Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 30 de març de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca una beca en la vint-i-cinquena edició de la Beca Pedro Marco, 2021. [2021/3532]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003144/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
    Grup temàtic: Beques i pràctiques de formacióBDNS (identif.): 556104.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556104Primer. Beneficiaris

Alumnes de quart curs de grau o màster que cursen els estudis a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i amb el límit de 30 anys d'edat en el moment de presentar la documentació.

Segon. Finalitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és la dotació d'una beca per al desenvolupament d'un projecte artístic vinculat a Requena i la seua comarca, amb la finalitat de promoure aportacions artístiques de l'àrea plàstica que contribuïsquen al foment i la divulgació de l'entorn de Requena i la seua antiga vila.

Amb aquest, es pretén aportar una plataforma que servisca com a proposta i difusió dels treballs de l'alumnat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.Tercer. Bases reguladores

Accessibles en la pàgina web del Departament de Dibuix, en l'adreça següent: https://www.upv.es/entidades/dd/ (apartat Administració).

Quart. Import

Es concedeix una beca dotada amb un import de 3.500 euros i l'estada en una casa estudi de la vila de Requena. Es rep la meitat de la beca a l'inici del període de gaudi d'aquest, i la resta, a la finalització.La present convocatòria es finança de la forma següent:

– 2.000 euros a càrrec de la Universitat Politècnica de València (300 euros per cada departament de la Facultat de BA, en aquest cas, el Dep. de Dibuix; el Dep. de Pintura; el Dep. d'Escultura; el Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i el Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art i 500 euros per part de la Direcció de la Facultat de Belles Arts).

Aquest import és amb càrrec al Departament de Dibuix a la partida pressupostària 246000000 422 47110, per un import total de 2.000 euros, existint crèdit pressupostari adequat i suficient.

– 700 euros a càrrec de l'Ajuntament de Requena, més l'organització de l'exposició i l'edició del catàleg.

– 800 euros a càrrec del Sr. Pedro Marco i cessió de la casa estudi a la vila de Requena.

La dotació econòmica de la beca està subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

A partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 14 de juny de 2021.

València, 30 de març de 2021,– El rector de la Universitat Politècnica de València: Francisco José Mora Mas.

Mapa web