Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2021-2022. [2021/4559]

(DOGV núm. 9078 de 07.05.2021) Ref. Base de dades 004166/2021
Advertides omissions en la Resolució de 31 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2021-2022, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9057, de 9 d'abril de 2021, es realitza la correcció següent:En la pàgina 15546, en el punt 5 de l'apartat dotzé, s'ha d'afegir:«b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d'estrangers o permís de residència, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:

– NIE.

– Número de suport (identificat com a IXESP en els models antics de NIE).

– Data de naixement.

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:– NIE.

– Número del certificat precedit per la lletra C.

– Data de naixement.

– Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior.

d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d'identitat previst en l'article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril.

e) Les persones sol·licitants que únicament disposen com a document d'identificació el passaport o qualsevol altre document acceptat en el procediment d'admissió diferent del DNI o NIE, hauran d'acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que impartisca els ensenyaments als quals es refereix la present resolució, que siga habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

f) Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics, hauran d'acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que impartisca els ensenyaments als quals es refereix la present resolució, que siga habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.»València, 29 d'abril de 2021.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web