Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/3884]

(DOGV núm. 9067 de 22.04.2021) Ref. Base de dades 003602/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics:Atés que s'han publicat el Decret 178/2017, de 10 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i el Decret 226/2018, de 14 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2018 en l'àmbit de sanitat i salut pública.Atés que l'esmentat Decret 226/2018 anuncia en la disposició addicional tercera que les places recollides en els annexos d'aquesta oferta d'ocupació es podran acumular a les incloses en les ofertes d'ocupació pública de 2017 per a personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i que la convocatòria es realitzarà per categoria professional o categoria o cos/escala d'aquestes ofertes d'ocupació de manera conjunta, es convoca concurs oposició per a la cobertura de les places d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Vist el Decret 256/2019, de 13 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2019 en l'àmbit de sanitat i salut pública, en el qual s'inclouen 10 vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa, corresponents a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal.

Aquesta convocatòria es regeix pel que es disposa en la secció I del capítol II del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut, i l'Ordre 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació a la fase de concurs dels processos selectius, a la provisió a través dels concursos de trasllats i als processos de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut.

Aquesta Direcció General de Recursos Humans, fent ús de la competència atribuïda per l'article 17 del Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, acorda establir les següents:Bases de la convocatòria1. Normes generals

1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 770 places vacants pel torn d'accés lliure i 93 places vacants pel torn de promoció interna, d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les places del torn de promoció interna que no es cobrisquen s'acumularan a les convocades pel sistema general d'accés lliure.

1.2. El procés selectiu es durà a terme mitjançant el sistema de concurs oposició, de conformitat amb l'article 10 del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

1.3. Es realitzarà la reserva de 54 places del torn lliure per a qui tinga la condició legal de persona amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, segons el que estableix l'article 13 del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.2. Requisits de les persones aspirants

Les condicions per a ser admeses a les proves s'hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'hauran de mantindre durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

a) Requisits generals

1. Posseir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com la d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea quan ho preveja el corresponent tractat, sempre que no hi haja separació de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, que siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l'espanyola, hauran d'acreditar tindre un coneixement suficient del castellà mitjançant el Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent.2. Tindre complits els 16 anys i no haver superat l'edat de jubilació forçosa.

3. Posseir dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar, Formació Professional de primer grau o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà de posseir la credencial que n'acredite l'homologació.

4. Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic. La presa de possessió queda supeditada a la superació d'aquest requisit.

5. No haver sigut separat o separada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni estar inhabilitat o inhabilitada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat o inhabilitada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat o separada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics.

Així mateix, i de conformitat amb l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt o exempta, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit haurà de complir-se fins al dia que acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si obté aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents, de manera que conservarà els drets derivats d'aquest concurs oposició.

b) Requisits específics per al torn de promoció interna.

Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats, i a més els següents:

– Tindre la condició de personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'una categoria diferent de la convocada i del mateix grup o inferior o subgrup de titulació.

– Estar o haver estat en servei actiu o amb reserva de lloc i amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de procedència durant, almenys, dos anys, sense necessitat que aquests ho hagen sigut de manera ininterrompuda ni immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria.3. Sol·licituds

3.1. La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu es tramitarà per mitjans telemàtics, a través de la plataforma existent en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), seguint les instruccions que hi figuren, i caldrà disposar, a aquest efecte, del corresponent certificat digital.A través de l'esmentada plataforma podrà emplenar la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no tindre'n exempció i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d'exempció o bonificació de la taxa.

Podrà imprimir-se el justificant de presentació al concurs oposició des de la mateixa plataforma.

3.2. Prèviament a l'emplenament de la sol·licitud, la persona aspirant trobarà un desplegable amb les diferents categories o especialitats convocades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins de l'apartat de Recursos Humans. En el desplegable haurà d'elegir la categoria pel torn lliure o, si és el cas, la categoria per promoció interna. En aquest últim cas, hi haurà d'assenyalar si pertany a la modalitat A o a la modalitat B de promoció interna.

Modalitat A de promoció interna: aspirants que procedisquen de categories pertanyents als grups o subgrups de titulació iguals o immediatament inferiors i, a més, de la mateixa especialització funcional que les places a proveir, és a dir, de gestió i serveis.

