Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. [2021/3468]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003138/2021
Mitjançant l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOGV 7705, 26.01.2016), d'ara en avant Ordre 1/2016, modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV 8600, 26.07.2019), es regulen en el títol II, capítol IV les bases per a la concessió d'ajudes personals per a la promoció de l'autonomia de persones amb diversitat funcional.

Per tot això, en l'exercici de la competència atribuïda per l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb el Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resolc:Primer. Objecte

1. Convocar per a l'exercici 2021 les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional, regulades per l'Ordre 1/2016.

2. Es consideren com a objecte d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal les següents:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) L'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.

c) L'adaptació de vehicles.

d) Transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.3. Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l'any natural corresponent a aquesta convocatòria.Segon. Beneficiaris

1. Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

2. Els beneficiaris d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal hauran de posseir els requisits següents:

a) Ser menor de 65 anys.

b) Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) Per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

c) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que comporten una pèrdua d'autonomia, que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

3. En el cas d'ajudes de transport, a més, cal:

a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

b) No estar inclòs en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.

c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

4. En tot cas, els beneficiaris de les ajudes hauran de posseir els requisits que s'estableixen amb anterioritat a la data de la presentació de la sol·licitud.

5. Així mateix, és necessària la idoneïtat de l'actuació o ajuda sol·licitada per a cobrir les necessitats que planteja el sol·licitant, que haurà de ser avaluada per l'òrgan instructor, d'acord amb les condicions per a la concessió.Tercer. Finançament

1. Les subvencions contingudes en aquesta convocatòria es concediran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 previst en la secció 16, servei 02, programa pressupostari 313.40, Diversitat funcional o discapacitat, capítol IV, en la línia pressupostària i per l'import que s'indica a continuació:

Denominació: ajudes per a facilitar l'autonomia personal

Línia de subvenció: S1330

Consignació pressupostària: 1.100.000,00 €

Procedència i quantia dels fons: propis no condicionats: 1.100.000,00 €

2. Es donarà publicitat a qualsevol increment de crèdits en aquesta línia pressupostària per a la concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria, a conseqüència d'augments sobrevinguts en el crèdit disponible, derivat de la liquidació d'obligacions derivades de convocatòries anteriors per import inferior a la subvenció concedida. Aquesta ampliació de crèdits podrà aconseguir, com a màxim, un import de 95.266,39 €

En aquest cas, l'assignació d'aquests crèdits objecte d'ampliació no requerirà una nova convocatòria i es realitzarà d'acord amb els mateixos criteris de valoració i procediment d'assignació recollits en aquesta convocatòria.

L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit a conseqüència de les circumstàncies abans indicades i, si escau, prèviament a l'aprovació de la modificació pressupostària que escaiga, en un moment anterior a la resolució de la subvenció.

3. Quan en alguna de les sublínies que es puguen determinar no s'haja esgotat el crèdit destinat a aquesta, el romanent es podrà utilitzar per a incrementar el crèdit destinat a la resta de sublínies en les quals s'haja esgotat el crèdit.Quart. Termini i lloc en què han de presentar-se les sol·licituds

1. El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal serà d'un mes comptador des del següent de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La sol·licitud de subvenció podrà ser formalitzada mitjançant la presentació i l'emplenament de l'imprés de sol·licitud, d'acord amb els models dels annexos I i II d'aquesta resolució.

Aquest model de sol·licitud està a la disposició de les persones interessades en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i serveis».

La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.

3. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, que s'assenyala en l'article següent, s'han de presentar preferentment en el registre d'entrada de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponents al municipi en què resideix el sol·licitant, sense perjudici de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera del primer full de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i minut de la seua admissió.

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=amp) mitjançant la signatura electrònica de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente. A l'efecte de participació en aquesta convocatòria, es considera que la subscripció de la sol·licitud de subvenció per les persones susceptibles de ser beneficiàries, per si mateixes o per representant, implica la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a:– Sol·licitar l'ajuda.

