Ficha docv

Ficha docv

DECRET 40/2021, de 12 de març, del Consell, de modificació del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana. [2021/2916]

(DOGV núm. 9047 de 24.03.2021) Ref. Base de dades 002672/2021
De conformitat amb el que es disposa en l'article 69 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'article 54 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, va crear el Servei Tributari Valencià, amb la denominació d'Institut Valencià d'Administració Tributària. Aquesta denominació va ser modificada per l'article 100 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, de manera que l'Institut esmentat va passar a denominar-se Agència Tributària Valenciana. Així doncs, aquesta Agència és un organisme autònom adscrit a la conselleria competent en matèria d'hisenda, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió, i té plena capacitat per a organitzar i exercir les funcions que se li atribueixen.

Des de la seua posada en funcionament efectiva, l'1 de gener de 2016, després de l'aprovació de l'Ordre 4/2015, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, l'Agència Tributària Valenciana ha rebut impulsos organitzatius en nom de la màxima eficàcia i eficiència en l'aplicació dels tributs competència de la Generalitat. Una d'aquestes fites va ser la modificació de l'Estatut regulador amb l'aprovació del Decret 167/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual, bàsicament, es van efectuar canvis en l'estructura de l'actual Agència Tributària Valenciana encaminats a la millora en el desenvolupament de les funcions tributàries.

Però sense cap dubte, el principal impuls per a la dinamització de l'Agència Tributària Valenciana va arribar amb l'aprovació del seu Estatut, a través del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, mitjançant el qual es va aconseguir potenciar els departaments estructurals de l'Agència, en particular els d'informàtica i assumptes generals i pressupostaris, i dotar-los dels recursos humans amb l'adequada especialització professional de l'administració tributària de la Generalitat per a, de manera progressiva, poder assumir els serveis tributaris valencians, de manera directa, la realització de la totalitat de funcions que conformen l'aplicació dels tributs competència de la Generalitat.

No obstant això, i amb vista al compliment dels objectius estratègics marcats per l'Agència en el marc del seu Pla Pluriennal d'actuació per als pròxims exercicis, resulta convenient actualitzar l'estructura de l'organisme, així com les funcions a desenvolupar per cadascuna de les seues unitats administratives, amb la finalitat d'adequar-les a la realitat actual i tenint en compte els mitjans disponibles en aquests moments.En aquest sentit, a través de la modificació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana, l'Equip de Comunicació i Relacions Institucionals passa a dependre de la Direcció General de l'Agència, canvi motivat per les funcions que aquesta unitat administrativa exerceix, gran part de les quals són transversals i afecten tot l'organisme, per no tindre exclusivament caràcter tributari.

Quant als diferents departaments amb funcions en l'aplicació dels tributs, es perfilen les funcions a exercir per cadascun d'ells per a evitar duplicitats o conflictes de competència, tenint en compte els mitjans disponibles en cadascun d'ells.

Així mateix, amb la finalitat de potenciar la important tasca que en el curs d'actuacions de verificació i control desenvolupen els òrgans de gestió tributària, així com les actuacions de comprovació i investigació que duen a terme els òrgans d'inspecció tributària, així com la tasca exercida pels òrgans d'inspecció tributària, es crea la Unitat de Selecció de Contribuents, que dependrà del Departament d'Inspecció, la qual s'encarregarà de realitzar tasques de selecció centralitzada, permetrà enfocar d'una manera eficient les actuacions a desenvolupar des de l'agència i centrarà la selecció a supòsits que presenten importants trets d'opacitat o deslocalització.

En la tramitació d'aquesta norma s'han respectat els principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Respecte dels principis de necessitat i eficàcia, la norma respon a l'obligatorietat d'introduir aquelles modificacions que, per l'experiència i els resultats d'anys anteriors, es consideren necessàries, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en els procediments d'aplicació dels tributs. Així mateix, la modificació normativa proposada redunda en l'interès general, ja que la millora en l'eficiència i eficàcia administratives derivades de tal modificació normativa revertiran en un augment dels ingressos tributaris.

Quant al principi de proporcionalitat, la norma conté la regulació adequada i imprescindible, i estableix les obligacions necessàries a fi d'atendre l'objectiu que es persegueix.

Es compleix el principi de seguretat jurídica, ja que aquesta norma és coherent tant amb la legislació estatal i autonòmica vigent com amb la resta de l'ordenament jurídic en matèria tributària.

El principi de transparència s'ha vist garantit mitjançant la participació activa de les persones destinatàries d'aquest decret en la seua elaboració, a través de la negociació en tots els àmbits de participació, i amb la possibilitat d'accedir als documents durant el procés d'elaboració d'aquesta, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

Respecte al principi d'eficiència, la regulació que es planteja ha tingut en consideració com a principi inspirador la reducció de càrregues administratives implícites en l'aplicació d'aquesta norma i tenint en compte la racionalització dels recursos públics disponibles.

En conseqüència, d'acord amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 12 de març de 2021,

DECRETEArticle 1. Modificació del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana

Es modifiquen els articles 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i la disposició transitòria segona del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, que queden redactats com es disposa en aquest decret.Article 2. Modificació de l'article 1 del Decret 3/2019, de 18 de generEs modifica la redacció de l'article 1 que queda com segueix:

«Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest decret és l'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana, que comprén l'estructura de l'Agència, la fixació de les funcions de cada departament i de les seues unitats administratives dependents, la planificació i programació de les seues activitats i el seu règim jurídic i economicoadministratiu.

L'Agència Tributària Valenciana és un organisme autònom, adscrit a la conselleria competent en hisenda, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió, i té plena capacitat per a organitzar i exercir les funcions que se li atribueixen. Es regeix pel que s'estableix en l'article 54 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i la seua normativa de desenvolupament, la legislació en matèria de sector públic instrumental, i la resta de legislació aplicable als organismes autònoms.»Article 3. Modificació de l'article 4 del Decret 3/2019, de 18 de generEs modifica la redacció de l'article 4 que queda com segueix:

«Article 4. La Presidència

1. La Presidència de l'Agència Tributària Valenciana l'exerceix qui ostente la titularitat de la conselleria competent en hisenda.

