Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 6/2021 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2021/3500]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003147/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
    Grup temàtic: 000D'acord amb el que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 26 de març de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'expedient de rescabalament 6/2021 pels serveis prestats en el programa «Menjar a casa», en octubre i desembre de 2019, per import de 223.716,69 € (IVA inclòs).

Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2019 i 2020 per import de 223.716,69 €.València, 26 de març de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web