Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'aprova la reclassificació del lloc de vicesecretaria de l'Ajuntament de Benetússer, que passa de classe tercera a classe segona. [2021/3495]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003136/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
    Grup temàtic: 000El Ple de l'Ajuntament de Benetússer, en la sessió ordinària del 26 de novembre de 2020, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2021, en la qual es modifica la classificació del lloc de vicesecretaria, que passa de classe tercera, adscrita a la subescala de secretaria-intervenció, a classe segona, adscrita a la subescala de secretaria, categoria d'entrada.Mitjançant un escrit de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Benetússer, de 2 de març de 2021, es va comunicar a la Direcció General d'Administració Local que no es va realitzar el tràmit d'audiència a les persones interessades, perquè no existeix cap persona funcionària amb habilitació de caràcter nacional que exercisca les funcions del lloc o que el tinga legalment reservat.

Així mateix, com que no es van presentar al·legacions durant el termini d'exposició al públic, l'alcaldia de l'Ajuntament de Benetússer, mitjançant l'edicte de 30 de desembre de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 6, de 12 de gener de 2021, va declarar automàticament elevat a definitiu l'esmentat acord plenari.El lloc de secretaria de l'Ajuntament de Benetússer està classificat en classe segona, la qual cosa permet, d'acord amb l'article 15.3, segon paràgraf, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, que la vicesecretaria d'aquest ajuntament es classifique en classe segona, adscrit a la subescala de secretaria, categoria d'entrada.

Vistos els antecedents indicats, i en virtut del que es disposa en l'article 15 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, així com en l'article 6 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la Resolució de 19 de juliol de 2019, del president de la Generalitat, per la qual delega determinades atribucions en diferents òrgans de la Presidència (DOGV 8596, 22.07.2019), resolc:Reclassificar el lloc de vicesecretaria de l'Ajuntament de Benetússer, que passa de classe tercera, i adscrit a la subescala de secretaria-intervenció, a classe segona i reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria d'entrada.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114.c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els següents recursos:

a) Directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de València o davant del jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga la persona demandant el seu domicili, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.

c) En el cas que la persona interessada siga una Administració pública no es pot interposar recurs en via administrativa, i això sense perjudici de la possibilitat d'efectuar el requeriment al qual es refereix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.València, 22 de març de 2021.– El president de la Generalitat, p. d. (R 19.09.2019, DOGV 22.07.2019), el secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial: Alfred Boix Pastor.

Mapa web