Modalitat B de promoció interna: la resta d'aspirants de promoció interna.

Les persones aspirants només podran participar a través d'un dels dos sistemes d'accés assenyalats, torn lliure o promoció interna. La persona que no indique, o no tinga durant el termini de presentació de sol·licituds, els requisits per a participar en el torn de promoció interna serà admesa d'ofici en el torn lliure sempre que complisca els requisits generals exigits.

La quota de persones amb diversitat funcional solament estarà inclosa en el sistema d'accés pel torn lliure. Quan la persona aspirant no acredite, en el termini de presentació de sol·licituds, els requisits per a acollir-se a la quota de diversitat funcional, en serà automàticament exclosa i concorrerà en les mateixes condicions que la resta de persones aspirants del torn lliure, sempre que complisca els requisits generals exigits.

3.3. Taxa de participació

La taxa de participació és de 15 €. No obstant això, amb caràcter general, l'import de la taxa serà minorat en un 10 % si s'utilitzen en aquest procés exclusivament mitjans telemàtics.

Estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent Llei de taxes de la Generalitat Valenciana:

– El personal que acredite la condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.

– El personal que acredite posseir el títol de membre de família nombrosa de categoria especial, o de família monoparental de categoria especial compresa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

– Les víctimes d'actes de violència que acrediten aquesta condició pels mitjans previstos en l'article 23 del Reial Decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d'estat contra la violència de gènere, això és, mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que dispose una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per un informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos. A la Comunitat Valenciana, són els centres Dona 24 hores els que estan autoritzats per a l'acreditació d'aquestes situacions.El personal que acredite posseir el títol de membre de família nombrosa de categoria general, o de família monoparental de categoria general compresa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, tindrà una bonificació del 50 % de la taxa.L'impagament de la taxa dins del termini de sol·licituds, excepte els casos d'exempció esmentats, suposarà l'exclusió del procés selectiu, i només es podrà corregir un error eventual en l'import ingressat.

Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en la vigent Llei de taxes de la Generalitat.

3.4. Documentació a presentar relativa a reducció o exempció de la taxa o coneixement del castellà.

En el moment de registrar la instància de participació, en la mateixa plataforma s'han d'aportar de manera telemàtica els documents següents:

a) Justificant de la causa de reducció o exempció de la taxa en el cas de víctima d'actes de violència. Així mateix, en el cas de família monoparental de categoria general o especial, si el certificat ha sigut expedit fora de la Comunitat Valenciana.

b) En el cas d'aspirants nacionals d'estats amb una llengua oficial que no siga el castellà, Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera, nivell B2, expedit per l'organisme oficial competent.

3.5. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si és inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi un dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

3.6. La consignació de dades falses en la instància o en la documentació aportada per les persones aspirants comportarà l'exclusió del concurs i/o la nul·litat de la plaça adjudicada, si és procedent, sense perjudici de les mesures legals que corresponguen. No seran valorats els documents que continguen alguna esmena, ratllada o raspadura, llevat que es troben validats amb la signatura de qui els va emetre.

Si en qualsevol moment del procés el tribunal té coneixement de la manca d'algun requisit o de l'existència de dades falses en la documentació entregada, aquest tribunal haurà de requerir-ne la correcció i l'acreditació fefaent. Si no s'acredita en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, el tribunal farà una proposta d'exclusió a la Direcció General de Recursos Humans, la qual, amb les prèvies verificacions oportunes i l'audiència a la persona interessada, dictarà la resolució motivada que siga procedent.

3.7. Tant el domicili com l'adreça electrònica que figuren en la sol·licitud es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, de manera que seran responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la consignació d'aquests com la falta de comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi d'aquest domicili o de l'adreça electrònica.3.8. El tribunal establirà, exclusivament per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten en la instància de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de la prova, la finalitat de la qual és valorar l'aptitud de les persones aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a la qual concorren. Les mesures d'adaptació sol·licitades hauran de figurar en la sol·licitud de participació, i podran ser:

1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, les persones aspirants hauran d'aportar, durant el termini de presentació de sol·licituds, el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el nombre de minuts d'ampliació que recomana. Amb la finalitat de no trencar l'equilibri de la prova, en cap cas el temps d'ampliació concedit pel tribunal podrà ser superior a 30 minuts.