2. Corresponen a la Presidència les funcions següents:

a) L'exercici de la representació institucional de l'Agència.

b) La signatura dels convenis en matèries que siguen competència de l'Agència.

c) L'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents en favor de l'Agència.

d) L'actuació com a òrgan de contractació, així com d'autorització, disposició de la despesa i ordenació dels pagaments corresponents de l'Agència.

e) L'exercici de les funcions previstes en l'apartat 3 de l'article 102 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, per a la provisió dels llocs de subdirecció general, dels de direcció de departament i de la resta de llocs de lliure designació de l'estructura organitzativa de l'Agència.f) Vetlar pel compliment dels objectius de l'entitat, impulsant i orientant l'actuació de la direcció.

g) Resoldre els procediments sobre responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal.

3. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions de la Presidència les exercirà la Vicepresidència del Consell Rector de l'Agència, qui, al seu torn, serà suplida en aquestes funcions, en idèntics supòsits, per la mateixa persona que haja d'exercir la seua suplència en el Consell Rector, conforme al que es disposa en l'apartat 5 de l'article 5.»

Article 4. Modificació de l'article 6 del Decret 3/2019, de 18 de generEs modifica la redacció de l'article 6 que queda com segueix:

«Article 6. La Direcció General

1. La persona titular de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana, amb rang de direcció general, serà nomenada i cessada pel Consell, a proposta de la Presidència de l'Agència, d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera pertanyents al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat o al cos superior d'inspectors d'hisenda de l'Estat.

El nomenament de la persona titular de la Direcció General podrà recaure en la persona titular de la direcció general o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, sempre que aquesta última reunisca les condicions esmentades en l'apartat anterior.

2. La persona titular de la Direcció General serà la responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

3. En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

a) L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.

b) L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.

c) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en hisenda.

d) L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.

e) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

f) L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

g) L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.

h) L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.

i) L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.

j) La proposta a l'Advocacia General de la Generalitat dels recursos contenciosos administratius en matèria tributària.

k) La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de llocs de lliure designació.

l) La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.

4. En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la Direcció General les exercirà la persona titular de la Subdirecció General.»

Article 5. Modificació de l'article 7 del Decret 3/2019, de 18 de generEs modifica la redacció de l'article 7 que queda com segueix:

«Article 7. Estructura de la Direcció General

1. De la Direcció General dependran funcionalment els serveis i equips següents, amb rang de direcció de servei:

a) El Servei de Règim Jurídic

b) L'Equip de Comunicació i Relacions Institucionals

2. Al Servei de Règim Jurídic, amb rang de direcció de servei, li correspondran les funcions següents:

a) Coordinar els assumptes que hagen de ser remesos i analitzats per l'Advocacia General de la Generalitat, en particular els relatius a la representació i defensa en judici de l'Agència davant qualssevol jurisdiccions i ordres jurisdiccionals o els relatius a la defensa d'autoritats i personal empleat públic de l'Agència, tant quan siga part passiva en el procediment com quan siga part activa, que derive de fets realitzats en l'exercici dels seus càrrecs, funcions o ocupacions.b) La realització d'estudis i propostes sobre modificació de la normativa vigent.

c) L'emissió d'informes sobre la viabilitat jurídica dels projectes, plans i programes d'actuació.

d) La tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial.e) La coordinació, supervisió i impuls en la tramitació dels convenis de col·laboració que haja de subscriure l'Agència Tributària Valenciana.f) L'elaboració d'informes tècnics i jurídics relatius a l'activitat competencial de l'Agència Tributària Valenciana.

g) La formulació d'informes de proposta d'interposició dels recursos contenciosos administratius en matèria tributària dirigides a l'Advocacia General de la Generalitat.

h) Qualssevol altres que li encomane la Direcció General.3. L'Equip de Comunicació i Relacions Institucionals, amb rang de direcció de servei, realitzarà les següents funcions:

a) La coordinació i desenvolupament de la planificació i de l'estratègia de comunicació de l'Agència Tributària Valenciana.

b) La coordinació i desenvolupament de les relacions amb l'administració tributària de l'Estat, de les comunitats autònomes o dels ens locals, amb altres òrgans de la mateixa Generalitat, i, en general, les relacions institucionals.

c) Les relacions amb els tribunals o òrgans economicoadministratius o amb els jutjats i tribunals de justícia. En particular, la tramitació de la contestació a oficis o provisions judicials.

d) La gestió del compliment de les obligacions de l'organisme en matèria de transparència i igualtat.

e) En relació amb les campanyes anuals de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la planificació i desenvolupament de la participació de l'Agència.

f) Qualssevol altres que li encomane la Direcció General.»

Article 6. Modificació de l'article 8 del Decret 3/2019, de 18 de generEs modifica la redacció de l'article 8 que queda com segueix:

«Article 8. Estructura de l'Agència Tributària Valenciana

1. En l'exercici de les funcions que corresponen a l'Agència Tributària Valenciana, sota la dependència de la Direcció General, l'Agència s'estructura en una Subdirecció General, que exercirà les funcions de coordinació i supervisió dels departaments següents, els quals tenen el rang de subdirecció general:

a) Departament de Gestió Tributària.

b) Departament d'Inspecció Tributària.

c) Departament de Recaptació.

d) Departament d'Informàtica Tributària

e) Departament de Valoració.

2. La persona titular de la Subdirecció General serà nomenada d'entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat.

Les persones titulars de cadascuna de les direccions de departament seran nomenades d'entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat tret que, per les funcions atribuïdes al lloc de treball, haja d'ocupar-se per personal del cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica, del cos superior tècnic d'enginyeria en telecomunicacions, del cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, del cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat o d'un altre cos del sector d'Administració especial. Sense perjudici de l'anterior, les persones titulars de les unitats administratives previstes en els articles 10, 11 i 12 d'aquest reglament seran nomenades d'entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat.Per a això, els corresponents llocs en la relació de llocs de treball de l'Agència Tributària Valenciana seran classificats amb el requisit de pertinença al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat o, si escau, als altres cossos del sector d'administració especial referits en el paràgraf anterior.3. En l'exercici de les funcions relatives als serveis generals o comuns de l'Agència, en particular en matèria de personal, pressupostària, de gestió econòmica i de contractació, la Direcció General comptarà amb l'assessorament i suport de la Secretaria General.

4. Sota la directa dependència de la persona titular de la Direcció General, i a l'efecte de la coordinació i control de les funcions de l'Agència en el seu respectiu àmbit territorial, hi haurà delegacions a Alacant i Castelló, amb rang de subdirecció general.

