Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/285 per obligacions contretes en 2020. [2021/3481]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003149/2021


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
    Grup temàtic: 000En compliment del que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 26 de març de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/285 pels serveis d'alarma i manteniment de l'Estació Experimental Agrària d'Elx en 2020 per import de 642,90 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2020 per import de 642,90 €.València, 26 de març de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web