Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01, superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3484]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003133/2021
Vista l'Ordre 4/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos A1-01 superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24.05.2018).

Vista l'Ordre 5/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés cos A1-01 superior tècnic d'administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24.05.2018).Vistes les Resolucions de 26 de gener de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01 superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9009, 01.02.2021).Per la Resolució de 6 de març de 2021, de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 9039, 11.03.2021), es convoquen les persones aprovades en les convocatòries 31/16 i 32/16 per a l'elecció de destinació, mitjançant procediment telemàtic. Tramitat aquest procediment, i amb caràcter previ a l'adjudicació, s'ha publicat la llista de llocs sol·licitats per cada persona interessada i la proposta d'adjudicació dels llocs, i s'ha atorgat un termini a les persones interessades perquè hi puguen presentar al·legacions.

En virtut d'això, i fent ús de les competències que m'atribueix l'article 11 del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, resolc:Primer. Adjudicació dels llocs de treball

Adjudicar amb caràcter definitiu els llocs de treball que s'especifiquen en l'annex d'aquesta resolució a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01 superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Segon. Cessaments i presa de possessió

Presa de possessió

L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 d'abril de 2021.

El lloc i l'hora de celebració de l'acte de presa de possessió es comunicaran, amb antelació suficient, a través de la web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat Descripció –indiqueu el número de convocatòria i l'any, 31/16 i 32/16).

Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió seran del dia 16 d'abril de 2021.

No obstant el que s'ha dit adés, i de conformitat amb el que disposa l'article 52.3 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, en el supòsit de nou ingrés o de reingrés des de la situació d'excedència voluntària, es disposa d'un mes de termini, que finalitzarà el dia 15 de maig de 2021, per a prendre possessió del lloc de treball adjudicat, cosa que cal sol·licitar per escrit. Si es fa ús d'aquest termini, durant aquest no es reportarà cap retribució.

Cessaments.

1. Els qui han de prendre possessió del lloc de treball adjudicat en virtut del que disposa l'apartat primer d'aquesta resolució, han de cessar d'ofici el dia 15 d'abril de 2021 al lloc que, si escau, exerceixen.2. Així mateix, els qui es troben exercint amb destinació provisional, o mitjançant un nomenament interí, en algun dels llocs de treball adjudicats, han de cessar d'ofici amb efectes del dia 15 d'abril de 2021.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà que es publique. Així mateix, amb caràcter potestatiu, s'hi pot interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà que es publique, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades en puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.València, 1 d'abril de 2021.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.

Mapa web