La persona titular de la Delegació serà nomenada d'entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat.Article 7. Modificació de l'article 9 del Decret 3/2019, de 18 de generEs modifica la redacció de l'article 9 que queda com segueix:

«Article 9. Subdirecció General

1. Corresponen a la Subdirecció General les funcions següents:

a) Dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'execució dels projectes, objectius o activitats que se li assignen, així com els departaments i altres unitats administratives que se li adscriuen en l'apartat 2 d'aquest article.

b) Assistir i assessorar la Direcció General per a l'adequat exercici de les funcions d'aquesta última, i, en particular, en relació amb els aspectes següents:

1r. L'elaboració de les instruccions sobre el funcionament efectiu de l'Agència.

2n. La iniciativa de propostes de planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica.

3r. Les altres que li encomane la Direcció General.

2. De la Subdirecció General dependran funcionalment les unitats administratives següents:

a) El Departament de Gestió Tributària

b) El Departament d'Inspecció Tributària

c) El Departament de Recaptació

d) El Departament d'Informàtica Tributària

e) El Departament de Valoració

f) L'Oficina de Qualitat i Estadístiques Tributàries

3. A l'Oficina de Qualitat i Estadístiques Tributàries, amb rang de direcció de servei i competència en tot el territori de la Comunitat Valenciana, li corresponen les funcions següents, en l'àmbit de la gestió, recaptació i inspecció tributària:

a) El control d'eficàcia i eficiència dels diferents departaments de l'Agència i les seues unitats administratives.

b) La promoció de la implantació de programes de qualitat i avaluació dels resultats obtinguts, així com l'elaboració d'informes en aquesta matèria.

c) La tramitació i seguiment de les queixes i suggeriments de la ciutadania derivades del funcionament dels departaments de l'Agència.d) L'estudi, disseny i proposta dels sistemes i procediments que s'hagen d'utilitzar en l'àmbit de les seues competències.

e) L'impuls a la millora contínua de processos i activitats de l'Agència, amb especial recalcament en les propostes d'estratègies d'innovació tecnològica.

f) La promoció de la transparència en el desenvolupament de l'activitat estadística de l'Agència.

g) La realització d'informes estadístics periòdics de l'evolució de la recaptació.

h) L'elaboració de qualssevol altres indicadors i estadístiques de l'Agència.

i) La promoció, impuls i seguiment de les mesures d'índole tècnica o organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

j) Qualssevol altres que li encomane la Subdirecció General.4. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Subdirecció General, aquesta se suplirà pels caps o les caps de departament per l'ordre en què figuren en aquest Estatut, o, d'entre aquells, per qui determine la persona titular de la Direcció General.»Article 8. Modificació de l'article 10 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 10 que queda com segueix:

«Article 10. Departament de Gestió Tributària

1. L'exercici de les funcions administratives en què consisteix la gestió tributària es realitza, respecte a tot el territori de la Comunitat Valenciana, pel Departament de Gestió Tributària. En particular, li corresponen les funcions següents:

a) La direcció, planificació, coordinació i control de les actuacions de l'Administració tributària en l'aplicació dels sistemes i procediments de gestió tributària que no siguen atribuïts a altres departaments. A aquest efecte, es podran elaborar instruccions o altres mesures de difusió de criteris administratius, que seran de compliment obligatori.b) L'estudi, disseny i programació de les actuacions i procediments de gestió tributària.

c) L'elaboració de les directrius generals i línies d'actuació de gestió tributària per a la seua inclusió en el pla de control tributari, especialment, el disseny i la selecció de les campanyes de control extensiu.

d) La programació i coordinació de les campanyes de requeriments, així com de les funcions de verificació i control en via de gestió tributària.

e) Les actuacions de gestió, liquidació i imposició de sancions en relació amb els tributs la titularitat dels quals corresponga a l'Administració de la Generalitat, així com la resolució dels recursos que contra els actes administratius relatius a aquests tributs es formulen.

f) La planificació, coordinació i control de la informació i assistència tributària.

g) La formulació de propostes normatives en l'àmbit funcional de la gestió tributària per a la seua elevació a la Direcció General.

h) La interposició dels recursos que corresponguen en la via economicoadministrativa contra les resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana o del Jurat Economicoadministratiu corresponents al seu àmbit funcional.

i) La gestió i manteniment dels censos tributaris.

j) La gestió dels procediments de la taxació pericial contradictòria.k) La coordinació, control i impuls del funcionament de les seues unitats administratives.

l) La determinació dels criteris a seguir per a la selecció dels contribuents que hagen de ser objecte de control massiu en l'àmbit del departament.

m) En el seu àmbit de competències i funcions, vetlar per la integritat, veracitat i actualització de la informació que se subministra al contribuent a través dels diferents mitjans i instruments.

n) La realització de les actuacions d'estudi, informe i assessorament en qüestions de la seua competència.

o) Qualssevol altres que, en el marc de la Gestió Tributària, encomane al Departament la Direcció General o la Subdirecció General.2. La direcció del Departament de Gestió Tributària estarà assistida per un cap o una cap adjunta de departament, amb rang de direcció de servei, a qui correspondrà:

a) L'assistència i suport a la direcció del departament.

b) La coordinació, control i impuls del funcionament de les unitats administratives del departament que se'ls assigne.

c) L'anàlisi, estudi, proposta o resolució dels expedients administratius que li encomane la direcció del departament.d) La fixació de criteris en l'àmbit del Departament de Gestió Tributària.

e) Aquelles altres funcions relacionades amb les de gestió tributària que li encomane la direcció del departament.

3. El Departament de Gestió Tributària s'estructura en les unitats administratives, amb rang de direcció de servei:

a) Equip de Coordinació i Gestió Territorial.

b) Equip d'Informació i Assistència Tributària.

c) Equip de Verificació i Control Tributari a Alacant.

d) Equip de Verificació i Control Tributari a Castelló.

e) Equip de Verificació i Control Tributari a València.

4. Cada equip, en l'àmbit del Departament de Gestió Tributària, sota la dependència de qui ocupe la direcció de l'equip, l'integrarà personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, i altre personal que en cada moment determine la Direcció del Departament de Gestió Tributària. Aquest personal, en els termes establerts en la normativa tributària, serà considerat agent de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions.5. A l'Equip de Coordinació i Gestió Territorial li corresponen les funcions següents:

a) La coordinació, impuls i unificació d'actuació aplicables a les actuacions i procediments de gestió tributària.

b) Aquelles altres funcions relacionades amb les de gestió tributària que li encomane la direcció del Departament de Gestió Tributària o la corresponent direcció adjunta al Departament.