– Permetre l'accés a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.– Designar el compte bancari on es transferirà, si escau, la subvenció.

– Assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal que impedisca obtindre la condició de persona beneficiària (article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions).Cinqué. Documents i informació que ha d'adjuntar la sol·licitud

1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, d'acord amb el model que consta com a annex I, degudament emplenada i subscrita per la persona beneficiària o el seu representant legal, s'ha d'adjuntar:

a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex I, apartat D.

b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I, apartat D de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar i, si escau, de residència.No obstant això:

– Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

– Si el sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons el que calga.

c) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que consten en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria.En el cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar o, en defecte d'això, haurà d'aportar un certificat negatiu de declaració i un certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant.

2. Així mateix, cal adjuntar la documentació específica per a l'ajuda sol·licitada, de conformitat amb el model de l'annex II.

Cal adjuntar un pressupost detallat de l'acció per a la qual se sol·licita l'ajuda i caldrà aportar els documents següents:

a) Per a ajudes tècniques consistents en audiòfons i altres productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o visual: informe amb prescripció facultativa.

b) Per a ajudes d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i adaptació funcional de la llar:

– Justificació de la propietat de l'habitatge (mitjançant fotocòpia de l'escriptura notarial de propietat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret).– Fotocòpia del contracte d'arrendament i autorització del propietari per a realitzar les reformes, en el cas que l'habitatge siga llogat.

c) Per a ajudes d'adaptació de vehicles de motor:

– Justificant de permís de circulació.

– Declaració responsable de l'afectació del vehicle, que es troba al seu nom i és utilitzat per al seu ús exclusiu i privat (annex II, apartat D)

d) Per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:

– Declaració responsable que indique el centre o servei al qual assisteix, nombre de dies al mes i nombre de mesos, segons siga la seua necessitat d'assistència a tractaments o centres assistencials. En aquesta declaració es farà constar, així mateix, el mitjà de transport utilitzat per a traslladar-se al centre o servei, així com el compromís de reintegrar l'import de l'ajuda en el cas d'inassistència a aquest per causes imputables a la voluntat de l'usuari (annex II, apartat E).3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'ha d'adjuntar, en tot cas, fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.

4. Igualment, caldrà acompanyar la sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, segons el model oficial aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOGV 6548, 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

Sisé. Termini de resolució i notificació

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptador des de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haja notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

3. Es delega en la persona titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dins del seu àmbit territorial, la resolució de les sol·licituds d'ajuda, després de l'emissió d'informe i la proposta de la comissió d'avaluació.

4. En el cas d'establir-se sublínies pressupostàries, la comissió d'avaluació podrà reunir-se i elevar a l'òrgan competent la proposta de resolució de totes les ajudes de la tipologia enquadrada en aquesta sublínia.Seté. Mitjans de notificació

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que es disposa en els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La pràctica d'aquesta notificació s'adaptarà a les disposicions contingudes en els articles 42 i següents d'aquesta llei.Huité. Recursos

Les resolucions que es dicten d'acord amb el que es disposa en l'article anterior posen fi a la via administrativa, i contra aquestes es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Nové. Criteris objectius de l'atorgament de l'ajuda personal per a facilitar l'autonomia personal

1. La valoració de les sol·licituds d'ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà de conformitat amb els criteris de valoració, que estan determinats en l'ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes.

2. La prioritat per a la concessió de les ajudes personals de promoció de l'autonomia personal es determinarà d'acord amb la puntuació obtinguda per les sol·licituds per a cada tipus d'acció. Es ponderen els criteris següents:

a) Situació econòmica personal (acreditada a través de la renda i ingressos que tinga en l'últim exercici). Es valorarà la renda personal del sol·licitant, i correspondrà la major puntuació a les rendes menors, amb un màxim de 50 punts.

