Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. [2021/3267]

(DOGV núm. 9051 de 30.03.2021) Ref. Base de dades 002896/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentEl Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març (DOGV 30 de març), i pel Decret 39/2020, de 20 de març (DOGV 8 d'abril), regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.

El procediment per a l'admissió d'aquest alumnat ha sigut desenvolupat per l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l'Ordre 5/2020, de 13 de març (DOGV 1 d'abril), per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.La Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021 (DOGV 31.12.2020), estableix en la seua disposició addicional tercera les mesures extraordinàries i específiques que s'han de tenir en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat i inici de curs 2021-2022 que, amb caràcter general, es tramitarà de manera electrònica.

En aplicació del que s'ha exposat anteriorment i en virtut de les competències atribuïdes en l'article quart del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell i l'article 11 de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que regulen el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, resolc:Primer. Calendari del procediment d'admissió

Acordar l'inici del procés d'admissió i la continuïtat del procediment per al curs 2021-2022, que es realitzarà en les dates i terminis que s'estableixen en aquesta resolució i que s'inclouen com a annexos:

Annex I. Calendari d'admissió per als Ensenyaments d'Educació Infantil i Educació Primària en centres d'Educació Infantil segon cicle i Educació Primària sostinguts amb fons públics i els centres d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat de la Generalitat.

Annex II. Calendari d'admissió per als Ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres sostinguts amb fons públics que imparteixen els ensenyaments d'ESO i Batxillerat.

Annex III. Quadre resum del calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.Segon. Normativa aplicable

Per al curs 2021-2022, la normativa a aplicar en el procediment d'admissió de l'alumnat és la següent:

Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març (DOGV 30 de març), i pel Decret 39/2020, de 20 de març (DOGV 8 d'abril), que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, d'ara endavant Decret 40/2016.

Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l'Ordre 5/2020, de 13 de març (DOGV 1 d'abril), per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, d'ara endavant Ordre 7/2016.

Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021 (DOGV 31.12.2020), que estableix en la seua disposició addicional tercera les mesures extraordinàries i específiques que s'han de tenir en compte en el procediment d'admissió de l'alumnat i inici de curs 2021-2022, d'ara endavant Llei 3/2020.

Les persones interessades podran consultar aquesta normativa en la seu electrònica o pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, apartat «Admissió de l'alumnat».Tercer. Publicitat de les àrees d'influència

Les àrees d'influència determinades per cada Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport a l'efecte d'admissió de l'alumnat es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb caràcter previ a l'inici del termini de presentació de sol·licituds d'admissió.Quart. Constitució de les comissions d'escolarització

D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, en el procediment d'admissió de l'alumnat per al curs 2021-2022, la Inspecció General d'Educació, en col·laboració amb els serveis competents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels ajuntaments, assumirà les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització, de districtes i sectorials pel Decret 40/2016 i per l'Ordre 7/2016, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la normativa bàsica estatal a les comissions d'escolarització.Per al compliment de les funcions que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, atribueix a les comissions d'escolarització, s'habilitaran, si és el cas, els mitjans tecnològics perquè puguen fer-ho telemàticament.Cinqué. Vacants

1. La publicació de les vacants disponibles en cada centre es realitzarà en les dates i terminis que s'estableixen en els annexos d'aquesta resolució i es podran consultar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. Els centres educatius han de comunicar a la Inspecció d'Educació de la direcció territorial respectiva, les dades relatives a les vacants disponibles una vegada finalitzat el termini de matrícula establit i que consta en els annexos d'aquesta resolució.Sisé. Accés al procediment

1. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, el procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat es tramitarà de manera electrònica.

En tant que el procediment d'admissió per al curs 2021-2022 es tramita íntegrament de manera electrònica, el format vàlid i oficial de tota la documentació serà únicament el que estiga disponible en l'espai habilitat per a l'admissió de l'alumnat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

2. Les persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat d'accés a mitjans electrònics, han d'acudir al centre en què se sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris.

3. La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries respecte al procediment d'admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Primària Secundària Obligatòria i Batxillerat, que es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Seté. Participació en el procés d'admissió

1. Els nascuts l'any 2019 podran participar en el procés d'admissió en el tercer nivell del primer cicle d'Educació Infantil.

Els nascuts l'any 2018 podran participar en el procés d'admissió en el primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil.

Els nascuts l'any 2015 podran participar en el procés d'admissió en el primer nivell d'Educació Primària.

2. No requerirà procés d'admissió l'accés al nivell d'Educació Infantil de tres anys l'alumnat de tercer nivell de primer cicle d'Educació Infantil en escoles infantils de segon cicle i en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que disposen d'unitats de tercer nivell de primer cicle.

3. No es requerirà procés d'admissió en els supòsits particulars i excepcionals previstos en l'article 3.1 de l'Ordre 7/2016. També s'exceptua de la seua participació aquell alumnat sobre el qual l'òrgan competent haja dictat una resolució expressa. No obstant això, en els centres específics d'educació especial on hi haja una demanda superior a l'oferta de places, s'aplicaran els mateixos criteris de baremació establits per a l'admissió general.

