Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publiquen les bases i la convocatòria del procediment per a la provisió per lliure designació del lloc de Vicesecretaria que pertany a la Diputació Provincial de València. [2021/3496]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003129/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics:Per la Resolució de 10 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 13 de març de 2020, es va modificar el sistema de provisió del lloc de vicesecretaria de la Diputació Provincial de València, fins llavors establit per concurs, al sistema de provisió de lliure designació entre personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a la subescala de secretaria, categoria superior.Mitjançant el decret 1827 del president de la Diputació de València, de data 1 de març de 2021, es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball núm. 45739 de la relació de llocs de treball, de vicesecretari/ària de la Diputació de València, entre el personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria superior, identificades amb el número de convocatòria 9/21, així com es va aprovar la convocatòria de l'oportú procés per a la provisió del mencionat lloc de treball, el qual es regirà per les bases esmentades.

Vistos els antecedents indicats, i en virtut del que es disposa en l'article 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, així com l'article 48 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la Resolució de 19 de juliol de 2019, del president de la Generalitat, per la qual delega determinades atribucions en diferents òrgans de la Presidència (DOGV 8596, de, 22.07.2019), resolc:

Publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les bases i la convocatòria següents, per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball núm. 45739 de la Relació de Llocs de Treball, de vicesecretari/vicesecretària de la Diputació de València, entre personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala secretaria, categoria superior, identificades amb el número de convocatòria 9/21:«Bases que han de regir la convocatòria núm. 9/21 per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de vicesecretari/vicesecretària de la Diputació Provincial de València.1. Objecte

Les presents bases tenen per objecte regir la convocatòria a efectuar per la Presidència de la corporació, per a cobrir pel sistema de convocatòria pública i lliure designació el lloc de treball núm. 45739 de l'RLT, les dades de la qual s'expressen a continuació:

Corporació local: Diputació Provincial de València

Àrea de Govern. Centre: Secretaria General

Denominació del lloc: vicesecretari/vicesecretària

Classe: primera

Nivell de complement de destí: 30

Complement específic: 5.349,13 €

Forma de provisió: Lliure designació

El lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria, exercirà les funcions legals que, en els termes del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, s'estableixen per als llocs de col·laboració. Així mateix, segons es determina en la relació de llocs de treball, el vicesecretari/la vicesecretària té assignada la funció d'exercir la secretaria o, si escau, la vicesecretaria, del Consell d'Administració de la societat mercantil Divalterra, SA.

Condicions especials de dedicació: total incompatibilitat per a l'exercici de qualsevol altra activitat pública o privada.2. Requisits

Seran requisits indispensables per a concórrer a la convocatòria i exercir el lloc de treball en cas de ser nomenat o nomenada:

1.1. Pertànyer a l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria superior.1.2. Estar en possessió, almenys, del certificat de coneixement oral del valencià o equivalent, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià, de conformitat amb el que es preveu en la relació de llocs de treball d'aquesta Diputació aprovada pel Ple de 23 de desembre de 1997 (BOP 26.12.1997).3. Convocatòria

La convocatòria, aprovada pel president de la Diputació, conforme amb el que s'estableix en l'article 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, serà remesa a la Presidència de la Generalitat, Direcció General d'Administració Local, per a la seua íntegra publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i remissió al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, qui disposarà la publicació en extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.4. Sol·licituds

Les sol·licituds es dirigiran a la Presidència de la Diputació de València, dins dels quinze dies hàbils següents al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria es presentaran en el Registre General de la Diputació de València, o en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).La instància s'acompanyarà de la documentació acreditativa del compliment dels requisits assenyalats en la base núm. 2; així com del curriculum vitae de la persona aspirant en el qual conste el seu historial professional, comprensiu dels títols acadèmics, anys de servei, llocs exercits, estudis i cursos impartits i rebuts, i tots els altres mèrits i circumstàncies que considere rellevants amb vista a demostrar la seua idoneïtat per a ocupar el lloc convocat.

