Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 22 de març de 2021, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes d'acció social per a l'alumnat de la UPV per al curs 2020-2021. [2021/3530]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003142/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: UniversitatsBDNS (identif.): 556102.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556102)

La convocatòria està dirigida exclusivament a alumnes matriculats en estudis oficials de grau i màster impartits a la UPV que siguen nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o, si són extracomunitaris, tinguen la condició de residents a Espanya amb autorització per a treballar-hi, mentre que resten exclosos de concórrer a aquestes beques els qui es troben en situació d'estada.

Aquesta convocatòria pretén atendre, mitjançant una convocatòria general, les demandes de l'alumnat de la UPV que acredite una situació personal o familiar d'especial necessitat econòmica durant el curs acadèmic 2020-2021 i no gaudisca d'altres beques o ajudes a l'estudi.El termini de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 28 d'abril del 2021 (tots dos inclusivament).València, 22 de març de 2021.– El rector: Francisco José Mora Mas.

Mapa web