3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4) Necessitat d'intèrpret per motius de sordesa.

5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per ser invident.

6) Altres mesures, especificant-ne quines.4. Admissió i exclusió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, mitjançant una resolució de la Direcció General de Recursos Humans s'aprovarà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses pel torn lliure i pel torn de promoció interna (agrupades per modalitat A i B), i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el text de la resolució i la relació de persones admeses i excloses amb la indicació de les causes d'exclusió. En la llista del torn lliure s'indicaran les persones que s'acullen a la quota de reserva per diversitat funcional.Les persones aspirants podran, en el cas d'error en la sol·licitud o exclusió, esmenar els defectes que hagen pogut produir, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenients, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de les llistes. En el cas de les persones excloses, es consignarà la causa d'exclusió.

A efectes estadístics i de mesures d'igualtat d'oportunitats, es registrarà el sexe de les persones participants.

En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar-ne l'esmena dins del termini i en la forma oportuna, les persones aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació provisional de persones excloses sinó, a més, que les seues dades personals consten correctament en les relacions de persones admeses.

4.2. Una vegada finalitzat el termini d'esmena d'errors, es publicarà en el DOGV la resolució definitiva de persones admeses i excloses, tant pel torn lliure com pel torn de promoció interna. En aquesta resolució s'indicaran el lloc, la data i l'hora de la prova. Aquesta publicació s'haurà de fer amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la realització de la prova. Aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades.

4.3. D'acord amb els objectius fixats en el Pla d'igualtat, quan la realització de la prova coincidisca amb l'àmbit temporal previst per al part d'una participant, després d'haver-ho notificat aquesta, l'Administració habilitarà els mitjans perquè, en la mesura que siga possible, la participant realitze l'exercici el mateix dia i hora que la resta de participants. En el cas que les circumstàncies no ho facen possible, s'habilitarà un altre dia perquè l'afectada realitze l'exercici.5. Tribunal

5.1. Els tribunals seran nomenats per la Direcció General de Recursos Humans i la composició serà conforme al que estipulen l'article 4 i següents del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut. La relació nominal dels seus components serà publicada en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data de començament de les proves. Cada tribunal estarà format per cinc components i caldrà que es designen el mateix nombre de suplents. Constarà de presidència, secretaria i tres vocalies. Almenys la meitat dels seus membres pertanyerà a la mateixa categoria convocada. Les persones components de cada tribunal hauran de posseir una titulació del nivell acadèmic igual o superior a l'exigida per a l'ingrés.

5.2. Corresponen al tribunal les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves i la qualificació i valoració de les persones admeses, tant en la fase de l'oposició com en la fase del concurs, així com l'adopció de totes les mesures que calguen amb vista al desenvolupament correcte dels processos selectius, actuant d'acord amb criteris d'objectivitat i imparcialitat. El tribunal actuarà sotmés a les normes bàsiques de procediment administratiu comú que regulen els òrgans col·legiats, així com a les causes generals d'abstenció i recusació.

5.3. Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal tindrà la seu als serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, carrer de Misser Mascó, 31. CP 46010. València.6. Desenvolupament de la convocatòria

Les proves selectives pel sistema de concurs oposició consistiran en la celebració de cadascuna d'aquestes fases, a fi de determinar l'aptitud de les persones aspirants i de fixar l'ordre de prelació d'aquestes per a la selecció.

6.1. En la fase d'oposició, les persones aspirants hauran de fer un exercici eliminatori.

6.1.1. Per a les persones aspirants del torn lliure, l'exercici consistirà en la contestació per escrit, en el termini de 63 minuts, d'un qüestionari de 50 preguntes sobre el contingut dels 33 temes que s'inclouen en l'annex I. El qüestionari serà tipus test en forma de preguntes amb quatre respostes, de les quals només una d'aquestes serà la correcta.

D'aquest qüestionari, tres de les preguntes versaran sobre el temari general, i quatre, sobre el temari de normativa sanitària comuna. Totes les preguntes seran de caràcter teòric. Les 43 preguntes restants seran tant de caràcter teòric com pràctic i versaran sobre el contingut dels temes que constitueixen el temari específic de la categoria, que s'inclouen en l'annex I.

