Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolución de 29 de març de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el torneig TeamFight Tactics de la ETSID, organitzat per la delegació d'alumnes de la ETSID. [2021/3534]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003146/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
    Grup temàtic: PremisBDNS (identif.): 556105.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556105Primer. Persones beneficiàries

– Poden participar en el present concurs tots els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, tant de grau com de màsters d'enginyeria, matriculats en el curs 2020-2021.

– Que complisquen els requisits exigits en les bases.Segon. Finalitat

L'objecte d'aquest torneig és fomentar la inclusió d'esports electrònics a l'escola a causa de la situación actual, així com el desenvolupament d'habilitats relacionades amb l'estratègia, presa de decisions, agilitat mental i planificació.Tercer. Bases reguladores

Accessibles en el següent enllaç web: https://daupv.es/Quart. Import

S'estableix tres premis per un import de 500 euros en total, segons s'especifica en les bases reguladores del procediment.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l'endemà a la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 17 d'abril de 2021 a les 24h.València, 29 de març de 2021.– El rector de la Universitat Politècnica de València: Francisco José Mora Mas.

Mapa web