Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior. [2021/4633]

(DOGV núm. 9076 de 05.05.2021) Ref. Base de dades 004038/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyament

El Decret 132/2012, 31 d'agost, del Consell, regula els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOGV 6853, 03.09.2012). De conformitat amb aquest decret, i en el marc del que es disposa en l'Ordre de 10 de maig de 2004 (DOGV 4771, 09.06.2004), modificada parcialment per l'Ordre de 17 de novembre de 2006 (DOGV 5411, 20.12.2006), la conselleria competent en matèria d'educació convoca anualment les proves per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana per a aquelles persones que no complisquen els requisits acadèmics amb accés directe.

L'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer (BOE 34, 08.02.2014), regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre (BOE 268, 08.11.2007).

La Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, regula els aspectes concrets aplicables durant aquest període específic.

Tenint en compte la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'ajornen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, previstes per al 25 de gener de 2021.

Considerant la Resolució de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la matrícula condicionada a l'alumnat sense el requisit acadèmic d'accés, en els centres públics i privats amb ensenyaments esportius de règim especial i flexibilització horària autoritzada, en el grau mitjà de Tècnic Esportiu i grau superior de Tècnic Esportiu Superior per al curs acadèmic 2020-2021.

Conforme a la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana (DOGV 8954, 17.11.2020).

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, ha substituït, des de maig de 2018, l'actual Llei orgànica de protecció de dades personals i al reglament que la desenvolupa, i introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. L'RGPD esmenta expressament la necessitat que el responsable aplique mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la finalitat de garantir que el tractament és conforme al que es disposa en el reglament.

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix constantment l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura. Prova d'això és l'adopció d'un nou estat d'alarma, novament a causa de la tendència ascendent en el nombre de casos. El Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2, la vigència del qual va finalitzar el passat 9 de novembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que es puguen establir, situació davant de la qual encara ens trobem; per això es manté un procés d'inscripció via telemàtica, per a evitar situacions que impedisquen garantir les mesures necessàries per a evitar riscos innecessaris.

D'acord amb la normativa indicada, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, fent ús de les competències que li confereix el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resol:Primer. Finalitat

La present resolució té com a finalitat convocar les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial per a persones que no complisquen els requisits acadèmics establits en la normativa vigent. En concret, sense els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat a què fa referència l'article 22 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i a les formacions esportives, regulades per l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer (BOE 34, 08.02.2014), en la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.Aquelles persones inscrites en la prova ajornada el dia 25 de gener de 2021, ho estaran d'ofici per a aquesta nova convocatòria, per la qual cosa no hauran de tornar a realitzar cap nova inscripció ni pagament de taxa. En el cas de renunciar a la realització de la prova, es podrà sol·licitar la devolució de la taxa de la inscripció segons el que s'estableix en l'apartat 7, punt 5, de la present resolució, i sempre amb anterioritat a la realització d'aquesta.Segon. Data de realització

Aquestes proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial es realitzaran el dilluns 7 de juny de 2021, tant per a l'accés als ensenyaments de grau mitjà de Tècnic Esportiu com a les de grau superior de Tècnic Esportiu Superior.Tercer. Lloc de realització

Les proves es realitzaran en els següents centres públics autoritzats de la Comunitat Valenciana.Codi Centre Localitat Adreça electrònica

46018761 CIPFP Complex Educatiu de Cheste Cheste secretaria@fpcheste.com

46022142 IES Guadassuar Guadassuar 46022142@gva.es

S'aplicaran els protocols establits en la Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, i les normes sanitàries vigents aplicades a l'àmbit educatiu.Quart. Determinació dels centres examinadors

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el cas de problemes d'espai per les limitacions d'aforament es podran derivar els últims aspirants matriculats perquè realitzen les proves en un altre centre. Les direccions dels centres docents estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran el canvi de centre on hauran d'examinar-se aquests aspirants. El centre que haja rebut les sol·licituds d'aquestes persones les enviarà, juntament amb tota la seua documentació, al centre on hagen d'examinar-se i publicarà en la pàgina web del centre docent les llistes, amb la relació d'aquestes i el nom i l'adreça del centre on hagen d'examinar-se; en la publicació d'aquestes llistes el centre garantirà la privacitat de les persones que hi figuren mitjançant procediments d'anonimització de les dades personals, de manera que únicament s'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les quatre últimes xifres del NIF, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.

Cinqué. Període d'inscripció

El període d'inscripció a les proves que es convoquen mitjançant aquesta resolució estarà comprés entre els dies 19 al 24 de maig de 2021, ambdós inclusivament.Sisé. Requisits

De conformitat amb l'article 22 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, i l'article 64 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, 04.05.2006), les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:

1. Per a la inscripció a la prova d'accés al grau mitjà de Tècnic Esportiu:

a) No estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés, segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

b) Tindre, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova.