6. A l'Equip d'Informació i Assistència Tributària li corresponen les funcions següents:

a) La informació i assistència al contribuent a través dels mitjans i instruments corresponents, inclosa l'assistència telefònica i telemàtica al contribuent.

b) L'expedició de certificats acreditatius de la presentació de declaracions dels tributs.

c) La informació als obligats tributaris sobre l'estat de tramitació d'expedients en els quals resulten interessats.

d) En relació amb les campanyes anuals de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

1r. La col·laboració activa amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària en l'àmbit de les seues competències.

2n. La programació, coordinació i preparació d'informes i estadístiques.

e) Aquelles altres funcions relacionades amb les de gestió tributària que li encomane la direcció del Departament de Gestió Tributària o la corresponent direcció adjunta al Departament.

7. Als Equips de Verificació i Control Tributari els corresponen les funcions següents:

a) La gestió i liquidació, així com la resolució dels recursos de reposició contra actes dictats en l'exercici d'aquestes funcions.

b) La resolució dels procediments d'imposició de sancions tributàries.

c) Aquelles altres funcions relacionades amb les de gestió tributària que li encomane la direcció del Departament de Gestió Tributària o la corresponent direcció adjunta al Departament.

8. Per resolució de la Direcció General de l'Agència es desenvoluparà el que es preveu en aquest article i, en particular, la composició, identificació i àmbit territorial de les figures tributàries en l'àmbit dels Equips de Verificació i Control Tributari.

9. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament de Gestió Tributària, aquesta se suplirà per la cap o pel cap adjunt de departament o, si no n'hi ha, per la persona que determine la persona titular de la Direcció General.»Article 9. Modificació de l'article 11 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 11 que queda com segueix:

«Article 11. Departament d'Inspecció Tributària

1. L'exercici de les funcions administratives en què consisteix la inspecció tributària el realitza, respecte a tot el territori de la Comunitat Valenciana, el Departament d'Inspecció Tributària.

En particular, li corresponen les funcions següents:

a) L'elaboració del Pla d'actuacions inspectores, per a elevar-lo a la superior aprovació de la Direcció General.

b) El control i la responsabilitat del compliment dels plans i objectius del Departament.

c) La direcció, supervisió i coordinació de les actuacions i activitats de les unitats administratives del Departament.

d) L'assignació d'expedients a les unitats administratives del Departament.

e) La pràctica de les actuacions de comprovació i investigació, l'aprovació dels actes administratius de liquidació tributària que se'n deriven i la resolució dels expedients sancionadors corresponents, així com la resolució dels recursos de reposició interposats contra aquells.f) La tramitació dels expedients de delicte fiscal, i elevar a la Direcció General la proposta que, si escau, pertoque.

g) La realització de les actuacions d'estudi, informe i assessorament en qüestions de la seua competència.

h) La formulació de propostes normatives en l'àmbit funcional de la inspecció tributària per a la seua elevació a la Direcció General.

i) La interposició dels recursos que corresponguen en la via economicoadministrativa contra les resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana o del Jurat Economicoadministratiu corresponents al seu àmbit funcional.

j) La determinació dels criteris a seguir per a la selecció dels contribuents que hagen de ser objecte de control intensiu en l'àmbit del departament.

k) En el seu àmbit de competències i funcions, vetlar per la integritat, veracitat i actualització de la informació que se subministra al contribuent a través dels diferents mitjans i instruments.

l) Qualssevol altres que, en el marc de la inspecció tributària, encomane al Departament la Direcció General o la Subdirecció General.2. La direcció del Departament d'Inspecció Tributària estarà assistida per un inspector o inspectora cap de departament, amb rang de direcció de servei, a qui correspondrà:

a) L'assistència i suport a la direcció del departament.

b) La coordinació, control i impuls del funcionament de les diferents unitats administratives del departament.

c) L'anàlisi, estudi, proposta o resolució dels expedients administratius que li encomane la direcció del Departament.d) Aquelles altres funcions relacionades amb les d'inspecció tributària que li encomane la direcció del Departament.

3. El Departament d'Inspecció Tributària s'estructura en les unitats administratives següents, amb rang de direcció de servei:

a) Oficina Tècnica d'Inspecció Tributària.

b) Unitat de Selecció de Contribuents.

c) L'Equip d'Inspecció Alacant 1.

d) L'Equip d'Inspecció Alacant 2.

e) L'Equip d'Inspecció Castelló.

f) L'Equip d'Inspecció València 1.

g) L'Equip d'Inspecció València 2.

h) L'Equip d'Inspecció València 3.

i) L'Equip d'Inspecció València 4.

4. A l'Oficina Tècnica d'Inspecció Tributària li corresponen les funcions següents:

a) L'anàlisi, estudi i proposta de resolució dels expedients administratius que li encomane per la direcció del Departament d'Inspecció Tributària. En particular, els relatius als recursos i reclamacions interposats, sol·licituds de devolució i altres qüestions referents a la revisió en via administrativa.

b) La supervisió de les propostes de resolució de les actes amb acord o de conformitat.

c) L'elevació de les propostes de resolució de les actes de disconformitat.

d) L'execució de les resolucions de revisió en via administrativa i de les resolucions judicials.

5. La Unitat de Selecció de Contribuents, sota la dependència de les seues persones titulars, l'integrarà personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, i altre personal que en cada moment determine la Subdirecció General. Li corresponen les funcions següents:a) La selecció dels contribuents que hagen de ser objecte de control pels diferents Equips d'Inspecció.

b) La selecció dels contribuents o expedients que resulten dels criteris fixats pels departaments de gestió tributària i de recaptació.c) L'anàlisi de la informació continguda en les bases de dades i que puga donar lloc a la formulació de noves actuacions de control.

6. Els Equips d'Inspecció Tributària:

a) Sota la dependència de qui ostente la direcció de l'equip els integrarà personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat i altre personal que en cada moment determine la direcció del Departament d'Inspecció Tributària. Aquest personal, de conformitat amb la normativa tributària, tindrà la condició de personal inspector i serà considerat agent de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions.

b) Tenen atribuïdes les funcions següents:

1r. La pràctica de les actuacions de comprovació i investigació, o de comprovació limitada, i la instrucció dels expedients sancionadors derivats d'aquestes.

2n. La formulació de propostes per a elevar-les a la direcció del Departament d'Inspecció Tributària.

