Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es crea i classifica en classe tercera el lloc de treball de Secretaria Intervenció de la Mancomunitat l'Alcalatén-Alto Mijares. [2021/3487]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003135/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
    Grup temàtic: 000Per la Resolució de 13 d'octubre de 2020, del director general d'Administració Local, per la qual es publiquen els Estatuts de la Mancomunitat l'Alcalatén-Alto Mijares, es va ordenar la inscripció de la Mancomunitat i dels estatuts d'aquesta en el Registre d'Entitats Locals.

En l'article 17 d'aquests estatuts es preveu l'existència d'un lloc de treball reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal, al qual correspondran les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.En la sessió plenària extraordinària, de data 16 de desembre de 2020, de la Mancomunitat l'Alcalatén-Alto Mijares, es va aprovar inicialment, en el punt relatiu al pressupost general de l'exercici 2021, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la mancomunitat per a l'exercici de 2021, que incloïa el nou lloc de Secretaria Intervenció de l'entitat.

Aquest acord plenari va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 153, de data 22 de desembre de 2020, i com que no s'hi va produir cap al·legació o reclamació, aquesta aprovació es va considerar definitiva i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 9, de data 21 de gener de 2021.

El 18 de febrer de 2021 la Mancomunitat l'Alcalatén-Alto Mijares remet a la Generalitat la proposta de creació i classificació del lloc de secretaria-Intervenció, justificant la proposta de classificació sobre la base dels criteris de població i volum pressupostari, juntament amb tota la documentació de l'expedient.

Vistos els antecedents indicats, i en virtut del que es disposa en l'article 8 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, així com en els articles 2 i 3 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el règim jurídic del personal funcionar amb habilitació de caràcter estatal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la Resolució de 19 de juliol de 2019, del president de la Generalitat, per la qual es deleguen determinades atribucions en diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat (DOGV 22.07.2019), resolc:Crear i classificar en classe tercera el lloc de treball de Secretaria Intervenció de la Mancomunitat l'Alcalatén-Alt Mijares, la provisió del qual queda reservada a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114.c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els següents recursos:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València o davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga la persona demandant el seu domicili, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, i això sense perjudici de la possibilitat d'efectuar el requeriment al qual es refereix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús de qualsevol altra via que estimen oportuna.València, 23 de març de 2021.– El president de la Generalitat, p. d. (R 19.09.2019, DOGV 22.07.2019), el secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial: Alfred Boix Pastor.Mapa web