Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 04/2021 per obligacions contretes entre 2018 i 2020. [2021/3494]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003155/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: 000En compliment del que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 26 de març de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de l'expedient de rescabalament 04/2021 per serveis i subministraments prestats en els departaments de salut i centres de gestió, entre 2018 i 2020, per import d'1.630.784,44 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes entre 2016 i 2020 per import d'1.630.784,44 €

València, 26 de març de 2021La consellera secretària,

Mónica Oltra Jarque

Mapa web