2. Per a la inscripció a la prova d'accés al grau superior de Tècnic Esportiu Superior:

a) No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés, segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

b) Tindre una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent, o bé tindre una edat mínima de 18 anys quan es posseïsca, a més del títol anterior, un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

Tant en un cas com en l'altre, l'edat mínima establida farà referència als anys complits en el mateix any de realització de la prova.3. La prova d'accés a la Formació Professional de grau mitjà podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.4. La part comuna de la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.Seté. Sol·licitud

1. Per a efectuar la inscripció, les persones interessades hauran de presentar en els centres públics autoritzats, o bé en els registres de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport corresponent, així com per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la documentació següent:

a) Sol·licitud, d'acord amb el model corresponent que s'indica en els annexos I i II d'aquesta resolució.

b) Fotocòpia del NIF o NIE o, si no se'n té, passaport, permís de residència o visat d'estudis.

c) Justificant de pagament de les taxes corresponents.

2. A més, per a concórrer a la prova de grau superior de Tècnic Esportiu Superior, hauran d'acreditar estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o, si és el cas, especialitat esportiva corresponent. L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol.

b) Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol.

c) Certificat acadèmic que acredite estar en possessió del títol.

d) Certificat oficial del centre reconegut per l'Administració on es va realitzar el curs preparatori (si és el cas).

3. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació actual originada per la Covid-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents especificada en el punt tercer d'aquesta resolució, on la persona interessada realitzarà la prova.

En aquest cas, tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada i en format digital des del correu electrònic personal a aquests centres docents, i en l'assumpte hauran d'indicar les sigles PACERE seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.4. Al final del període establit per a la formalització de la inscripció, es publicarà, en el tauler d'anuncis i en el lloc web oficial del centre on es realitzaran les proves, una relació diferenciada per a cada prova d'accés de les persones admeses i, si és el cas, excloses. En la relació de persones excloses s'indicarà expressament el motiu d'exclusió i el termini per a esmenar el defecte. Finalitzat el termini d'esmena, es remetrà una còpia de les llistes de persones admeses i excloses al corresponent inspector o inspectora d'educació designat per a supervisar les esmentades proves.

5. Conforme a la normativa reguladora vigent, es retornaran les taxes sempre que es renuncie a la prestació o servei dins del període de matriculació o inscripció establit en la convocatòria, o dins del període d'esmena a les llistes de persones admeses. Fora d'aquests terminis, haurà d'acreditar-se causa de força major. En tot cas, no haurà d'haver-se fet ús del servei o prestació.

El procediment per a la devolució de les taxes serà:

a) Sempre que es donen els requisits establits en la normativa vigent, es podrà sol·licitar la devolució de la taxa pels mitjans telemàtics indicats en l'enllaç següent: http://ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/devolucio-taxes2

b) Llevat que s'indique expressament el contrari, la presentació telemàtica de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts comportarà l'autorització a l'Administració competent perquè realitze la notificació de la resolució d'aquesta sol·licitud per mitjans electrònics.

6. Tota la documentació s'arxivarà en el centre on es realitzaran les proves i estarà a la disposició de la comissió d'avaluació que examine l'aspirant.Huité. Informació i orientació

1. El contingut de la present resolució podrà ser consultat en el lloc web oficial d'informació a la ciutadania de la Generalitat Valencianahttps://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2287&version=amp

2. La direcció del centre on es realitze les prova d'accés designarà el professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que haurà d'aconsellar les persones interessades per a la realització d'aquestes proves.

3. L'orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació.

4. Els avisos referents a les proves d'accés es faran públics en els taulers d'anuncis del centre on es realitzaran les proves i en el seu lloc web.Nové. Desenvolupament de les proves d'accés

1. La prova per a accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà de Tècnic Esportiu es realitzarà en els centres públics autoritzats indicats en l'apartat tercer d'aquesta resolució, d'acord amb el calendari següent:

Dia: dilluns, 7 de juny de 2021.

Horari:

8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president o presidenta procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.

9.00 hores: primer exercici. Duració: 2 hores

11.30 hores: segon exercici. Duració: 2 hores.

2. La prova per a accedir als ensenyaments esportius de grau superior de Tècnic Esportiu Superior es realitzarà en el centre indicat en l'apartat tercer d'aquesta resolució, d'acord amb el calendari següent:

Dia: dilluns, 7 de juny de 2021

Horari:

8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president o presidenta procedirà a l'obertura del sobre dels exercicis de la prova d'accés, els quals quedaran sota la seua custòdia. S'adoptaran les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.