Les persones aspirants incloses en el torn de promoció interna modalitat A, això és, les que procedisquen de categories pertanyents als grups o subgrups de titulació iguals o immediatament inferiors i, a més, de la mateixa especialització funcional que les places a proveir, en aquest cas, de gestió i serveis, contestaran únicament a les 43 preguntes sobre el temari específic de la categoria. Aquestes persones disposaran de 54 minuts per a realitzar l'exercici.

Les persones aspirants de promoció interna, modalitat B, hauran de contestar tant a les 4 preguntes del temari de normativa sanitària comuna com a les 43 preguntes sobre el temari específic de la categoria. Disposaran de 59 minuts per a respondre al total de les 47 preguntes.

L'exercici tindrà com a finalitat valorar les aptituds, les destreses i la capacitat professional de les persones aspirants en relació amb les funcions pròpies de la categoria a la qual opten.

6.1.2. Les persones aspirants seran convocades per a la realització de l'exercici en crida única, i en perdran el dret les que no compareguen a realitzar-lo.

Les persones aspirants hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant la presentació de l'original del DNI, passaport o permís de conduir, sense que siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents. En cas de robatori o extraviament, n'hauran de presentar la denúncia davant de la policia juntament amb un altre document oficial amb foto. Així mateix, hauran de portar el justificant de presentació de la seua sol·licitud de participació per si els el demanen.

Els membres del tribunal i el personal col·laborador no permetran l'accés a l'aula de la persona que comparega una vegada haja conclòs la crida i s'haja tancat la porta de l'aula que li corresponga, independentment que romanguen obertes les portes d'altres aules del recinte d'examen.

Atés el caràcter de la prova, el tribunal prendrà les mesures que calguen per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquesta, i seran anul·lats tots els exercicis en els quals hi haja alguna marca que puga identificar-ne l'autoria.

6.1.3. Valoració de l'exercici

La puntuació s'obtindrà d'acord amb les regles següents:

Primera. Les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà: respostes correctes netes = nre. d'encerts – (nre. d'errors/3).

La puntuació màxima en la fase d'oposició serà de 150 punts.

Per al personal del torn lliure, cada contestació vàlida rebrà una valoració de 3 punts. Es restarà 1 punt per cadascuna de les respostes incorrectes i es deixaran sense valorar les preguntes no contestades.Per al personal del torn de promoció interna modalitat A, cada contestació vàlida rebrà una valoració de 3,489 punts. Es restaran 1,163 punts per cadascuna de les respostes incorrectes i es deixaran sense valorar les preguntes no contestades.

Per al personal del torn de promoció interna modalitat B, cada contestació vàlida rebrà una valoració de 3,192 punts. Es restaran 1,064 punts per cadascuna de les respostes incorrectes i es deixaran sense valorar les preguntes no contestades.

Segona. De les operacions anteriors s'obtindrà la valoració particular de l'exercici realitzat per cada aspirant. Avaluades totes les persones participants, es calcularà la mitjana aritmètica del 10 % de persones que hagen obtingut les millors puntuacions particulars, expressada amb els tres primers decimals, tant en el torn lliure com en el torn de promoció interna.

Tercera. Es consideraran aprovades les persones aspirants en cada torn que obtinguen una puntuació igual o superior al 50 % de la mitjana aritmètica esmentada en la regla anterior, amb un límit mínim de 67,5 punts. Per davall d'aquesta puntuació no podrà considerar-se aprovat l'exercici.

6.1.4. Publicació de resultats i terminis d'al·legacions

Finalitzat l'exercici, el tribunal farà públics els fulls de correcció d'aquest, tant del torn lliure com de promoció interna, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es) juntament amb la relació provisional de persones aprovades i suspeses per l'ordre de puntuació aconseguida en cada llista.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a fer les al·legacions que consideren pertinents.

Vistes les al·legacions, el tribunal publicarà de la mateixa manera els fulls definitius de respostes i la relació definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició, i també la relació de persones suspeses, per ordre de puntuació, amb la indicació de la puntuació aconseguida. Les al·legacions a la llista provisional es consideraran contestades amb la publicació esmentada.