La situació econòmica serà ponderada tenint en compte la renda per càpita individual anual del sol·licitant o renda per càpita familiar anual (resultat de dividir els recursos econòmics de la unitat familiar de què forme part pel nombre dels seus membres), d'acord amb el barem següent:Renda per capita Punts

Inferior a 80 % IPREM 50

Inferior a 100 % IPREM 40

Inferior a 150 % IPREM 35

Inferior a 200 % IPREM 25

Inferior a 250 % IPREM 20

Inferior a 300 % IPREM 15

A l'efecte d'aquesta convocatòria, constitueixen modalitats d'unitat familiar les que estableix la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i la referència de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) s'entén en quantia anual referit a 12 mensualitats.b) Situació funcional (tenint en compte com a elements: grau de discapacitat, situació i grau de dependència i acreditació d'altres característiques o situacions especials), amb un màxim de 30 punts, d'acord amb el barem següent:Grau III de dependència 30 punts

Grau II de dependència 25 punts

Grau I de dependència 20 punts

Grau de discapacitat igual o superior al 40 % amb discapacitat sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència

25 punts

Grau de discapacitat igual o superior al 33 % amb discapacitat sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència

20 punts

Grau de discapacitat igual o superior a 33 % en un altre tipus de discapacitat sense valoració de dependència 10 punts

c) Situació social en relació amb l'entorn familiar i social (situació familiar, càrregues familiars, necessitat de suports i altres circumstàncies, com ara situació d'atur, risc d'exclusió, vulnerabilitat social o altres que puguen ser objecte de valoració), amb un màxim de 20 punts, d'acord amb el barem següent:Família nombrosa o monoparental 20 punts

Dones víctimes de violència de gènere 20 punts

Persona amb discapacitat i amb responsabilitats familiars (fills)

15 punts

Discapacitat en grau igual o superior al 65 % o dependència en graus III i II, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar

15 punts

Discapacitat en grau inferior al 65 % o dependència en grau I, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar 10 punts

Viu sol i necessita suports per a la vida autònoma 10 punts

Barreres arquitectòniques en habitatge familiar 10 punts

Altres circumstàncies especials (atur, agreujament familiar, risc d'exclusió, vulnerabilitat social, etc.), que la comissió de valoració puga valorar 10 punts

3. Per a poder concedir una subvenció, les sol·licituds d'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts. En cas de coincidir la puntuació obtinguda per dues o més sol·licituds, les ajudes seran concedides atenent el criteri de menor nivell de renda i, en el cas de persistir-hi, per trobar-se en el mateix grup de nivell de renda, l'ordre de prioritat serà el corresponent a la data de registre d'entrada de la sol·licitud en l'òrgan competent per a resoldre.Deu. Criteris per a determinar l'import de l'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal

1. La quantia màxima de l'ajuda no podrà ser superior al cost de l'acció, ni superar els mòduls econòmics màxims següents:Tipus d'ajuda Quantia màxima

A) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport

1. Cadires de rodes amb motor elèctric 2.100 €

2. Grua hidràulica / elèctrica 1.350 €

3. Audiòfons 1.200 €

4. Altres productes i ajudes tècniques 1.600 €

B) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar1. Adaptacions en el bany 2.800 €

2. Eliminació de barreres a l'interior de l'habitatge 4.000 €

C) Adaptació de vehicle de motor 1.500 €

D) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials 60 € /mes

720 € /any

2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la puntuació obtinguda per les sol·licituds i d'acord amb els percentatges màxims que s'indiquen a continuació:90 o més punts 90 %

85 a 89 punts 85 %

80 a 84 punts 80 %

75 a 79 punts 75 %

70 a 74 punts 70 %

65 a 69 punts 65 %

60 a 64 punts 60 %

3. S'exceptua del que es preveu en l'apartat anterior les ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials, que es concediran d'acord amb el mòdul econòmic màxim mensual, pels mesos que s'hi establisca.

4. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos del beneficiari, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.Onze. Condicions per a la concessió de l'ajuda personal

1. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, la funció dels quals siga la de permetre o facilitar la realització de determinades accions a les persones amb diversitat funcional, sempre que puguen ser emmarcables en el catàleg establit en l'annex III de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i productes de suport inclosos en el catàleg general ortoprotètic de la conselleria competent en matèria de sanitat universal i salut pública, quan la persona interessada complisca els requisits perquè aquesta les dispense.

2. En el cas d'ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar, seran objecte de subvenció les unitats d'obra i instal·lacions necessàries per a eliminar les barreres arquitectòniques, a exclusió de qualsevol altra unitat d'obra o instal·lació que no tinga relació amb la millora de l'accessibilitat.

3. En el cas d'ajudes per a l'adaptació de vehicles, seran objecte de subvenció exclusivament els elements que tinguen la condició d'adaptats en vehicles de tracció mecànica.

4. En el cas d'ajudes de transport, es considera despesa subvencionable les despeses de transport necessàries que les persones amb mobilitat reduïda tinguen a aquest efecte, per a poder desenvolupar una vida activa, assistència a tractaments i centres assistencials, i caldrà acreditar la necessitat d'aquesta ajuda per no disposar de vehicle propi ni poder utilitzar els mitjans convencionals de transport públics existents, per al seu accés als centres d'atenció diürna, serveis d'integració social o altres centres o serveis assistencials, degudament justificats, que puga requerir.

5. No es concedirà ajuda de transport, en el cas que la persona sol·licitant es trobe en algunes de les situacions següents:

a) Estar impossibilitada per a efectuar desplaçaments fora del seu domicili habitual.

b) Ser usuària d'una plaça d'atenció residencial.

c) Si la persona sol·licitant és usuària d'un centre d'atenció diürna, aquest centre no haurà de disposar de servei de transport subvencionat.

6. Qualsevol variació en les seues circumstàncies personals i econòmiques, d'acord amb el que preveu l'article 31 de l'Ordre 1/2016, seran causa de modificació de la resolució i pèrdua consegüent de dret d'ajuda.Dotze. Règim de lliurament de pagament

El pagament de les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà d'acord amb el que es preveu en l'article 44.1.b, paràgraf segon, de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, i s'anticiparà el 100 % del seu import una vegada concedides.Tretze. Forma i termini de justificació de l'ajuda personal

1. El termini màxim de presentació de la justificació de les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal serà de dos mesos comptador des de la notificació de la concessió de resolució d'ajuda, i, en tot cas, abans del dia 1 de desembre de 2021.

2. Per al pagament s'ha de presentar davant l'òrgan competent de la direcció territorial, en aquest termini, la factura original o còpia degudament compulsada de l'acció executada, amb la documentació complementària següent:

a) Llicència municipal d'obra, si escau.

b) Permís de circulació, i s'haurà d'ajustar i de reflectir l'adaptació per a la qual es va sol·licitar i concedir l'ajuda al que s'hi ha estipulat.3. Haurà d'acreditar-se mitjançant la factura justificativa de la despesa l'import del pressupost que va servir de base per a la concessió de les ajudes. En cas de presentar-se un menor cost en l'execució de l'acció (compra de l'ajuda tècnica, adaptació de vehicle o realització de l'obra) comportarà la minoració proporcional de l'import de l'ajuda concedida.4. S'exceptua del que es preveu en l'apartat anterior, les ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials. Per al pagament d'aquestes haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la direcció territorial, com a únic justificant, el certificat d'assistència pel període per al qual es concedeix l'ajuda, signat per la direcció del centre o servei assistencial on acudeix la persona usuària.5. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes de l'ajuda, amb exigència, si escau, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.Catorze. Pla de control

Es durà a terme un pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Els controls s'adequaran al que s'estableix en l'article 52.2 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El control es realitzarà sobre almenys un 5 % del total pagat en la línia.

Tot això amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de l'ajuda.Contra aquesta resolució, posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte objecte de recurs, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 1 d'abril de 2021.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web