Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021-2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2021/5947]

(DOGV núm. 9094 de 27.05.2021) Ref. Base de dades 004925/2021
Advertides errades en la resolució esmentada, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9088, de 20 de maig de 2021, es procedeix a realitzar les següents correccions:En la base tercera. Motius de la sol·licitud i la seua acreditació, punt 8, on diu:

8. Per interés particular. El personal funcionari docent de carrera amb destinació definitiva a la Comunitat Valenciana en data 1 de setembre de 2021 que vulga accedir en comissió de serveis a un altre centre docent d'un municipi diferent, i que no es trobe en cap dels motius anteriors, podrà sol·licitar una comissió de serveis dins d'aquest procediment, i en aquest cas s'ordenarà en funció de l'antiguitat com a funcionari o funcionària docent de carrera, segons l'ordre assignat en la respectiva llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu.Ha de dir:

8. Per interés particular. El personal funcionari docent dependent de la Generalitat Valenciana en el moment de la seua sol·licitud i amb destinació definitiva a la Comunitat Valenciana a data 1 de setembre de 2021, que desitge accedir en comissió de serveis a un altre centre docent de diferent municipi, i que no es trobe en cap dels motius anteriors, podrà sol·licitar una comissió de serveis dins d'aquest procediment i, en aquest cas, s'ordenarà en funció de l'antiguitat com a funcionari o funcionària docent de carrera, segons l'ordre assignat en la respectiva llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu.A l'annex VI, Localitats i centres, on diu:«SECCIÓ DE L'IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE A PATERNA 46022403

Ha de dir:«SECCIÓ DE L'IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE A PATERNA 46022403 Centre singular».

València, 26 de maig de 2021.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Mapa web