Podrà superar la fase d'oposició un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Les persones que hagen superat la fase d'oposició disposaran de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la relació definitiva de persones aprovades per a presentar els documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs segons el barem especificat en l'annex II. Els documents podran entregar-se en les unitats de registre de les dependències administratives següents:

– 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.

– 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.

– 12001 Castelló de la Plana: pl. Hort dels Corders, núm. 12.

– 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

– Registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

També podran presentar-se mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.2. En la fase de concurs, a la qual només accediran les persones que hagen superat la fase d'oposició, es valoraran els mèrits segons l'Ordre 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació a la fase de concurs dels processos selectius, a la provisió a través dels concursos de trasllats i als processos de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut, i es reproduirà el barem aplicable en l'annex II. La puntuació màxima en aquesta fase serà de 100 punts.Els mèrits valorables seran els obtinguts fins al dia de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas de noves obertures de termini, els mèrits seran valorats prenent com a referència la primera publicació.

Els mèrits valorables, les normes per a computar-los i la manera d'acreditar-los seran els establits en l'Ordre 2/2020, esmentada adés.L'Administració valorarà d'ofici els mèrits al·legats corresponents als serveis prestats en les institucions sanitàries gestionades directament per la conselleria competent en matèria de sanitat, la participació en els òrgans col·legiats de selecció i/o provisió i la pertinença al col·legi de selecció i provisió, així com el coneixement de valencià, sense que les persones que hi participen hagen d'acreditar documentalment aquests mèrits, excepte, per al coneixement de valencià, els homologats o revalidats segons la normativa en vigor.

Respecte de la resta de mèrits i fins que l'Administració no puga fer la seua valoració d'ofici, les persones participants hauran d'aportar la documentació justificativa en els terminis establits a aquest efecte en les diferents convocatòries.

6.3. Resolució provisional del concurs oposició

Finalitzades la fase d'oposició i la fase de concurs, el tribunal farà públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació d'aspirants que han arribat fins a aquest punt del procés selectiu, en què especificarà la puntuació total obtinguda en cada fase. Els empats en la puntuació total es resoldran a favor de l'aspirant que haja obtingut més puntuació en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà segons els criteris especificats en el barem de mèrits. Aplicats aquests criteris i si persisteix l'empat, es resoldrà a favor del sexe infrarepresentat, tenint en compte el total de persones en actiu de la categoria en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i es considerarà infrarepresentat el sexe que no ocupe almenys el 40 % de la plantilla corresponent.Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a realitzar les al·legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs. Sobre la base d'aquestes al·legacions, el tribunal podrà modificar la puntuació de les persones afectades tant a l'alça com a la baixa, en virtut de la detecció de l'error que corresponga.

6.4. Resolució definitiva del concurs oposició

Vistes les al·legacions a la resolució provisional, el tribunal aprovarà la relació definitiva d'aspirants, per ordre de puntuació, i diferenciarà, si és el cas, el torn de promoció interna i d'accés lliure, i dins d'aquest, els qui integren la quota de diversitat funcional. Serà publicada en la mateixa forma que la resolució provisional. En la llista definitiva de cada torn s'indicarà fins a on arriba la relació de persones amb dret a optar a plaça, segons el nombre de les places convocades per a cada torn.

En la llista definitiva dins del torn lliure s'inclouran, com a mínim, tantes persones aprovades en la fase d'oposició amb diversitat funcional com places reservades a aquesta quota, i es respectarà, dins de l'esmentada quota, la reserva de diversitat funcional intel·lectual. A aquest efecte, en el cas que en l'ordre d'aspirants fins al nombre de places convocades no hi haja tantes persones aprovades amb diversitat funcional per a cobrir la quota, s'inclouran, dins d'aquest ordre i al final de la llista, les persones aprovades amb diversitat funcional que es troben a continuació en la relació per ordre de puntuació total, i es desplaçarà de la llista el personal del torn lliure que figure al final d'aquesta, fins a completar la quota.

En el cas que no hi haja suficients persones amb diversitat funcional aprovades en la fase d'oposició per a cobrir la quota reservada, les places restants seran cobertes per les qui, havent aprovat, no tinguen diversitat funcional dins del mateix torn lliure.

