Ficha docv

Ficha docv

Bases i convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de secretari o secretària interventors. [2021/3096]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003131/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics:
    Descriptors toponímics: AlcalalíHavent-se aprovat per Resolució de l'Ajuntament número 66, de data 2021.03.18, les bases i la convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de secretari-interventor, reservat a habilitat de caràcter nacional, mitjançant sistema de concurs, per cobrir la vacant d'aquest Ajuntament d'Alcalalí, s'obri el termini de presentació de sol·licituds que serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

  

«Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari/ària interventors de l'Ajuntament d'AlcalalíTrobant-se vacant la plaça de secretaria d'intervenció de l'Ajuntament d'Alcalalí, no ha estat possible proveir-la per funcionaris d'habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 49 a 52 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb l'article 53 de l'esmentada norma que regula els nomenaments interins, i de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari interí de la plaça de secretari interventor d'acord amb les següents bases:

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir mitjançant concurs amb caràcter de personal funcionari interí la plaça de secretaria intervenció d'aquest Ajuntament reservada a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció, enquadrat al subgrup A1 de l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb nivell de complement de destinació 24 i complement específic de 8.184,29 euros/any.

La funció de tresoreria és exercida pel titular del lloc de Secretaria, en els termes de la disposició transitòria 6a del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

2. Requisits per a participar en la selecció

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

c) Per participar en les proves selectives hauran d'estar en possessió, o en condicions d'obtenir el moment en què acabi el termini de presentació d'instàncies, de la titulació universitària exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.Els i les aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar la corresponent homologació o, en el seu cas, el corresponent certificat d'equivalència.

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l'ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l'accés al cos o escala de funcionaris.

f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.

g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

h) Posseir el certificat de coneixements de Valencià (certificat nivell C1 de valencià, mitjà) o alguna de les titulacions equivalents.

3. Sol·licituds

Els i les aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, mitjançant instància normalitzada que s'adjunta a aquestes bases i està disponible al lloc web.

Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en els termes indicats en la sol·licitud i en la carta de serveis.

Les sol·licituds s'adreçaran a la presidenta de la Corporació i es podran presentar durant el termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Registre general de l'Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d'aquesta llei. En aquest sentit, si la sol·licitud es presenta:

a) Presencialment:

En aquest cas la sol·licitud, model estàndard d'instància que s'haurà d'imprimir, és l'adjunta a aquestes bases i es podrà trobar igualment al lloc web.

b) Telemàticament:

Al registre electrònic. Caldrà fer-ho amb certificat digital/signatura electrònica mitjançant model estàndard d'instància previst al lloc web.Documentació que s'adjunta amb la sol·licitud:

– Fotocòpia simple del DNI

– Fotocòpia simple de la titulació requerida

– Certificat acreditatiu dels coneixements de valencià exigits en la convocatòria (fotocòpia simple, original o fotocòpia compulsada)– Document de declaració de mèrits i capacitats (curriculum vitae)– Fotocòpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legatsTotes les fotocòpies hauran de ser compulsades abans del nomenament.

Les persones amb discapacitat que necessitin algun tipus d'adaptació o adequació per a la realització de les proves han de sol·licitar-hoEn la sol·licitud les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base 2a, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Les persones candidates adjuntaran a la sol·licitud la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, segons s'estableix en aquests bases.

El president de la Corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

4. Llista de persones admeses i excloses

El president de la corporació dictarà resolució en el termini màxim d'un mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu, per declarar aprovades provisionalment les llistes de persones admeses i excloses. En l'esmentada resolució s'han d'indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades de les persones admeses i excloses i s'ha de nomenar el Tribunal i determinar el lloc, data i hora de la seva constitució i inici d'actuacions.

Aquesta resolució s'ha de fer pública a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcalalí i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Es publicaran el nom i cognoms i quatre xifres del DNI dels aspirants admesos i exclosos. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Òrgan tècnic de selecció/baremació

El Tribunal qualificador, òrgan tècnic de selecció serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador. Pertànyer serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d'altre.Ha de tenir la següent composició:

President/a:

Titular: un/a funcionari/ària de qualsevol de les administracions públiques, amb un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en la plaça que es convoca.

Suplent: un/a funcionari/ària de qualsevol de les administracions públiques, amb un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en la plaça que es convoca.

Vocals:

Titular: un/a funcionari/ària de qualsevol de les administracions públiques amb habilitació de caràcter nacional, d'igual o superior categoria a la del lloc convocat.

Suplent: un/a funcionari/ària de qualsevol de les administracions públiques amb habilitació de caràcter nacional, d'igual o superior categoria a la del lloc convocat.

Titular: un/a funcionari/ària designat/ada per la Corporació, que pertany a qualsevol de les administracions públiques, amb un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en la plaça que es convoca.Suplent: un/a funcionari/ària designat/ada per la Corporació, que pertany a qualsevol de les administracions públiques, amb un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en la plaça que es convoca.

Titular: un/a funcionari/ària de qualsevol de les administracions públiques amb habilitació de caràcter nacional, d'igual o superior categoria a la del lloc convocat, designat/ada pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Alacant.

