Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01, superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3490]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003134/2021


Vista l'Ordre 4/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos A1-01 superior tècnic d'administració general, sector administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24.05.2018).

Vista l'Ordre 5/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos A1-01 superior tècnic d'administració general, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24.05.2018).

Vistes les resolucions de 26 de gener de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publiquen les llistes de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01 superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9009, 01.02.2021).Una vegada comprovat que les persones esmentades han presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits, n'és procedent el nomenament com a personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'administració general, A1-01, tal com estableixen la base 11 de l'ordre de convocatòria i l'article 58.1.b de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

En virtut d'això, i fent ús de la competència establida en l'article 9.1.n de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, resolc:Primer. Nomenament

Nomenar personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'administració general, A1-01, les persones que han superat les proves selectives de les convocatòries 31/16, torn d'accés lliure i 32/16, torn de promoció interna, que s'indiquen en l'annex d'aquesta resolució.

Segon. Adquisició de la condició de personal funcionari de carreraPer a adquirir la condició de personal funcionari de carrera, les persones nomenades mitjançant aquesta resolució han de prendre possessió del lloc de treball adjudicat, dins del termini establit i amb el jurament o promesa previs a què es refereix l'apartat c de l'article 58.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.Tercer. Efectes administratius i econòmics

Els efectes econòmics i administratius d'aquest nomenament seran del dia de la presa de possessió.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà que es publique. Així mateix, amb caràcter potestatiu, s'hi pot interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà que es publique, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 1 d'abril de 2021.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web