6.5. Sol·licitud de places i entrega de documentació

La Direcció General de Recursos Humans publicarà en la pàgina web la resolució en la qual s'indicarà la distribució de les places vacants oferides per centres de treball, i atorgarà un termini de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per a entregar la relació de destinacions sol·licitades, així com la documentació esmentada en aquesta resolució.

Podran sol·licitar els centres oferits les persones que tinguen el dret a optar a plaça, això és, qui ocupe un lloc en la llista definitiva fins al nombre de places convocades, així com les persones que s'establisquen en la resolució amb caràcter de reserva, per al cas de renúncies de les persones seleccionades o pèrdua dels drets derivats de la participació en el procés selectiu. Aquestes persones podran entregar també la documentació requerida i efectuar la sol·licitud de plaça. El fet que hi haja aquest nombre suplementari de participants no genera cap dret a obtenció de plaça, excepte en el cas en què es faça efectiu el reemplaçament.En el termini esmentat de 20 dies hàbils hauran d'acreditar, a més, que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits aportant els documents que s'indiquen a continuació:

a) Fotocòpia compulsada en l'anvers i el revers del document nacional d'identitat o passaport.

b) Fotocòpia compulsada en l'anvers i el revers de la titulació requerida, així com autorització expressa per a comprovar en el registre corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que la persona aprovada posseeix, dins del termini i en la forma escaient, el títol exigit per a la participació en aquestes proves selectives. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, fotocòpia compulsada en l'anvers i en el revers de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.

c) Declaració jurada de no haver sigut separat o separada, o que no se li haja revocat el nomenament com a personal interí o temporal, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni d'estar inhabilitat o inhabilitada per una sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies que són objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per una sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes, en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

Així mateix, i de conformitat amb l'apartat huit de l'article 1 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, aquesta declaració haurà d'incloure la declaració de no haver sigut condemnat o condemnada per una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

d) Certificat mèdic acreditatiu de la capacitat funcional per a l'exercici del lloc de treball. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

Perdran qualsevol dret derivat de la seua participació en el procés selectiu les persones que no presenten la documentació exigida dins del termini establit, o de la documentació de les quals es desprenga l'incompliment d'algun requisit, que no sol·liciten plaça dins del termini i en la forma escaient, o que no obtinguen cap plaça entre les efectivament sol·licitades. En aquest cas, se'ls reemplaçarà en igual nombre, i pel seu ordre, per aspirants que hagen aprovat i que hi figuren a continuació, fins a cobrir el nombre total de places oferides. Aquest reemplaçament només es podrà fer abans de la publicació de la resolució del nomenament definitiu d'aspirants amb les places adjudicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les vacants que s'oferisquen correspondran sempre a places bàsiques de la categoria corresponent.

6.6. Adjudicació de places

Les places s'adjudicaran entre aspirants per l'ordre de la puntuació obtinguda en el concurs oposició, i es respectarà el que s'estableix en els punts precedents respecte al torn de promoció interna i a la quota de persones amb diversitat funcional. Les persones que hagen aprovat pel torn de promoció interna tindran preferència per a l'elecció de places sobre les que procedisquen del torn lliure. Solament podrà ser nomenat personal estatutari fix qui, una vegada superat el procés selectiu, obtinga plaça. No podrà nomenar-se un nombre superior d'aspirants al de places convocades.

Les persones aprovades amb diversitat funcional intel·lectual tindran dret preferent per a l'elecció d'aquelles places oferides que estiguen pròximes a la seua residència habitual.7. Publicació, nomenament i termini de presa de possessió

Finalitzat el termini per a la presentació de documents, l'òrgan competent en matèria de personal, mitjançant resolució, acordarà el nomenament com a personal estatutari fix de les persones finalment aprovades en l'especialitat corresponent, amb indicació de la plaça que els haja correspost, resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El seu nombre no podrà ser superior al de les places convocades.

En la resolució individual de nomenament es farà constar la categoria convocada.

El termini de presa de possessió serà d'un mes i començarà el dia que establisca la resolució o, si no l'estableix, l'endemà de la publicació de l'esmentada resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en aquest cas acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si és inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi un dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

Perdrà els drets derivats de la seua participació en els processos selectius, prèvia audiència i mitjançant resolució motivada, qui, transcorregut aquest termini, no s'haja incorporat al centre adjudicat, excepte causa de força major o impossibilitat, apreciada així per l'òrgan competent en matèria de personal, que dictarà la corresponent resolució en què se suspendrà el termini per a la presa de possessió fins a la desaparició de l'esmentada causa o impossibilitat.

