Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 45/2021. [2021/3510]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003130/2021
De conformitat amb l'article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d'ara endavant, LOGFPV), el procediment de lliure designació amb convocatòria pública consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc. Així mateix, el Reial decret legislatiu 5/2015 estableix que les lleis del seu desenvolupament establiran els criteris per a determinar els llocs que, per la seua especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.Vist que hi ha diversos llocs de treball en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació, d'acord amb el que disposa l'article 102 de l'LOGFPV, i les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per Resolució de 12 de març de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, (DOGV 9041, 15.03.2021).Fent ús de les atribucions conferides per l'article 60 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per l'article 11 del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, resolc:

Primer

Convocar per a la provisió pel sistema de lliure designació els llocs de treball que s'esmenten en l'annex II d'aquesta resolució.

Segon

Aprovar les bases per què es regirà aquesta convocatòria i que consten en l'annex I.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació. Així mateix,s'hi podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercir, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 6 d'abril de 2021.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque

ANNEX I

Bases de la convocatòriaPrimera. Requisits de participació

Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i per als llocs 2467 i 33719, el personal funcionari d'altres administracions públiques que tinguen els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió dels llocs de treball que es detallen en l'annex II d'aquesta resolució.

Els requisits de participació s'hauran de tindre en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.Segona. Sol·licituds de participació

La sol·licitud, acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits –llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat–, es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, Ocupació pública, apartat Descripció –cal indicar el núm. de convocatòria i any (ex. 01/2016) , entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanosD'acord amb el que disposa l'article 85.3 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, el personal participant que no tinga la condició de funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, un certificat de la seua administració d'origen en què es faça constar:

a) la condició de personal funcionari de carrera i sector d'administració, general o especial,

b) el cos, escala o agrupació de personal funcionari de carrera a què pertany, així com les funcions i requisits d'accés a aquesta.Si l'administració d'origen no està estructurada en cossos, escales o qualsevol altra agrupació de funcionaris, s'especificaran les funcions i característiques del lloc de treball que exerceix en la seua administració d'origen.

c) la titulació que li va servir per a accedir al cos, escala o agrupació a què pertany.

La no aportació d'aquest certificat suposarà l'exclusió de la persona participant en la convocatòria.

El termini de presentació serà, en tot cas, de deu dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Comprovació del compliment dels requisits de participacióLa Direcció General de Funció Pública comprovarà el compliment dels requisits de les persones que hi participen i, si escau, requerirà a les persones interessades perquè en un termini de deu dies hàbils realitzen les esmenes que necessàries.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, la Direcció General de Funció Pública emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que complisquen els requisits i el remetrà a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la seua resolució d'acord amb el que preveu l'LOGFPV.Quarta. Resolució de la convocatòria

La persona titular de l'òrgan competent resoldrà de conformitat amb el que s'estableix en l'article 102.3 de l'LOGFPV, bé l'adjudicació a la persona que considere més idònia per a l'exercici de cada lloc de treball, bé que es declare desert, fins i tot si hi ha persones que tenen els requisits exigits, si considerara que cap d'aquestes és idònia per a exercici-loLa resolució de nomenament es motivarà amb referència al compliment per la persona triada dels requisits exigits en la convocatòria, les circumstàncies i aptituds professionals que s'han tingut en compte per a considerar que resulta la més idònia per a l'exercici del lloc de treball, així com a la competència per a adoptar-la.

Així mateix, si la persona adjudicatària del lloc de treball convocat és funcionari o funcionària d'una altra administració, en la resolució es farà constar que no s'integrarà en l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de la LOGFPV.La resolució haurà d'indicar que el cessament en l'actual lloc de treball, si escau, es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que la presa de possessió en la nova destinació s'efectuarà l'endemà de la publicació, llevat que s'hi dispose una altra data.La resolució esmentada serà remesa a la Direcció General de Funció Pública per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinquena. Termini de resolució

La present convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Mapa web