3r. L'elaboració d'informes que siguen preceptius, se sol·liciten per altres òrgans o unitats administratives, o resulten necessaris per a l'exercici de les funcions que tinguen encomanades.

4t. Les actuacions de col·laboració amb òrgans o serveis de les administracions públiques.

7. Per resolució de la Direcció General de l'Agència es desplegarà el que es preveu en aquest article i, en particular, la composició, competència, identificació de les figures tributàries i subscripció de documents pels Equips d'Inspecció Tributària.

8. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament d'Inspecció Tributària, aquesta se suplirà per la cap o pel cap adjunt de departament o, si no n'hi ha, per la persona que determine la persona titular de la Direcció General.»Article 10. Modificació de l'article 12 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 12 que queda com segueix:

«Article 12. Departament de Recaptació

1. L'exercici de les funcions administratives en què consisteix la recaptació s'atribueix, respecte a tot el territori de la Comunitat Valenciana, al Departament de Recaptació. En particular, li corresponen les funcions següents:

a) La iniciació de procediments sancionadors i la imposició de sancions derivades d'actuacions de gestió recaptatòria.

b) La resolució de les terceries que puguen promoure's en el procediment de constrenyiment.

c) El dictat de l'acte de derivació de responsabilitat solidària o subsidiària, i la gestió recaptatòria enfront de successors.

d) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes administratius.

e) L'expedició de certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb la hisenda pública autonòmica i de justificants de pagaments realitzats per deutes a favor de la Generalitat.

f) L'elaboració del Pla d'actuacions en matèria de recaptació per a elevar-lo a la superior aprovació de la Direcció General, així com el control de la seua execució.

g) La fixació de directrius, supervisió i, si escau, formulació de propostes de resolució, en relació amb l'exercici de les competències en matèria de recaptació.

h) La prestació d'assistència i coordinació del funcionament de les unitats administratives dependents del Departament de Recaptació.i) La defensa dels drets de cobrament de la hisenda pública valenciana que es troben subjectes a procés concursal i corresponguen a l'àmbit competencial propi de l'Agència Tributària Valenciana. En particular, exercici del dret d'abstenció, subscripció d'acords pels quals s'establisquen condicions singulars de pagament o de convenis, així com compensació de crèdits de la hisenda pública.

j) La interposició dels recursos que corresponguen en la via economicoadministrativa contra les resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana o del Jurat Economicoadministratiu corresponents al seu àmbit funcional.

k) La determinació dels criteris a seguir per a la selecció dels expedients que hagen de ser objecte de control massiu en l'àmbit del departament.

l) En el seu àmbit de competències i funcions, vetlar per la integritat, veracitat i actualització de la informació que se subministra a l'interessat a través dels diferents mitjans i instruments.

m) La realització de les actuacions d'estudi, informe i assessorament en qüestions de la seua competència.

n) Les funcions atribuïdes a altres òrgans i unitats de recaptació quan no existisquen i en els casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular.

o) Si escau, les que la normativa en vigor atribueix, en l'àmbit estatal, al Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en el marc de les competències atribuïdes a l'ATV en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

p) Qualssevol altres funcions que, en el marc de la recaptació, encomane al Departament la Direcció General o la Subdirecció General.2. La direcció del Departament de Recaptació estarà assistida per una cap o un cap adjunt de departament, amb rang de direcció de servei, a qui correspondrà:

a) L'assistència i suport a la direcció del departament. En particular, en la planificació i desenvolupament de mitjans que faciliten l'assistència telefònica i telemàtica al contribuent en les funcions administratives de recaptació.

b) La coordinació, control i impuls del funcionament de les diferents unitats administratives del departament.

c) L'anàlisi, estudi, proposta o resolució dels expedients administratius que li encomane la direcció del Departament.d) Aquelles altres funcions relacionades amb les de recaptació que li encomane la direcció del Departament.

3. El Departament de Recaptació s'estructura en les unitats administratives següents, amb rang de direcció de servei:

a) Oficina Tècnica de Recaptació.

b) Equip de Recaptació Executiva a Alacant.

c) Equip de Recaptació Executiva València 1.

d) Equip de Recaptació Executiva València 2.

e) Equip de Seguiment i Control d'Ingressos.

f) Equip de Tramitació d'Expedients Rellevants.

4. Cada equip, en l'àmbit del Departament de Recaptació, sota la dependència de qui ocupe la direcció, l'integrarà personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat i altre personal que en cada moment determine la Direcció del Departament de Recaptació. Aquest personal, en els termes establits en la normativa tributària, serà considerat agent de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions.5. A l'Oficina Tècnica de Recaptació li corresponen les funcions següents:

a) La resolució de sol·licituds d'ajornament i fraccionament del pagament de deutes.

b) La tramitació i resolució de sol·licituds de pagament en espècie.

c) La resolució d'expedients de reembossament del cost de les garanties constituïdes per a suspendre l'execució d'un acte o per a ajornar o fraccionar el pagament d'un deute, si aquest acte o deute és declarat improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.

d) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus propis actes administratius.

e) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsca la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen aplicables, o li encomane la direcció del Departament de Recaptació.

6. Als Equips de Recaptació Executiva els corresponen les funcions següents:

a) El dictat de provisions de constrenyiment, liquidació de recàrrecs i interessos del procediment de constrenyiment.

b) El dictat dels actes necessaris per a l'alienació de béns embargats o per a l'execució de garanties.

c) La realització de requeriments d'informació i el dictat dels actes d'execució durant el desenvolupament del procediment de constrenyiment.

d) L'adopció de mesures cautelars en els termes establerts en l'article 81 de la Llei general tributària.

e) L'acord de declaració de crèdits incobrables, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 173 de la Llei general tributària.

f) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes administratius.

g) La resolució de les sol·licituds de suspensió de l'execució de l'acte impugnat, així com el dictat dels actes de liquidació d'interessos suspensius de la seua competència

h) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsca la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen aplicables, o li encomane la direcció del Departament de Recaptació.

7. A l'Equip de Seguiment i Control d'Ingressos li corresponen les funcions següents:

a) L'assistència i tutela, en matèria de recaptació, als centres gestors d'ingressos de dret públic diferents dels tributs cedits.

b) La resolució de les peticions de compensació de deutes en període voluntari o en executiva, així com el dictat dels actes de compensació d'ofici en executiva.

c) La tramitació i resolució del procediment per al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts en els supòsits de l'article 221 de la Llei general tributària.

d) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes administratius.

e) L'execució de les resolucions de revisió en via administrativa i de les resolucions judicials corresponents al Departament de Recaptació.f) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsca la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen aplicables, o li encomane la direcció del Departament de Recaptació.

