Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de la modificació puntual del Pla parcial del sector Torre la Sal, complementària al Pla especial de protecció aprovat el febrer de 2020. [2021/3327]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003161/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: CabanesLa Junta de Govern Local, en sessió celebrada l'1 de febrer de 2021, va acordar efectuar l'exposició al públic de la modificació puntual Pla parcial sector Torre la Sal, complementària al Pla especial de protecció febrer 2020.

Modificació del Pla parcial que ha obtingut, per acord de la Junta de Govern Local adoptat amb data 1 de febrer de 2021, resolució d'informe ambiental i territorial estratègic, pel procediment d'avaluació simplificat en considerar que no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.

Cosa que es fa pública de conformitat amb el regulat en l'article 57 i 53.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, perquè durant el termini de 45 dies de participació pública, comptats des de l'última publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en premsa escrita de gran difusió o en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, es puguen formular les al·legacions que estimen oportunes sobre aquest document.

Així mateix es fa públic que el document tècnic de present modificació puntual del Pla parcial del sector Torre la Sal, així com l'estudi i l'informe ambiental territorial i estratègic, pot consultar-se en la Secció d'Urbanisme d'aquest Ajuntament i en la següent adreça electrònica: https://cabanes.sedelectronica.es/transparency/b0ad8465-9929-4405-bd45-7d1607624339/Cabanes, 24 de febrer de 2021.– L'alcaldessa presidenta: Virginia Martí Sidro.

Mapa web