En cas que una persona aprovada haja obtingut plaça en un altre concurs oposició de la mateixa categoria convocat per un servei de salut diferent, sempre que durant el termini de sol·licituds d'aquesta convocatòria no s'haja resolt aquest concurs, es considerarà que ambdues convocatòries són concurrents, i la persona aprovada podrà elegir el servei de salut que li interesse, renunciant a la plaça adjudicada en l'altre servei de salut.8. Recursos

Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que siguen dictats per a executar-la podran ser impugnats per les persones interessades mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'acte contra el qual es recorre, de conformitat amb el que es disposa en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament es podrà interposar un recurs de reposició davant de la Direcció General de Recursos Humans en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de l'esmentada Llei 39/2015.

Contra les resolucions dictades pel tribunal que ha de jutjar el concurs oposició, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Recursos Humans en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015.

Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret es considere convenient.València, 9 d'abril de 2021.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.ANNEX I

Temari general1. La Constitució Espanyola de 1978 (I): títol preliminar; drets i deures fonamentals, La Corona; Les Corts Generals;

2. La Constitució Espanyola de 1978 (II): Govern i Administració; relacions entre Govern i Corts Generals, Poder judicial; Economia i Hisenda; Organització Territorial de l'Estat; Tribunal Constitucional i Reforma de la Constitució.

3. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (I): la Comunitat Valenciana; els drets dels valencians i valencianes; la Generalitat.4. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (II): les competències; relacions amb l'Estat i altres comunitats autònomes; relacions amb la Unió Europea; Acció exterior; Administració Local; Reforma de l'Estatut.

5. La Llei de Govern Valencià. El Reglament de les Corts Valencianes: títol Preliminar; títol I, de la Sessió Constitutiva; títol II, dels Diputats i les Diputades; títol III, de l'Organització dels Corts Valencianes.6. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.Normativa sanitària comuna

7. Organització sanitària del Sistema Nacional de Salut. Llei General de Sanitat: El sistema de salut; Competències de les Administracions Públiques; Estructura del sistema sanitari públic.

8. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de Professions Sanitàries: Normes generals; Exercici de professions sanitàries; Desenrotllament professional i el seu reconeixement. Cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

9. Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública: la política de Salut Pública; Drets, deures i obligacions en Salut Pública; Actuacions en Salut Pública.

10. Estructura, organització i funcionament de l'assistència sanitària a la Comunitat Valenciana. Marc general. Prestacions assistencials i estructures directives.

11. El Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

12. El IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana: objectius, accions i indicadors vinculats a les línies estratègiques.

13. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari: Normes generals; classificació del personal estatutari; planificació i ordenació del personal; Drets i deures.

Temari específic i bibliografia1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: títol Preliminar: Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic; La responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública; La potestat sancionadora de l'Administració.3. Els contractes del sector públic: Objecte; Els tipus contractuals; Perfecció i forma del contracte; Parts del contracte; Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte; Formalització, contingut i efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.4. L'Administració electrònica. Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals: disposicions generals; principis de protecció de dades i drets de les persones.

5. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: Transparència de l'activitat pública. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i hòmens. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

6. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut: Selecció i provisió del personal estatutari; Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix; Situacions administratives del personal estatutari; Jubilació.

7. Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.8. La selecció del personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en matèria de Sanitat.

9. Sistema retributiu del personal estatutari al servei de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

10. Jornada de treball, permisos i llicències del personal estatutari. Decret 137/2003, de 13 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacances del personal al servei de les Institucions Sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.

11. Règim disciplinari i la seua regulació en la normativa vigent aplicable al personal estatutari al servei de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

12. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels Treballadors: Classes de contractes. Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: La seguretat social del personal al servei de l'Administració de la Generalitat; Afiliació, Altes i Baixes.

13. Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: Els Pressupostos de la Generalitat: les fases d'execució i documents comptables de l'estat de gastos. La gestió dels gastos en matèria de personal en la Generalitat.

14. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.

15. Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica: Contingut i principis generals. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana. La Lliure elecció en l'àmbit de l'Atenció Primària i Especialitzada del Sistema Valencià de Salut. El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP).16. El sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria amb competències en matèria de Sanitat. El dret a l'assistència sanitària a ciutadans estrangers a la Comunitat Valenciana i a les persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del SNS.

17. Introducció a la Informàtica: Conceptes bàsics. Maquinari, estructura funcional d'un ordinador, components físics, perifèrics d'entrada i eixida, connexions. Programari, suport lògic d'un ordinador: conceptes bàsics, sistemes operatius actuals (Windows, Unix). internet, Correu Electrònic: Conceptes bàsics, navegadors. Videoconferència.18. Els Sistemes Ofimàtics: Processadors de Text: concepte, funcionalitats principals, plantilles combinació de correspondència.

19. Els Sistemes Ofimàtics: Fulls de Càlcul: concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions, gràfics.

20. Els Sistemes Ofimàtics: Presentacions: concepte i funcionalitats principals.

Es podrà accedir a la bibliografia corresponent a aquest temari en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, en la fase «Convocatòria».

ANNEX II

Barem de mèritsBarem de mèrits per als processos de selecció de les categories professionals de gestió i de serveis inclosos en els grups de titulació B, C1, C2 i AP.1. Serveis prestats: fins a un màxim de 50 punts.

a) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut gestionades directament, o indirectament, a través de consorcis o mitjançant contractes de gestió de servei públic per concessió, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 15/1997, de 25 d'abril; en les institucions sanitàries públiques de països de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i en les fundacions públiques per a la investigació d'establiments del Sistema Nacional de Salut, en la mateixa categoria professional: puntuació de 0,23 per mes.

b) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut gestionades directament, o indirectament, a través de consorcis o mitjançant contractes de gestió de servei públic per concessió, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 15/1997, de 25 d'abril, i en les institucions sanitàries públiques de països de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, en diferent categoria professional: puntuació 0,12 per mes.

2. Formació: fins a un màxim de 35 punts.

a) Per estar en possessió de titulacions acadèmiques diferents i de la seua mateixa classificació de personal estatutari (gestió i serveis), de superior nivell a la titulació requerida en la convocatòria: per cadascuna, 3 punts, amb un màxim de 6 punts.

b) Altres activitats formatives: màxim de 29 punts.

b.1) Per cada curs de formació rebut:

– De 100 o més hores de duració: 1 punt.

– De 75 o més hores de duració: 0,75 punts.

– De 50 o més hores de duració: 0,50 punts.

– De 40 o més hores de duració: 0,40 punts.

– De 25 o més hores de duració: 0,25 punts.

– De 15 o més hores de duració: 0,15 punts.

A més, si el curs realitzat és en matèria d'igualtat de gènere, se sumaran 0,15 punts més.

b.2) En el supòsit de cursos impartits, cada 10 hores lectives es valoraran amb 0,15 punts fins a un màxim de 2 punts

3. Altres activitats: fins a un màxim de 9 punts.

a) Activitats com a personal docent de pràctiques en l'àrea de coneixement exigit per a l'accés a la categoria professional: 0.25 punts per activitat, fins a un màxim de 2 punts.

b) Per cada dotze mesos formant part de comissions clíniques acreditades en institucions sanitàries públiques: 0,50 punts, fins a un màxim de 2,50 punts.

c) Per la participació en els òrgans col·legiats de selecció i provisió i/o pertinença al col·legi de selecció i provisió (per al torn de promoció interna): 0,25 punts per nomenament o any de pertinença, fins a un màxim d'1 punt.

e) Coneixement d'altres idiomes comunitaris diferents del castellà i valencià, fins a un màxim d'1,5 punts segons l'escala següent:– A1: 0,15 punts.

– A2: 0,25 punts.

– B1: 0,50 punts.

– B2: 0,75 punts.

– C1: 1 punt.

– C2: 1,50 punts.

e) Per altres activitats rellevants: 0,10 punts per activitat, fins a un màxim de 2,50 punts.

4. Valencià, fins a un màxim de 6 punts, segons l'escala següent:– A1: 0,50 punts.

– A2: 1,50 punts.

– B1: 3 punts.

– B2: 4 punts.

– C1: 5 punts.

– C2: 6 punts.

Mapa web