4. En els centres que imparteixen Educació Secundària, l'accés a una modalitat de Batxillerat requerirà la participació en el procés d'admissió, amb independència que l'alumnat estiga cursant altres ensenyaments, fins i tot no obligatoris, en el mateix centre.Huité. IPREM

Durant el procés d'admissió les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran d'acord amb l'Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) corresponent a 14 pagues, conforme al que es disposa en l'article 32.3 del Decret 40/2016 i en l'article 37.3 de l'Ordre 7/2016.Per al procés d'admissió del curs 2021-2022, l'esmentat indicador queda fixat en 7.519,59 euros anuals, segons el que es disposa en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, aplicable a l'exercici 2019, la renda anual del qual es valora en el procés actual.Nové. Resultat acadèmic

1. Quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en què està matriculat enviarà a través de l'aplicació informàtica ITACA la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d'aquesta resolució.

2. L'alumnat participant inclòs en els col·lectius que s'indiquen a continuació ha d'aportar en el centre de primera opció, i dins del termini marcat en els annexos d'aquesta resolució, l'acreditació expedida pel centre d'origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, si és el cas, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.

– Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2020-2021 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l'ESO.

Desé. Reclamacions al resultat provisional i al definitiu

La publicació dels resultats provisional i definitiu es realitzarà en els terminis que figuren en els annexos d'aquesta resolució.

La formulació de reclamacions, al resultat provisional i al definitiu, es realitzarà per mitjans electrònics, accedint a l'aplicació informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, seguint el procediment establit a aquest efecte, dins dels terminis que figuren en els annexos d'aquesta resolució.Onzé. Formalització de la matrícula

1. L'alumnat admés en el procediment d'admissió regulat a aquest efecte haurà de formalitzar la matrícula en les dates establides en els annexos inclosos en aquesta resolució.

2. La matrícula de l'alumnat que no requereix procés d'admissió per canvi de curs, cicle, etapa o nivell educatiu, dins del mateix centre i fins a la finalització de l'educació bàsica, serà organitzada de manera pròpia per cadascun dels centres docents, d'acord amb el principi d'autonomia en la gestió, sempre que no es conculque el dret a l'escolarització de l'alumnat en etapes obligatòries.

En el cas dels centres que imparteixen Educació Infantil i Primària aquest procés es realitzarà abans del 30 de juny. En els centres que imparteixen ESO, Batxillerat, així com Formació Professional Bàsica, aquest procés es realitzarà fins al 8 de juliol.

3. Els centres educatius han d'introduir les dades relatives a l'alumnat matriculat abans del 30 de setembre de 2021, d'acord amb l'article 55.2 de l'Ordre 7/2016. Per a això utilitzaran l'aplicació informàtica ITACA.Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar, potestativament, recurs d'alçada o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

1. El recurs d'alçada s'haurà d'interposar davant del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

2. El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.

Tot això conforme amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 29 de març de 2021.– El director general de Centres Docents: José Joaquín Carrión Candel.ANNEX I

Calendari d'admissió per als Ensenyaments d'Educació Infantil i Educació Primària.

Curs 2021-2022Aquest procés d'admissió afecta els centres d'Educació Infantil 2n cicle i Educació Primària sostinguts amb fons públics i els centres d'Educació Infantil de 1r cicle de titularitat de la Generalitat i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents

1.1. Els centres educatius, per a comunicar les dades de l'alumnat que passa al centre d'adscripció, introduiran en l'aplicació informàtica ITACA la informació de l'alumnat que es preveu que promocionarà: del 26 al 27 d'abril.

1.2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes: fins al 3 de maig.

1.3. Els centres educatius públics i privats concertats introduiran, a través de l'aplicació informàtica ITACA, les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació de vacants de places escolars: del 28 d'abril al 3 de maig.

1.4. Remissió de la documentació acadèmica i personal de l'alumnat per part dels centres d'origen als centres d'adscripció: fins al 30 de juny.

2. Procés d'admissió de l'alumnat

2.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: fins al 24 de maig.2.2. Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 09.00 h. del 25 de maig fins a les 23.59h. del 2 de juny.

2.3. Baremació dels diversos apartats de la sol·licitud en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 3 al 9 de juny.

2.4. Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 3 al 9 de juny.

2.5. Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 16 de juny.

2.6. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació del resultat provisional fins a les 23.59 h. del 18 de juny.

2.7. Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponguen a la vista de les reclamacions efectuades: del 16 al 22 de juny.

2.8. Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 30 de juny.

2.9. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.3. Matrícula

3.1. L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en una altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula: del 16 al 30 de juny.3.2. Termini de formalització de la matrícula: de l'1 al 16 de juliol.

3.3. Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents: 19 i 20 de juliol.