8. A l'Equip de Tramitació d'Expedients Rellevants li corresponen les funcions següents:

a) La defensa dels drets de cobrament de la hisenda pública valenciana que es troben subjectes a procés concursal que corresponguen a l'àmbit competencial propi de l'Agència Tributària Valenciana. En particular, certificació de deutes, proposta d'exercici del dret d'abstenció, proposta per a la subscripció d'acords pels quals s'establisquen condicions singulars de pagament o de convenis.

b) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes administratius; així com l'execució de les resolucions judicials en el seu àmbit de competències.

c) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsca la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen aplicables, o li encomane la direcció del Departament de Recaptació.

9. Per resolució de la Direcció General de l'Agència es desenvoluparà el que es preveu en aquest article i, en particular, la composició, competència i identificació de les figures tributàries en l'àmbit dels Equips de Recaptació Executiva.

10. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament de Recaptació, aquesta se suplirà per la cap o pel cap adjunt de departament o, si no n'hi ha, per la persona que determine la persona titular de la Direcció General.»Article 11. Modificació de l'article 13 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 13 que queda com segueix:

«Article 13. Departament d'Informàtica Tributària

1. El Departament d'Informàtica Tributària té atribuïdes les funcions en l'àmbit de les tecnologies de la informació i teleadministració en matèria tributària. En particular, li corresponen les funcions següents:a) La direcció, planificació i coordinació de les actuacions de les unitats administratives del Departament.

b) Coordinar el sistema per a l'atenció a les persones usuàries dels departaments i unitats administratives de l'Agència Tributària Valenciana, de les TIC i a les seues necessitats per al desenvolupament del seu treball, així com realitzar la gestió, manteniment i administració del material informàtic que conforma el seu lloc de treball, tant en la part de maquinari, com de programari.

c) Gestionar, mantindre, evolucionar i administrar la infraestructura de computació bàsica que sustenta les aplicacions i serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions per a la gestió interna de l'Agència.

d) La definició, implementació, control i manteniment actualitzat dels plans d'actuació que garantisquen la recuperació dels serveis informàtics, dins dels terminis establits, en cas de fallada total o parcial de la infraestructura tecnològica que utilitzen.

e) Proveir, gestionar i administrar les infraestructures de comunicacions, cablejades i sense fils, en les seus de l'Agència.

f) Promoure, coordinar, gestionar i implementar els procediments operatius, mesures i controls de seguretat dels sistemes d'informació concordes al compliment dels nivells requerits segons l'Esquema Nacional de Seguretat i la normativa de protecció de dades, així com la implantació i compliment de la Política de Seguretat de la Generalitat establint mesures de seguretat física i lògica i els criteris d'accés a les xarxes des d'ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils, en coordinació amb els òrgans administratius competents en matèria de seguretat i qualitat en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

g) El manteniment de la base de dades de persones contribuents i obligacions tributàries, així com la captació i tractament informàtic de dades amb transcendència fiscal procedents del compliment d'obligacions de col·laboració amb l'Administració tributària dels sectors públic i privat.

h) Realitzar la definició, desenvolupament, implantació i manteniment de les aplicacions del catàleg en matèria de gestió de tributs, possibilitant la integració amb aquestes d'altres sistemes d'informació de la Generalitat, així com qualsevol altre sistema corporatiu que poguera necessitar-se per a l'activitat pròpia de les matèries i les homologacions dels sistemes.

i) L'organització i custòdia dels arxius electrònics corporatius de documents electrònics que formen part d'expedients administratius.j) En el seu àmbit de competències i funcions, vetlar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pot accedir-se a través del portal tributari de l'Agència, així com la definició, programació i el manteniment corresponents a les actuacions automatitzades de l'Agència.

k) Implantar les mesures necessàries per a garantir la interoperabilitat exigible als sistemes d'informació de la Generalitat i en les relacions amb les altres administracions i amb la ciutadania per mitjans electrònics, d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i amb l'Esquema Nacional de Seguretat.

l) Efectuar el suport tècnic per a l'elaboració de directrius i requisits tecnològics associats als procediments i normativa pròpia en matèria de tributs.

Totes les funcions esmentades anteriorment es realitzaran seguint els estàndards, criteris i recomanacions, tant tecnològiques i d'utilització com de metodologia, seguretat i qualitat, establides per l'òrgan administratiu que tinga assignades les competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions en la Generalitat, així com en estreta col·laboració amb les unitats administratives d'aquest òrgan que tinguen cadascuna de les competències TIC en concret.2. La direcció del Departament d'Informàtica Tributària estarà assistida per una cap o un cap adjunt de departament, amb rang de direcció de servei, a qui correspondrà:

a) L'assistència i suport a la direcció del departament.

b) La coordinació, control i impuls del funcionament de les unitats administratives que determine la direcció del Departament.

c) L'anàlisi, estudi, proposta o resolució de les actuacions que li encomane la direcció del Departament.

d) Aquelles altres funcions que li encomane la direcció del Departament.

3. El Departament d'Informàtica Tributària s'estructura en les unitats administratives següents, amb rang de direcció de servei:

a) Servei d'Informàtica d'Aplicació dels Tributs.

b) Servei de Teleadministració.

c) Servei de Qualitat, Seguretat i Atenció al Lloc de treball.

d) Servei de Sistemes, Producció i Comunicacions.

4. Al Servei d'Informàtica d'Aplicació dels Tributs li corresponen les funcions relatives a les aplicacions del catàleg en matèria de gestió dels expedients tributaris, gestió recaptatòria i qualsevol altra funció que li encomane la direcció del Departament.5. Al Servei de Teleadministració li corresponen les funcions relatives a les aplicacions del catàleg en matèria de teleadministració tributària, i qualsevol altra funció que li encomane la direcció del Departament.

6) Al Servei de Qualitat, Seguretat i Atenció al Lloc de treball li corresponen les funcions relatives a la qualitat i la seguretat dels sistemes d'informació i la gestió del material informàtic que conforma el lloc de treball i qualsevol altra funció que li encomane la direcció del Departament.

