Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució d'1 d'abril de 2021, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. [2021/3448]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003137/2021
BDNS (identif.): 555754.De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555754Primer. Persones beneficiàries

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents en la Comunitat Valenciana.Segon. Objecte

Es consideren objecte d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal les següents:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.Tercer. Bases reguladores

Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7705, de 26 de gener de 2016 i modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener (DOGV 8600, 26.07.2019).Quart. Quantia

1. Les subvencions concedides, en virtut d'aquesta convocatòria, estan dotades amb un import global d'1.000.000,00 €.

2. L'import de la subvenció es determinarà en atenció a la puntuació obtinguda, i els criteris que s'estableixen en la resolució de convocatòria.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Altres dades

1. Sol·licituds. Preferentment en el Registre General de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant, així com en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=amp) mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente.

2. Documentació: la prevista en l'apartat cinqué de la resolució de convocatòria.

Els models de sol·licitud, de documentació específica i de domiciliació bancària estan a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i Serveis».

3. Criteris de valoració: en l'avaluació de les sol·licituds es podrà obtindre un màxim de 100 punts, conformement amb els criteris que estableix l'apartat nové de la resolució de convocatòria, i caldrà obtindre una puntuació mínima de 60 punts per a la concessió de la subvenció.València, 1 d'abril de 2021.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web