Ficha docv

Ficha docv

Notificació de sentència dictada en el procediment de família, divorci contenciós 147/2020. [2021/2820]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 2021/2820
Procediment: família. Divorci contenciós [dic] – 000147/2020-I.

De: Mariama Adama Turay.

Procuradora: Ana Isabel Serna Nieva.

Lletrat/ada:

Contra: Uchenna Kingsley Nwaneri.

Procurador/a:

Lletrat/ada:Cristina Gil Fabregat, lletrada de l'Administració de justícia, faig constar que en el procediment de família, divorci contenciós – 000147/2020, seguit a instàncies de Mariama Adama Turay, contra Uchenna Kingsley Nwaneri, en data 23 d'octubre de 2020, s'ha dictat la Sentència número 348/2020.

D'acord amb la Instrucció 6/12, de Secretaria General de l'Administració de Justícia, queden les actuacions en l'oficina judicial a la disposició dels interessats.

El termini per a recórrer contra la resolució dictada en les actuacions és de 20 dies comptador a partir de l'endemà de la notificació, per a la qual cosa l'interessat ha de depositar la quantitat de 50 euros en el compte de depòsits i consignacions d'aquest jutjat, excepte en el supòsit en què l'interessat tinga reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta.

Les dades personals que es posen a la disposició de les parts han de tractar-se amb confidencialitat i per a les finalitats de l'Administració de justícia, en els termes previstos en la Llei orgànica de protecció de dades.

I, atés que es desconeix el parador d'Uchenna Kingsley Nwaneri, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en deguda forma.

València, 11 de març de 2021.– La lletrada de l'Administració de justícia: Cristina Gil Fabregat.

Mapa web