7) Al Servei de Sistemes, Producció i Comunicacions li correponen les funcions relatives a la gestió i administració de les infraestructures de computació bàsica, de les infraestructures de comunicacions i qualsevol altra funció que li encomane la direcció del Departament.8. Per resolució de la Direcció General de l'Agència es desplegarà el que es preveu en aquest article.»Article 12. Modificació de l'article 14 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 14 que queda com segueix:

«Article 14. Departament de Valoració

1. La comprovació de valors prevista en l'article 57 de la Llei general tributària, excepte en el cas de béns, drets o altres elements determinants de l'obligació tributària, que per la seua naturalesa puga ser exercida per personal funcionari del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat o del cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, la realitza, respecte a tot el territori de la Comunitat Valenciana, el Departament de Valoració. En particular, li corresponen les funcions següents:a) La proposició de criteris tècnics en matèria de valoració de béns a efectes fiscals. Així mateix, una vegada establits, el seu seguiment i impuls, proposant els canvis que s'estimen convenients.

b) La proposta i seguiment de les instruccions de la Direcció General o de la Subdirecció General, quant a matèries de valoració de béns a efectes fiscals.

c) La coordinació dels mitjans materials i humans de les unitats administratives del Departament de Valoració.

d) La realització de les actuacions d'estudi, informe i assessorament en qüestions de la seua competència.

e) Qualssevol altres que, en l'àmbit de la valoració de béns, li encomane la Direcció General o la Subdirecció General.2. Per al desenvolupament de les seues competències, el Departament de Valoració s'estructura en les unitats administratives següents, amb rang de direcció de servei:

a) El Servei de Valoració a Alacant.

b) El Servei de Valoració a Castelló.

c) El Servei de Valoració a València.

d) El Servei d'Estudis i Planificació.

3. Els serveis de valoració tenen les funcions següents:

a) La comprovació de valors per algun dels mitjans de valoració previstos en l'article 57 de la Llei general tributària.

b) La informació amb caràcter previ prevista en l'article 90 de la Llei general tributària.

c) Les valoracions previstes en l'article 91 de la Llei general tributària.

d) Qualsevol altres funcions que li encomane la direcció del Departament.

4. El Servei d'Estudis i Planificació té les funcions següents:a) La proposició de criteris tècnics en matèria de valoració a efectes fiscals.

b) La proposta i seguiment de les instruccions relatives a la valoració a efectes fiscals.

c) Qualsevol altres funcions que li encomane la direcció del Departament.

5. Per resolució de la Direcció General de l'Agència es desplegarà el que s'estableix en aquest article.

6. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament de Valoració, aquesta se suplirà per la persona titular del Servei d'Estudis i Planificació o, si no n'hi ha, per la persona que determine la Direcció General.»Article 13. Modificació de l'article 15 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 15 que queda com segueix:

«Article 15. Secretaria General

1. Sota la dependència de la Direcció General, la Secretaria General, amb rang de subdirecció general, dirigeix, controla, coordina i supervisa l'execució dels projectes, objectius i activitats que se li assignen, així com les unitats administratives que se li adscriuen en l'apartat 3 d'aquest article.

En particular, li corresponen les funcions següents:

a) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, el seguiment i control de la seua execució, i la proposta de modificacions pressupostàries.

b) La supervisió de la gestió economicopressupostària, comptabilitat, tresoreria i gestió de pagaments.

c) La coordinació de la informació comptable necessària per a la rendició de comptes anuals, així com el subministrament d'informació econòmica i comptable als òrgans de control intern i extern.

d) La gestió de despeses de personal.

e) L'assistència i assessorament a la Direcció General per a l'adequat exercici de les funcions d'aquesta última, i, en particular, en relació amb els aspectes següents:

1r. L'elaboració de les instruccions sobre el funcionament efectiu de l'Agència.

2n. La subscripció de convenis amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, així com l'elaboració de les corresponents memòries econòmiques.

3r. La resolució d'assumptes relatius a la direcció de personal de l'Agència.

4t. La iniciativa de proposta de millores en la planificació i programació de les activitats de l'Agència.

f) Les altres funcions enumerades en les unitats administratives que depenen funcionalment de la Secretaria General, sobre les quals exercirà la direcció, control, coordinació i supervisió.

g) Qualssevol altres que li encomane la Direcció General.

2. A la província d'Alacant i a la de Castelló, la Secretaria General estarà assistida per una cap o un cap adjunt, amb rang de direcció de servei, a qui correspondrà en el seu àmbit territorial corresponent:a) L'assistència i suport a la Secretaria General.

b) La coordinació, control i impuls del funcionament de les diferents unitats administratives de la Secretaria General.

c) L'anàlisi, estudi, proposta o resolució dels expedients i actuacions que li encomane la Secretaria General.

d) Aquelles altres funcions que li encomane la Secretaria General.3. De la Secretaria General dependran funcionalment les unitats administratives següents, amb rang de direcció de servei:

a) Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària.

b) Servei de Contractació i Assumptes Generals.

c) Servei de Recursos Humans.

4. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Secretaria General, aquesta se suplirà per la persona titular del Servei adscrit a aquesta Secretaria per l'ordre establert en aquest decret, o persona que designe la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana».Article 14. Modificació de l'article 16 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 16 que queda com segueix:

«Article 16. El Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària

1. Les funcions corresponents als assumptes econòmics, financers i pressupostaris de l'Agència les desenvoluparà, en tot el territori de la Comunitat Valenciana, i sota la direcció de la Secretaria General, el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària.

2. El Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària és la unitat administrativa competent en matèria de planificació, programació, execució i control del pressupost, gestió del patrimoni, comptabilitat, tresoreria i gestió de pagaments. En particular li correspon:

a) Control i seguiment de l'execució pressupostària i les seues modificacions.

b) Gestió de les despeses i ingressos de l'Agència.

c) Col·laboració en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de l'Agència Tributària Valenciana.

d) Gestió economicopressupostària i elaboració de la informació economicopressupostària necessària per a la presa de decisions i la gestió dels òrgans directius i unitats administratives de l'Agència Tributària Valenciana.

e) Elaboració de la informació comptable necessària per a la rendició dels comptes anuals de l'Agència Tributària Valenciana i el subministrament d'informació comptable als òrgans de fiscalització corresponents.

f) Elaboració de la informació econòmica que sol·liciten la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o altres òrgans superiors.

g) Gestió de la Tresoreria de l'Agència Tributària Valenciana, assegurant l'ingrés dels seus drets i el compliment de les seues obligacions de pagament.

h) Gestió i administració dels recursos financers de l'organisme, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries.