3.4. Comunicació per part dels centres de les vacants resultants a la Inspecció d'Educació de la direcció territorial competent: 1 de setembre.ANNEX II

Calendari d'admissió per als Ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Curs 2021-2022Aquest procés d'admissió afecta els centres sostinguts amb fons públics que imparteixen els ensenyaments d'ESO i Batxillerat, i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents.

1.1. Els centres educatius, per a comunicar les dades de l'alumnat que passa al centre d'adscripció, introduiran, en l'aplicació informàtica ITACA, la informació de l'alumnat que es preveu que promocionarà, amb indicació del programa lingüístic que curse: del 13 al 14 d'abril.1.2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofes: fins al 3 de maig.

1.3. Els centres educatius públics i privats concertats introduiran, a través de l'aplicació informàtica ITACA, les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repeteix, promociona, etc., necessàries per a la determinació de vacants de places escolars: del 15 al 21 d'abril.1.4. Els centres educatius que impartisquen ensenyaments d'Educació Primària i que estiguen adscrits a un centre que impartisca ESO introduiran en l'aplicació informàtica ITACA les dades de l'alumnat que, a la fi del curs escolar, reunisca el requisit acadèmic per a l'accés als ensenyaments d'ESO: del 23 al 28 de juny.

1.5. Remissió de la documentació acadèmica i personal del alumnat per part dels centres d'origen (Educació Primària) als centres d'adscripció: fins al 30 de juny.2. Procés únic d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments d'ESO i Batxillerat.

2.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: fins al 2 de juny.2.2. Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 3 de juny fins a les 23.59 h. del 14 de juny.

2.3. Baremació dels diversos apartats de les sol·licituds en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 15 al 21 de juny.2.4. Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d'Educació: del 16 al 22 de juny.

2.5. Acreditació del requisit acadèmic entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2020-2021: els centres han d'haver introduït en l'aplicació informàtica ITACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i han d'enviar aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a través d'aquesta plataforma: fins al 7 de juliol.

2.6. Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant ha d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda: del 25 de juny al 7 de juliol.

2.7. Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juliol.

2.8. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. del 16 de juliol.

2.9. Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponga a la vista de les reclamacions efectuades: del 15 al 20 de juliol.

2.10. Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 23 de juliol.

2.11. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.

3. Matrícula

3.1. L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió podrà avançar la formalització de la matrícula: del 25 de juny al 8 de juliol.

3.2. Termini de formalització de matrícula: del 26 al 29 de juliol.

3.3. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat en el procés únic d'admissió: de l'1 al 3 de setembre.

3.4. Comunicació de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 6 de setembre.ANNEX III

Quadre resum del calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil i Primària,

Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat

Procés únic d'admissió per al curs 2021-2022Publicació vacants Presentació sol·licituds Duplicitats Baremació Requisit acadèmic Resultat provisional Presentació reclamacions per mitjans electrònics Resultat definitiu Matrícula

Alumnat adscrit de centres d'Ed. Infantil a centres d'Ed. Primària Del 16 al 30 de junyAdmissió a Ed. Infantil i Ed. Primària 24 de maig Des de les 9.00 h del 25 de maig fins a les 23:59 h del 2 de juny Del 3 al 9 juny Del 3 al 9 de juny - 16 de juny Des de la publicació del resultat fins a las 23:59 h del 18 juny 30 juny Del 1 al 16 juliolAlumnat adscrit de centres d'Ed. Primària a centres d'ESO Del 25 de juny al 8 de juliolAdmissió a ESO / Batxillerat 2 de juny Des de les 9.00 h del 3 de juny fins a les 23:59 h del 14 de juny Del 16 de juny al 22 de juny Del 15 de juny al 21 de juny Fins al 7 juliol 14 de juliol Des de la publicació del resultat fins a les 23:59H del 16de juliol 23 de juliol Del 26 al 29 de juliol* * * * * * *

ANEXO III

Cuadro resumen del calendario de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria,

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Proceso único de admisión para el curso 2021-2022Publicación vacantes Presentación solicitudes Duplicidades Baremación Requisito académico Resultado provisional Presentación reclamaciones por medios electrónicos Resultado definitivo Matrícula

Alumnado adscrito de centros de Ed. Infantil a centros de Ed. Primaria Del 16 al 30 de junioAdmisión a Ed. Infantil y Ed. Primaria 24 de mayo Desde las 9:00 h del 25 de mayo a las 23:59 h del 2 de junio Del 3 al 9 de junio Del 3 al 9 de junio - 16 de junio Desde la publicación del resultado hasta las 23:59 h del 18 de junio 30 de junio Del 1 al 16 de julioAlumnado adscrito de centros de Ed. Primaria a centros de ESO Del 25 de junio al 8 de julioAdmisión a ESO / Bachillerato 2 de junio Desde las 9:00 h del 3 de junio a las 23:59 h del 14 de junio Del 16 de junio al 22 de junio Del 15 de junio al 21 de junio Hasta el 7 de julio 14 de julio Desde la publicación del resultado hasta las 23:59 h del 16 de julio 23 de julio Del 26 al 29 de julio

Mapa web