Suplent: un/a funcionari/ària de qualsevol de les administracions públiques amb habilitació de caràcter nacional, d'igual o superior categoria a la del lloc convocat, designat/ada pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Alacant.

Titular: un/a funcionari/ària designa/ada per la Direcció General d'Administració Local. Suplent: un/a funcionari/ària designat/ada per la Direcció General d'Administració Local.

Secretari/ària:

El tribunal escollirà el/la secretari/ària d'entre els seus membres.

La composició del tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots els seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria.El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del/de la president/a i del/de la secretari/ària. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l'actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.La participació en el tribunal qualificador dona lloc a la indemnització en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

De cada sessió que faça el tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i de tots els membres.

En tot cas, el funcionament del Tribunal s'ha d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

De cada sessió s'estendrà acta per la secretaria que especificarà les persones assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en que s'ha realitzat, amb indicació expressa de si l'assistència dels membres titulars o suplents ha estat presencial o a distància, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.6. Procés de selecció

Concurs:

6.1. Experiència professional desenvolupada en l'Administració: (màxim 10 punts).

a) En llocs reservats a funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional: 0,10 punts per mes complet.

b) En llocs com a empleat públic en les administracions públiques en la mateixa categoria professional que l'exigida en l'apartat anterior (és a dir, A1): 0,05 punts per mes complet.

c) En llocs com a empleat públic en les administracions públiques en categoria professional inferior a A1: 0,025 punts per mes complet.A l'efecte del present apartat, es computaran els serveis prestats en l'Administració pública que s'hagen reconegut a l'empara del que es disposa per la Llei 70/1978, de 26 de novembre i altra normativa aplicable.

Les fraccions inferiors al mes es valoraran proporcionalment prenent com a referència la següent equivalència: «1 mes = 30 dies» (prenent com a referència la jornada setmanal en còmput anual de 37,5 h/setmana).

6.2. Superació de proves selectives convocades per l'INAP: (màxim 10 punts)

Per haver superat algun exercici de les proves selectives convocades per l'INAP per a l'accés als llocs de funcionari amb habilitació de caràcter nacional: 2 punts per cada exercici superat.

6.3) Formació i perfeccionament: es valora l'assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament, de durada igual o superior a 10 hores, impartits per organismes oficials sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 10 punts i d'acord amb el següent barem:

– Per cursos de durada inferior a 20 hores: 0,15 punts

– Per cursos de durada de 20 a 39 hores: 0,30 punts

– Per cursos de durada de 40 a 79 hores: 0,35 punts

– Per cursos de durada de 80 o més hores: 0,50 punts

– Per postgraus: 0,60 punts

– Per màsters: 1 punt

Només es tindran en compte els cursos dels últims 10 anys, llevat dels postgraus i màsters.

Els candidats han d'aportar certificat justificatiu d'haver realitzat els cursos en els quals consti de forma expressa el nombre d'hores.6.4) Per coneixements de valencià: es valoren els certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent homologat, fins a un màxim d'1 punt, segons la distribució següent:– Certificat de nivell superior (C2) 0,5 punts

– Certificat de llenguatge administratiu 0,5 punts

Cal que els aspirants elaboren un document de declaració de mèrits i capacitats. Els mèrits s'acreditaran pels aspirants mitjançant certificats originals emesos pels òrgans competents o fotocòpies compulsades, així com, mitjançant els títols o diplomes oficials o còpies compulsades d'aquests.

Finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal podrà mantenir una entrevista per competències amb els aspirants per determinar la idoneïtat de l'aspirant així com per valorar l'experiència en tasques pròpies del lloc de treball i l'adaptació del seu perfil formatiu i professional al lloc de treball.

Es qualificarà fins a un màxim d'1 punt.

7. Proposta

El tribunal realitzarà l'avaluació dels i les aspirants establint la classificació definitiva que s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les valoracions, i elevarà a la presidència de la corporació, juntament amb l'acta, la llista dels aspirants classificats de major a menor puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si considerés que cap dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament de la plaça convocada.

La puntuació final de les proves selectives dels i les aspirants APTES s'ha de publicar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

8. Presentació de documents

L'aspirant proposat/ada per al nomenament interí haurà de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini de 5 dies a comptar desde l'endemà de la publicació a la seu electrònica de la relació d'aprovats, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

Igualment, caldrà aportar originals o còpia compulsada dels mèrits al·legats.

Llevat força major impeditiva lliurement apreciada pel Tribunal, en cas de no presentar en termini la documentació o resultar d'aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits o dels mèrits al·legats, l'aspirant proposat/ada decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació del procés de selecció, sens perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer, per a l'esbrinament de les quals el Tribunal deduirà testimoni i donarà trasllat.9. Nomenament i presa de possessió

D'acord amb la proposta, l'Alcaldia proposarà a la Direcció General d'Administració Local el corresponent nomenament interí en favor de l'aspirant que hi figuri en el primer lloc, el/la qual haurà de prendre possessió del lloc de treball prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa conforme al Reial decret 707/1979, de 5 d'abril.No obstant això, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la plaça, i en l'eventualitat de renúncia o impossibilitat legal de nomenament de l'aspirant proposat/ada en primer lloc, l'Alcaldia podrà requerir de l'òrgan de selecció la relació complementària dels i les aspirants que segueixin al/a la primerament proposat/ada, per tal de demanar correlatiu nomenament interí en el seu favor.10. Cessament

En els termes del que disposa l'article 48.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la cobertura d'un lloc mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis i acumulació, implicarà el cessament automàtic, si escau, del funcionari interí o accidental, que ho estigués exercint.