Seran objecte d'especial consideració, entre altres aspectes que puguen estimar-se rellevants, l'experiència professional, ja siga per nomenament de caràcter definitiu, provisional, comissió de serveis, o acumulació, en Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars; l'experiència, responsabilitat i característiques dels llocs exercits en altres Administracions Públiques; l'experiència en l'exercici de la secretaria i assessorament jurídic en consells d'administració de societats mercantils públiques; el major nivell en coneixement de valencià a l'exigit com a requisit en la present convocatòria. Així mateix, es tindrà en consideració la puntuació oficial aconseguida pels aspirants en l'última publicació de la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional i de la relació individualitzada de mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Valenciana.Els mèrits al·legats, que han de ser els que corresponguen a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, hauran de ser justificats i acompanyats amb la documentació acreditativa corresponent.Es podrà recaptar de les persones participants, tots els aclariments o documentació addicional que calga, quan de la presentada no resulten prou acreditades les dades al·legades.5. Resolució i nomenament

Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, el president de la Corporació procedirà, prèvia constatació dels requisits exigits en la convocatòria, i a la vista de la trajectòria professional i els mèrits acreditats per les persones aspirants, a dictar la resolució corresponent en el termini d'un mes, i donarà compte al Ple de la Corporació. Aquesta resolució es traslladarà a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, per a la publicació en el Boletín Oficial del Estado.

La resolució, que haurà de ser motivada de conformitat amb el que es preveu en l'art. 35.1.i de l'LPACAP, es dictarà previ informe d'una comissió tècnica d'assessorament formada per les següents persones funcionàries: Beatriz Moreno Serrano, tresorera provincial, que actuarà com a presidenta; José Antonio Ibars Montero, lletrat cap del Servei d'Assessoria Jurídica, i Juan Manuel Olmo Sáez, cap del Servei de Personal, i actuarà aquest últim com a secretari de la comissió. Es designa com a vocal suplent de qualsevol dels anteriors a Enrique Moreno Pernias, cap del Servei d'Assessorament i Assistència a Municipis.Aquesta comissió tindrà per missió prestar l'assessorament que el president de la corporació puga demandar per a la resolució de la convocatòria, i, en tot cas, examinar les sol·licituds presentades a l'efecte de constatar si les persones sol·licitants reuneixen els requisits exigits per a participar en la convocatòria i, en conseqüència, formular proposta motivada de persones admeses i excloses, així com realitzar la valoració comparativa dels mèrits acreditats dins del termini i en la forma escaient per les persones sol·licitants, elevant al president de la corporació proposta motivada de resolució a favor del candidat o de la candidata que reunint els requisits exigits en la convocatòria, es considere més idoni o idònia per a exercir el lloc, atesos els mèrits acreditats en relació amb el perfil competencial del lloc.

La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament. Les decisions s'adoptaran per majoria de vots.

El lloc haurà de ser adjudicat entre les persones candidates que reunisquen els requisits exigits en la convocatòria. En l'acta de la Comissió haurà de constar el personal exclòs i els motius de la seua exclusió. En tot cas, haurà de quedar acreditada, com a fonament de la resolució adoptada, l'observança del procediment degut.6. Presa de possessió

El termini per a la presa de possessió serà l'establit en l'article 41, en relació amb l'article 46.4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.7. Normativa supletòria

En el no previst en les presents bases, serà aplicable el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i el Decret 32/2013, de 8 de febrer del Consell, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

8. Impugnació

Contra les presents bases, que són definitives en via administrativa, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que es puga fer ús de qualsevol altre recurs que s'estime procedent».Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València o davant els jutjats contenciosos administratius en la circumscripció dels quals tinga la persona demandant el seu domicili, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública no cal interposar recurs en via administrativa, i això sense perjudici de la possibilitat d'efectuar el requeriment al qual es refereix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tot això, sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús de qualsevol altra via que hi estimen oportuna.València, 23 de març de 2021.– El president de la Generalitat, p. d. (R 19.09.2019; DOGV 22.07.2019), el secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial: Alfred Boix Pastor.

Mapa web