Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/4 per obligacions contretes en 2020. [2021/3483]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003150/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
    Grup temàtic: 000En compliment del que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 26 de març de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/4 pel manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals a la província d'Alacant, en desembre de 2020, per import de 10.716,10 € (IVA exempt).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2020 per import de 10.716,10 €.València, 26 de març de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web