11. Incidències

El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris o dels mèrits al·legats quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els i les aspirants.

Mentre estiga constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de l'alcalde, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.12. Borsa de treball

Totes les persones que no resulten nomenades, seran incloses en una borsa de treball per a les futures eventualitats temporals del mateix lloc de treball que resulten necessàries en aquest Ajuntament. Els aspirants seran ordenats segons la puntuació obtinguda.

Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les futures necessitats, s'utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l'Administració i les persones interessades que derivi de l'aplicació d'aquest procés s'efectuarà emprant l'adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d'exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l'Ajuntament). Si no es pot contactar amb l'aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l'aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes se l'exclourà de la borsa.Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que estigui disponible, d'acord amb els criteris següents:

– Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin serveis en aquell mateix moment a l'Ajuntament.Quan un treballador/a temporal finalitze la seva relació amb l'Ajuntament s'incorporarà de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l'Ajuntament hagi estat favorable. A aquest efecte l'Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la relació corresponent.

Els informes negatius que s'emetin sobre la prestació del servei dels treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i efecte d'al·legacions.

Posteriorment l'Ajuntament resoldrà sobre l'exclusió o no de la persona a la borsa.

– El rebuig de la 1a i 2a proposta per part dels candidats suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió establerta en aquests bases i degudament acreditada. En aquest sentit és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies hàbils anteriors a l'oferiment de la proposta o ha de tenir lloc dins dels vint dies hàbils següents. En el cas que la persona interessada al·legui alguna de les causes esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar documentalment el motiu de suspensió davant l'Ajuntament.Seran causes d'exclusió de la borsa de treball:

– Estar sancionat/ada per resolució ferma en via administrativa d'un expedient disciplinari incoat per la comissió d'una falta greu o molt greu.

– Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui per causa de baixa mèdica o altra causa de suspensió establerta expressament en aquests bases. Tal com s'ha indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l'última posició de la borsa.

– Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball amb el benentès que és d'exclusiva responsabilitat d'aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s'hi produeixin.

– Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

– Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.

– La voluntat expressa de l'empleat/ada de ser exclòs/a de la borsa.

– No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits en aquests bases amb anterioritat al nomenament.

En l'exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d'aplicació la normativa sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic.Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de cinc anys.DISPOSICIONS FINALSPrimera

En tot allò no previst en aquests bases s'ha d'aplicar la normativa següent:

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local

b) El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públicc) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública

d) Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

e) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.f) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Segona. Règim de recursos

Si es vol impugnar la resolució d'aprovació d'aquestes bases, així com, la resta de resolucions de l'Alcaldia/Presidència, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant, dins del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes i resolucions de la comissió de valoració, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia/Presidència en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

ANNEX

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de selecció de personal al servei de l'Ajuntament d'AlcalalíEls camps amb un asterisc (*) són obligatoris

DADES DE LA CONVOCATÒRIA*:

TORN: LLIURE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA:

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: CONCURS-OPOSICIÓ

DADES DEL SOL·LICITANT*:

NOM:

1er COGNOM:

2on COGNOM:

DNI:

NACIONALITAT:

DATA NAIXEMENT:

DISCAPACITAT: SI NO

ADAPTACIONS SOL·LICITADES:

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ*:

Notificació en paper

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:

DOMICILI:

PROVÍNCIA:

MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Notificació electrònica

La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Ajuntament. Addicionalment, els interessats podran indicar l'adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avís del enviament o posada a disposició de la notificació electrònica.DADES A EFECTES D'AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Adreça electrònica:

Tel. mòbil:EXPOSE: que vull participar en la convocatòria dalt indicada, per la qual cosa aporte els següents DOCUMENTS/DADES REQUERIDES:– Fotocòpia simple DNI

– Fotocòpia simple titulació requerida

– Document de declaració de mèrits i capacitats (curriculum vitae)– Fotocòpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats

SOL·LICITE ser admès a la convocatòria dalt indicada i DECLARE que són certes les dades que s'hi consignen i que reunisc totes i cadascuna de les condicions exigides en les corresponents bases específiques.INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA huitena de la LOPDGDD

Drets

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades, i els de limitació, oposició al seu tractament i si s'escau el de portabilitat.Il·lma. Sra. alcaldessa de l'Ajuntament d'Alcalalí»

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es publicaran en la seu electrònica d'aquest Ajuntament: http://alcalali.sedelectronica.es.

 

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant o, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

Alcalalí, 18 de març de 2021.– L'alcaldessa: María Isabel Molina Vicens.

Mapa web