Ficha docv

Ficha docv

Convocatòria d'un procés selectiu per a la provisió de dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant estabilització d'ocupació temporal. [2021/3406]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003132/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics:
    Descriptors toponímics: SaxEn el Butlletí Oficial de la Província núm. 61, de data 31 de març de 2021, es van publicar les bases que han de regir la convocatòria per a proveir dues places d'auxiliar d'administració general, pertanyents a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, en torn lliure, a través del sistema de concurs oposició, estabilització d'ocupació temporal, vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sax (oferta d'ocupació pública 2018).

El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan pertoquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sax (https://sax.sedelectronica.es/) i en el tauler d'anuncis de la corporació, per a una major difusió.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.Sax, 31 de març de 2021.– L'alcaldessa: Laura Estevan Antolín.

Mapa web