9.00 hores: primer exercici (apartat A). Duració: 1 h 30 min.

11.00 hores: primer exercici (apartat B). Duració: 1 h 30 min.

13.00 hores: segon exercici. Duració: 2 h 30 min.

3. La prova de grau mitjà té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients en relació amb els objectius de l'ESO, per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau. Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que determina el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell (DOGV 7544, 10.06.2015), pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.4. La prova de grau superior té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat. Aquesta prova versarà sobre els continguts de les matèries comunes determinats pel currículum del Batxillerat vigent a la Comunitat Valenciana, Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell.

5. L'estructura de la prova s'ajustarà al que es disposa en l'apartat sisé de l'Ordre de 10 de maig de 2004, modificada parcialment en l'apartat tercer per l'Ordre de 17 de novembre de 2006.

6. El currículum de les matèries sobre el qual versaran les diferents parts de les proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior són els establits en la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.7. Els exercicis de les proves seran elaborats per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i seran custodiats pels presidents i presidentes de les comissions d'avaluació, que prendran les mesures oportunes per a salvaguardar la confidencialitat.

8. En qualsevol moment de la realització de la prova corresponent, els membres de la comissió d'avaluació podran procedir a la verificació de la identitat de les persones aspirants.Deu. Supervisió de les proves d'accés

1. La directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de València nomenarà un inspector o inspectora d'educació per a supervisar el desenvolupament de les proves, atendre les consultes que realitzen sobre aquest tema els centres públics autoritzats i remetre els exercicis de les proves al centre on es realitzaran, que seran custodiats per la comissió d'avaluació fins a la realització.

2. La Inspecció General d'Educació comunicarà el nom de l'inspector o la inspectora proposats per a organitzar el desenvolupament d'aquestes proves, oïda la direcció general amb competències en ensenyaments esportius de règim especial.Onze. Comissions d'avaluació

1. Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a realitzar les proves d'accés, composta per:

a) El president o presidenta, que serà un inspector o inspectora d'educació.

b) Quatre vocals, preferentment del centre on es realitzen les proves, pertanyents al cos de professors d'Ensenyament Secundari i als departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves, dels quals el de menor edat actuarà com a secretari o secretària de la comissió.c) A proposta del president o presidenta, quan el nombre d'aspirants a realitzar les proves siga superior a cinquanta, podrà incorporar el personal assessor docent (col·laborador) que es considere necessari segons el nombre de persones inscrites.

2. Les persones que componguen la comissió d'avaluació seran proposades pels respectius directors o directores territorials d'Educació, Cultura i Esport.

3. Els membres de les comissions d'avaluació estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que indiquen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4. La comissió d'avaluació tindrà les funcions següents:

a) Organització i realització de les proves d'accés.

b) Correcció i qualificació.

c) Emplenament de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV de la present resolució i publicació dels resultats.d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.

e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corresponent prova d'accés segons els models dels annexos V i VI de la present resolució.

f) Informar, mitjançant el president o presidenta, l'inspector o la inspectora d'educació que supervise les proves de les incidències rellevants que es produïsquen durant el seu desenvolupament, així com remetre les llistes provisionals i definitives per a la publicació en els taulers d'anuncis de les direccions territorials.

5. En la seua actuació, la comissió d'avaluació tindrà present el que s'assenyala en els articles 10, 11 i 12 de l'esmentada Ordre de 10 de maig de 2004, a excepció de la qualificació de les proves d'accés, que, de conformitat amb l'article 23 del Decret 132/2012, del Consell, es realitzarà de la manera següent:

a) La nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes aconseguides en les diferents parts, sempre que aquestes siguen superiors o iguals a 4.

b) La nota final per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de Tècnic Esportiu, sempre que les dues siguen superiors o iguals a 4. Quan s'haja realitzat el curs de preparació reconegut oficialment per l'administració competent de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulte de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta siga 5 o superior. En cap cas la nota resultant serà superior a 10. L'acreditació de la nota d'aquest curs serà aportada per la persona candidata mitjançant un certificat oficial del centre on es va cursar.c) En tots els casos seran positives les qualificacions finals iguals o superiors a 5 i negatives les inferiors a 5.

6. En el termini màxim de 15 dies des de la publicació de les llistes definitives, el president o presidenta de cada comissió d'avaluació remetrà a la corresponent direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport una còpia de les actes d'avaluació i un informe sobre les reclamacions presentades, el resultat d'aquestes i les observacions que puguen ser rellevants per a futures actuacions. Les direccions territorials remetran a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial una còpia dels informes esmentats.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició, o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant de l'òrgan que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes des de l'endemà de publicar-se.

b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l'endemà de publicar-se.València, 29 d'abril de 2021.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.

Mapa web