Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 2 d'abril de 2021, de la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen les ajudes per a l'assistència i participació en activitats acadèmiques extracurriculars de l'alumnat dels programes de doctorat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I al llarg de l'any 2021. [2021/3527]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003140/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat Jaume I
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: Universitats

BDNS (identif.): 555944.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555944Primer. Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques que reuneixen els següents requisits:

a) Ser estudiant/a d'un programa de doctorat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials durant l'any 2021.

b) Haver realitzat una activitat avalada per un PDI del programa de doctorat al qual pertany l'estudiant/a sol·licitant.

c) No haver rebut cap finançament o ajut per a la realització de l'activitat.

No poden obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concòrrega alguna de les circumstàncies següents:

a) No poden sol·licitar ajudes les persones que ja no formen part de la Universitat Jaume I.

b) Només es concedirà una ajuda per persona per aquesta convocatòria.

c) Només es concedirà la beca a l'alumnat amb un aval d'un PDI que tinga vinculació laboral amb la UJI durant l'any 2021.Segon. Finalitat

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d'ajudes a l'alumnat de doctorat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I per a la realització d'activitats acadèmiques extracurriculars per a la millora del currículum formatiu d'aquest estudiantat.

Tercer. Bases reguladores

Accessibles en: http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/Quart. Import

L'import global destinat a la concessió d'aquestes ajudes és de 1.500 euros.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 15 de juliol de 2021Castelló de la Plana, 2 d'abril de 2021.– La vicerectora d'Estudiantat i Compromís Socials: María Inmaculada Rodríguez Moya.

Mapa web