabilitat o risc d'exclusió. La seua principal finalitat és la presència, participació i aprenentatge de tot l'alumnat.

2. La integració de matèries en àmbits en el primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria constitueix una resposta inclusiva en la mesura que millora la continuïtat dels aprenentatges de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, afavoreix el desenvolupament de les competències de l'alumnat, flexibilitza el currículum i facilita el suport dins de l'aula.

3. Així mateix, la integració de continguts en àmbits, tant en primer com en segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, permet el desenvolupament d'altres mesures de resposta educativa per a la inclusió recollides en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

4. El departament d'orientació assessorarà el centre en el disseny dels àmbits i es coordinarà amb el professorat que treballe en aquests, per a afavorir el canvi metodològic i la incorporació dels principis del Disseny universal d'aprenentatge (DUA) i l'accessibilitat, en una proposta curricular que siga flexible i que atenga la diversitat de l'alumnat.5. El personal especialitzat de suport a la inclusió del departament d'orientació, especialment les i els mestres de pedagogia terapèutica, col·laborarà amb el professorat dels àmbits per a facilitar el treball en codocència i afavorirà el suport dins de l'aula d'aquests.Desé. L'acció tutorial

1. L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a la consecució de les competències personals, cognitives, emocionals i socials de l'alumnat, necessàries per a poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i professional.

2. L'acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup, i adquireix especial importància en moments de transició entre etapes.

En l'organització per àmbits és fonamental la coordinació entre l'equip docent d'un mateix grup d'alumnat.

3. El pla d'acció tutorial es dissenyarà amb l'assessorament del departament d'orientació, i recollirà totes les actuacions a desenvolupar en els diferents àmbits de la tutoria: actuacions amb el grup, amb l'alumnat de manera individual, amb les famílies i amb l'equip docent.4. La tutoria s'assignarà, preferentment, a una de les professores o dels professors que imparteix els àmbits acordats pel centre. Es podrà assignar a altres professors o professores implicats per a reforçar l'acció tutorial en règim de cotutoria. A més, en les situacions excepcionals que pogueren donar-se al llarg del curs, aquesta cotutoria permetrà un millor acompanyament a l'alumnat i a les seues famílies.Onzé. Assessorament i suport

1. El personal dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) i la Inspecció d'Educació col·laboraran amb les direccions dels centres educatius assessorant i donant suport a les actuacions desenvolupades.

2. En tots aquells aspectes relacionats amb el treball de la competència lingüística en un entorn plurilingüe i l'aplicació de les metodologies adequades per a la seua implementació, com ara l'elaboració de les programacions didàctiques, la proposta i planificació d'activitats d'innovació, l'adequació dels programes lingüístics a l'organització del centre, l'elaboració de material de suport i la detecció de materials curriculars, els centres podran comptar amb les orientacions i el suport de l'assessoria del Servei d'Educació Plurilingüe.

Dotzé. Formació, recursos i reconeixement per al professorat

1. Formació del professorat

Els CEFIRE, a través de les seues assessories de referència territorial i dels seus àmbits de coneixement, assessoraran els centres i, especialment, el professorat que haja d'impartir els diferents àmbits a través d'una oferta de formació específica. Aquesta oferta formativa preveurà, entre altres, les actuacions següents:

a) Formació en els CEFIRE. S'oferiran diverses activitats formatives sobre formació bàsica de la part organitzativa, curricular i pedagògica per al desenvolupament dels àmbits durant la segona quinzena de juny i primera quinzena de juliol de 2021.

Amb la intenció d'oferir una especialització formativa en relació al treball per àmbits, la xarxa de centres de formació, innovació i recursos per al professorat oferirà l'itinerari formatiu Treball per àmbits.b) Formació en els centres. En la convocatòria dels programes d'activitats formatives (PAF) els centres podran dissenyar i desenvolupar la pròpia formació en les diferents modalitats: projectes de formació en centres, seminaris o grups de treball.

c) La Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, a través de la Subdirecció General de Formació del Professorat i la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, organitzarà jornades d'intercanvi d'experiències en les diferents àrees territorials dels CEFIRE per al professorat que estiga impartint els diferents àmbits de coneixement.

2. Recursos per al professorat

Els CEFIRE facilitaran als centres materials curriculars que orienten el professorat en el desenvolupament de les programacions didàctiques dels diferents àmbits de coneixement.

Per a això, realitzaran, entre altres, les actuacions següents:

a) Selecció de materials ja elaborats pels centres amb experiència en el treball per àmbits referits a models de programació, propostes de treball per projectes, unitats específiques i recursos per a l'avaluació.

b) Creació d'un espai telemàtic on el professorat podrà accedir a diversos fòrums de comunicació intercentres i compartir materials, tant de treball com organitzatius.

3. Reconeixement al professorat

La Subdirecció General de Formació del Professorat certificarà al professorat que impartisca àmbits 30 hores de formació, d'acord amb l'article 28 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.València, 27 de maig de 2021.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web