i) Coordinació de les diferents caixes pagadores de l'Agència Tributària Valenciana, així com el seguiment i comptabilització dels comptes justificatius dels fons de caixa fixa gestionats per aquestes.

j) Gestió dels reintegraments de despeses producte de l'execució pressupostària, i seguiment i control d'aquestes en funció de l'origen dels fons que les financen.

k) Gestió dels dèbits a càrrec de tercers i compensacions de deutes amb tercers.

l) Planificació, gestió i supervisió econòmica de la despesa corrent i d'inversió de naturalesa horitzontal i compartida, relativa a les diferents unitats administratives de l'Agència Tributària Valenciana.

m) Tramitació i realització de les gestions encaminades a donar degut compliment d'execució de sentències i altres resolucions judicials, les decisions de les quals condemnen l'Agència Tributària Valenciana al pagament de quantitat líquida.

n) Tramitació comptable de les adquisicions de béns immobles i vehicles, així com la gestió dels tributs municipals relatius als béns immobles i vehicles propietat de l'Agència Tributària Valenciana.o) Formalització dels ingressos de la Tresoreria de la Generalitat, i les seues incidències, gestionades a través de les aplicacions dependents de l'Agència Tributària Valenciana.

p) Qualssevol altres que, en l'àmbit de les seues competències, li encomane la Direcció General o la Secretaria General.»Article 15. Modificació de l'article 17 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 17 que queda com segueix:

«Article 17. El Servei de Contractació i Assumptes Generals

1. Les funcions corresponents a la contractació i els assumptes generals de l'Agència les desenvoluparà, en tot el territori de la Comunitat Valenciana, i sota la direcció de la Secretaria General, el Servei de Contractació i Assumptes Generals.

2. Són funcions del Servei de Contractació i Assumptes Generals:

a) Analitzar, dissenyar, determinar i ordenar els criteris en relació amb les contractacions.

b) Estudiar, preparar, formalitzar, portar el seguiment de la seua execució i liquidació dels expedients de contractació.

c) Assessorar els òrgans de contractació i assistència tècnica a la mesa de contractació de l'Agència Tributària Valenciana.

d) Tramitar la contractació derivada dels acords marc formalitzats per la Central de Compres de la Generalitat.

e) Elaborar els informes i les propostes en relació amb l'activitat contractual del departament.

f) Gestionar i supervisar els assumptes generals i les dependències comunes, així com el règim interior, manteniment d'instal·lacions, organització i assumptes generals i les dependències comunes.

g) Realitzar estudis i propostes en relació amb l'organització dels assumptes generals de l'Agència Tributària Valenciana.

h) Dirigir, organitzar i coordinar el personal subaltern.

i) Organitzar i gestionar l'Arxiu General de l'Agència Tributària Valenciana.

j) Efectuar la gestió patrimonial dels béns mobles i immobles adscrits a l'Agència Tributària Valenciana i qualsevol altra funció relativa al patrimoni, sense perjudici de les competències que tinga atribuïdes la conselleria competent en aquesta matèria.

k) Qualssevol altres que, en l'àmbit de les seues competències, li encomane la Direcció General o la Secretaria General.»Article 16. Modificació de l'article 18 del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de l'article 18 que queda com segueix:

«Article 18. El Servei de Recursos Humans

1. Les funcions corresponents a la planificació i gestió dels recursos humans de l'Agència les desenvoluparà, en tot el territori de la Comunitat Valenciana, i sota la direcció de la Secretaria General, el Servei de Recursos Humans.

2. Són funcions del Servei de Recursos Humans:

a) Els estudis sobre la plantilla de les diferents unitats de l'Agència Tributària Valenciana i la proposta de modificació de les relacions de llocs de treball.

b) La tramitació de les situacions administratives del personal.

c) La tramitació dels recursos en matèria de personal i dels procediments disciplinaris.

d) La tramitació de les llicències, vacances, permisos i l'exercici del control de l'horari i de l'absentisme justificat i injustificat i seguiment dels processos d'incapacitat temporal.

e) La custòdia i el manteniment dels expedients del personal.

f) La col·laboració en la planificació i execució dels plans de formació del personal, en coordinació amb els plans desenvolupats pel departament de la Generalitat competent en la matèria.

g) La tramitació de les incidències en nòmina i dels expedients de reintegrament i de compensació de deutes per errors materials en la nòmina del personal.

h) L'administració i càlcul de la nòmina del personal de l'Agència Tributària Valenciana, gestió, control i proposta de pagament de les assegurances socials, MUFACE, i drets passius i altres retencions salarials.

i) La col·laboració amb l'òrgan competent en matèria de funció pública en les convocatòries de concursos de trasllats en l'àmbit de l'Agència, així com donar suport tècnic i administratiu a les comissions avaluadores d'aquests.

j) La col·laboració amb l'òrgan competent en matèria de funció pública en les convocatòries de lliure designació en l'Agència.

k) La gestió del Registre General de l'Agència Tributària Valenciana i la coordinació de les unitats de registre de les delegacions.

l) Qualssevol altres que, en l'àmbit de les seues competències, li encomane la Direcció General o la Secretaria General.»Article 17. Modificació de la disposició transitòria segona del Decret 3/2019, de 18 de gener

Es modifica la redacció de la disposició transitòria segona que queda com segueix:

«Segona. Oficines liquidadores de districte hipotecari

1. Les oficines liquidadores de districte hipotecari continuaran exercint les funcions de gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions que tenen atribuïdes per les normes següents mentre aquestes es troben vigents:

a) El Decret 209/1987, de 28 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'atribueixen determinades competències per a la gestió i recaptació de l'Impost sobre Successions i Donacions a les oficines liquidadores de districte hipotecari.

b) El Decret 249/1991, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'atribueixen determinades competències per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a les oficines liquidadores de districte hipotecari.2. Mitjançant decret es modificarà aquesta atribució.

3. Correspon a l'Equip de Coordinació i Gestió Territorial del Departament de Gestió Tributària:

a) La coordinació, impuls i unificació de criteri en l'actuació de les oficines liquidadores.

b) La imposició de sancions tributàries en els casos de les infraccions relacionades amb les funcions de gestió i liquidació de les oficines liquidadores.»

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

Aquest decret no comporta increment addicional de la despesa pública respecte del contingut inicialment en el Decret 3/2019, de 18 de gener.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

S'habilita la persona titular de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i execució d'aquest decret.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 12 de març de 2021El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO

Mapa web