Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la convocatòria de l'ajuda de matrícula per a cursar el màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals de la Universitat d'Alacant, finançada pel Consorci de Compensació d'Assegurances. Curs acadèmic 2020-2021. [2021/3526]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003139/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat d'Alacant
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: UniversitatsBDNS (identif.): 555917.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555917)Primer. Beneficiaris

Alumnat del màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals, matriculat en el curs 2020-2021.Segon. Objecte

Promoure la realització del màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals.Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores i convocatòria estan publicades de manera conjunta en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant de dia 26 de març de 2021: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=6298.pdfQuarta. Quantia

La dotació econòmica màxima ascendirà a 4.200 euros.

Aquesta convocatòria compta amb el finançament del Consorci de Compensació d'Assegurances, en el marc del conveni signat entre totes dues institucions el 3 de desembre de 2018.

La dotació d'aquesta convocatòria es distribuirà entre els beneficiaris proporcionalment a la seua despesa de matrícula de les taxes acadèmiques del màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals de la Universitat d'Alacant.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.Alacant, 26 de marzo de 2021.– La vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat (p. d. R 22.12.2020): Rosario Ferrer Cascales

Mapa web